1 / 15

Presentaci??

Multimedia

Eulalia
Télécharger la présentation

Presentaci??

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. El llenguatge dels nous mitjans de comunicació I les seves característiques principals

 2. Els nous medis es caracteritzen per una:

 3. Representació numèrica

 4. Modularitat

 5. Automatització

 6. Variabilitat

 7. Transcodificació

 8. Diferències entre els vells i els nous medis

 9. Els antics medis són continus i els nous medis són discrets

 10. Els nous medis només es poden visualitzar a través d'un ordinador

 11. Els antics medis guarden les dades de manera seqüencial, els nous en permeten un accés aleatori

 12. La digitalització comporta una pèrdua d'informació

 13. Els antics medis perdien qualitat quan es copiaven, els nous permeten copiar sense pèrdues

 14. Els antics medis no permetien la interacció, els nous són interactius

 15. Fi de la presentació

More Related