Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
โครงการเรารัก ACR PowerPoint Presentation
Download Presentation
โครงการเรารัก ACR

โครงการเรารัก ACR

277 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

โครงการเรารัก ACR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. โครงการเรารัก ACR ห้องสมุดของฉัน

 2. ห้องสมุดของฉัน

 3. ไม่ “โง่” แน่ถ้าเข้าห้องสมุด

 4. ทั่วไป หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดำเนินการ งบประมาณ กิจกรรม เวลา และสถานที่ดำเนินการ วิธีประเมินโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการ ห้องสมุดของฉัน

 5. ชื่อโครงการ ห้องสมุดของฉัน ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหนอนหนังสือ ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่องและ โครงการใหม่ กลุ่มเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับกิจกรรม กลับ

 6. หลักการและเหตุผล ในโรงเรียนของเราได้มีห้องสมุดที่มีหนังสือหลากหลายรูปแบบให้นักเรียนในโรงเรียนได้เข้าไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันสถิติการเข้าไปใช้ห้องสมุดนั้นค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงจะจัดทำโครงการเพื่อให้ห้องสมุดน่าเข้าไปใช้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้นักเรียนภายในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้ห้องสมุด และยังมีการรณรงค์การใช้ห้องสมุด ซึ่งในบางเดือนจะมีการสะสมแต้มการใช้ห้องสมุดของนักเรียนที่เป็นสมาชิกห้องสมุด และจะจัดให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่โดยจะจัดไว้ตามจุดต่างๆของโรงเรียน อีกทั้งยังมีโครงการอื่นๆอีกมากมาย กลับ

 7. วัตถุประสงค์โครงการ • เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักเรียนหันมาเข้าห้องสมุดมากขึ้น • ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน • ปรับปรุงห้องสมุดให้น่าเข้ายิ่งขึ้น • ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น กลับ

 8. เป้าหมาย • เชิงปริมาณ มีสถิติการใช้ห้องสมุดให้มากขึ้นจากเดิมร้อยละ25 • เชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร้อยละ60 มีนิสัยรักการอ่าน สนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา และหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กลับ

 9. กิจกรรมชวนน้องอ่าน (วางทุกงานอ่านทุกคน) ห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องสมุดออนไลน์ และจุลสารห้องสมุด อ่าน อ่าน อ่าน รับโชค บำรุงรักษา ปรับปรุงห้องสมุด ACR NET และ ACR Multimedia จัดกิจกรรมหรือตั้งร้านในช่วงวันสำคัญ กลับ กิจกรรม/ภารกิจ ใน โครงการห้องสมุดของฉัน

 10. ชวนน้องอ่าน(วางทุกงานอ่านทุกคน)ชวนน้องอ่าน(วางทุกงานอ่านทุกคน) รายละเอียด โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีสำหรับเด็กๆทุกคนที่จะเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนได้ดีขึ้น โครงการนี้เคยดำเนินการเมื่อปีการศึกษาที่แล้ว ซึ่งในปีนี้จะสานต่อโครงการนี้ แต่จะเน้นเฉพาะนักเรียนชั้นประถมต้น โดยจะเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็น “ชวนน้องอ่าน” สถานที่ หลังอาคารเซราฟิน เวลาดำเนินการ ช่วงเช้าหลังเข้าแถว และช่วงพัก กลับหน้ากิจกรรม

 11. ห้องสมุดเคลื่อนที่ รายละเอียด ในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่จะจัดให้มีตะกร้าใส่หนังสือและวางไว้ตามจุดต่างๆของโรงเรียน โดยตามจุดที่สำคัญของโรงเรียนหรืออาจจะเป็นจุดที่มีนักเรียนไปนั่งจำนวนมาก เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สถานที่ ลานอโศก, ใต้อาคารยอร์นเมรี่ เวลาดำเนินการ ช่วงพักกลางวัน กลับหน้ากิจกรรม

 12. ห้องสมุดออนไลน์ และจุลสารห้องสมุดห้องสมุดออนไลน์ และจุลสารห้องสมุด รายละเอียด เป็นการรวบรวม และจัดหมวดหมู่ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ให้สะดวกต่อการค้นคว้า อีกทั้งมีกระดานข่าวสาร(เวบบอร์ด) ที่สามารถตั้ง-ตอบกระทู้ได้ และหากมีกระทู้ที่น่าสนใจ จะจัดพิมพ์กระทู้ และข่าสาร ความรู้ต่างๆ เป็นจุลสารห้องสมุดอีกด้วย สถานที่ ACR NET และเวบโรงเรียน ACR Library เวลาดำเนินการ ตลอด 24 ชั่วโมง กลับหน้ากิจกรรม

 13. อ่าน อ่าน อ่าน รับโชค รายละเอียด การใช้ห้องสมุดเพื่อเป็นการสะสมแต้มเพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่นักเรียนที่เข้าไปใช้ห้องสมุด อีกทั้งมีคำถามประจำเดือน ในแต่ละเดือนจะมีการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ตอบคำถามได้ และเข้าไปใช้ห้องสมุดมากที่สุด สถานที่ ห้องสมุด อาคารหลุยส์ มารีย์ เวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา กลับหน้ากิจกรรม

 14. บำรุงรักษา ปรับปรุงห้องสมุด ห้องACR NET และ ห้องACR Multimedia รายละเอียดเนื่องด้วยห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีผู้ดูแลชั้นหนังสือห้องInternet และห้อง Multimedia จำนวนน้อย จึงไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง เพราะฉะนั้นจึงจัดให้มีการดูแลในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น โดยจะจัดเวรนักเรียนขึ้นไปดูและเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณครูที่ดูแลในห้องสมุด และจะเพิ่มสีสันในห้องสมุดด้วยการตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนที่ออกแบบเป็นพิเศษ สถานที่ ห้องสมุด อาคารหลุยส์ มารีย์ เวลาดำเนินการ เวลาว่างหลังจากการเรียน กลับหน้ากิจกรรม

 15. จัดกิจกรรมหรือตั้งร้านในวันต่างๆที่โรงเรียนมีกิจกรรมจัดกิจกรรมหรือตั้งร้านในวันต่างๆที่โรงเรียนมีกิจกรรม รายละเอียด ในบางห้องสมุดก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการออกไปหานักเรียนหรือผู้อ่านบ้างเพราะไม่จำเป็นที่ผู้อ่านจะต้องเข้ามาหาห้องสมุดเพียงผู้เดียว เพราะฉะนั้น จะมีการออกซุ้มในวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมและมีการออกซุ้ม เช่น วันวิชาการ วันคริสต์มาส ฯลฯ สถานที่ ตามความเหมาะสม กลับหน้ากิจกรรม

 16. วิธีการดำเนินการ • นัดประชุม และวางแผนงาน • ติดต่อประสานงานกับห้องสมุดของโรงเรียน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการให้ทราบ • สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับห้องสมุดกับนักเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญระยองว่าต้องการสิ่งใดให้ปรับปรุง • วางแผนการจัดกิจกรรรมหรือบำรุงรักษาห้องสมุด • ดำเนินงานในโครงการต่างๆที่ได้วางแผนไว้และรวมถึงปรับปรุงห้องสมุดให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น • ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของห้องสมุดให้ทุกคนทราบ • ติดตามผลงานและสำรวจข้อผิดพลาดต่างๆและนำมาแก้ไขปรับปรุง • สรุปผล กลับ

 17. งบประมาณ งบประมาณ 5,000 บาท กลับ

 18. วิธีประเมินโครงการ แบบสอบถามและ สังเกตสภาพจริง กลับ

 19. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจะเป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น และปริมาณนักเรียนที่หันเข้ามาใช้ห้องสมุดนั้นมีจำเพิ่มจำนวนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และต้องการให้ห้องสมุดน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดกว้างความรู้ในด้านต่างๆของความรู้ให้แก่นักเรียนได้ทราบและนักจะมีความสนใจในการใช้ห้องสมุดมากขึ้น กลับ

 20. กลุ่ม หนอนหนังสือ สมาชิก • นางสาว นลินรัตน์ อนันต์อำนวยลาภ ระดับชั้น ม. 5/1 • นางสาว สุธาลินี จันทร์พราหมณ์ ระดับชั้น ม. 5/1 • นางสาว วันวิสาข์ เสถียรเขต ระดับชั้น ม. 5/1 • นาย ธนพล สนสร้อย ระดับชั้น ม. 5/1 • นาย จิรายุ แก้วสีคร้าม ระดับชั้น ม. 5/1 • นาย อภิศักดิ์ ผดุงพงศ์วัฒนา ระดับชั้น ม. 5/1 • นาย อภิชาติ บุญเลิศ ระดับชั้น ม. 5/1 • นาย สรยุทธิ์ ห้วงน้ำ ระดับชั้น ม. 5/1 • นายธวัชชัย ทองปั้น ระดับชั้น ม. 5/1 ที่ปรึกษา • ภราดา จักรี อิทธิเสน • ครู กลับ