1 / 10

แบบประเมินศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน * ที่ประสบความสำเร็จ ของอำเภอ...................................

แบบประเมินศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน * ที่ประสบความสำเร็จ ของอำเภอ.

Rita
Télécharger la présentation

แบบประเมินศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน * ที่ประสบความสำเร็จ ของอำเภอ...................................

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. แบบประเมินศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน * ที่ประสบความสำเร็จของอำเภอ................................... * ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน หมายถึง ศูนย์ หรือ จุดรวบรวมและคัดคุณภาพผลไม้ของกลุ่ม/ชมรม/วิสาหกิจชุมชน ที่มีการรับซื้อ/รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก และดำเนินการคัดคุณภาพก่อนส่งจำหน่ายให้กับคู่ค้าของกลุ่มฯ เช่น ผู้ส่งออก โรงงานแปรรูป ห้างค้าส่ง/ค้าปลีก พ่อค้าคนกลาง ฯลฯ (แม้ว่าจะไม่ตั้งชื่อว่า ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนแต่มีการดำเนินงานตามแนวทางเดียวกันให้สำรวจด้วย) ** ให้จัดทำด้วยโปรแกรมpowerpoint พร้อมภาพประกอบ ส่งไปยัง email: agriman41@doae.go.th

  2. ชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/วิสาหกิจชุมชน...................................................................................ชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/วิสาหกิจชุมชน................................................................................... (ภาพ จุดรวบรวมที่มีการดำเนินกิจกรรม) ที่ตั้ง.................................................................................................................................................. ชื่อเกษตรกรผู้ประสานงานหลัก..................................................................โทร..............................

  3. ข้อมูลพื้นฐาน • จำนวนสมาชิกกลุ่ม................คน • จำนวนสมาชิกที่ร่วมจำหน่ายผลไม้ผ่านกลุ่ม...................คน • ชนิดผลไม้หลักของกลุ่ม : .................................. - เนื้อที่ให้ผล...........................ไร่ - ปริมาณผลผลิตรวมของกลุ่ม.........................ตัน - ปริมาณผลผลิตที่รวมจำหน่ายผ่านกลุ่ม...................ตัน(ร้อยละ............)

  4. ผังการบริหารจัดการ Supply chain ผลไม้ ของกลุ่ม ผู้รับซื้อ (ส่วนแบ่งการตลาด) ศูนย์/จุดรวบรวม - สมาชิก......................ราย - เนื้อที่ให้ผล...............ไร่ - ผลผลิตรวม...............ตัน ........................(.......%) ........................(.......%) สมาชิกภายในกลุ่ม เครือข่ายต่างกลุ่ม - ผลผลิตรวม...........ตัน ........................(.......%) - จำนวน.................กลุ่ม - ผลผลิต...................ตัน ........................(.......%)

  5. แนวทางการบริหารจัดการการผลิต การจัดการผลผลิต และการตลาด ของกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม ศูนย์/จุดรวบรวม ผู้รับซื้อ ระบุวิธีการวางแผนและประสานแผนการผลิต แผนการตลาด วิธีการจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว การควบคุมคุณภาพ และการจัดการผลประโยชน์ ฯลฯ- ..........................................................................................................- ........................................................................................................-.................................................... .....................................................- .........................................................................................................- .......................................................................................................... ระบุกติกา / วิธีการปฏิบัติของสมาชิก เช่น การผลิต คุณภาพ ข้อมูล ฯลฯ- ..........................................................................................................- ........................................................................................................-.................................................... .....................................................- .........................................................................................................- ..........................................................................................................- ......................................................................................................... ระบุวิธีการและเงื่อนไขการรับซื้อการกำหนดราคา ฯลฯ- ..........................................................................................................- ........................................................................................................-.................................................... .....................................................- .........................................................................................................- ..........................................................................................................- .........................................................................................................

  6. การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกกลุ่ม ศูนย์/จุดรวบรวม ผู้รับซื้อ - .........................................................................................................- ........................................................................................................-.................................................... .....................................................- .........................................................................................................- ..........................................................................................................- ......................................................................................................... - ..........................................................................................................- ........................................................................................................-.................................................... .....................................................- .........................................................................................................- ..........................................................................................................- ......................................................................................................... - .........................................................................................................- ........................................................................................................-.................................................... .....................................................- .........................................................................................................- ..........................................................................................................- .........................................................................................................

  7. ประโยชน์ที่เกษตรกรและชุมชนได้รับ จากการรวบรวมและคัดคุณภาพก่อนจำหน่ายให้คู่ค้า นำเสนอด้วยภาพและข้อความประกอบ

  8. ประโยชน์ของฝ่ายตลาด ( ผู้ส่งออก ผู้แปรรูป และผู้รับซื้ออื่นๆ)ที่ได้รับจากรับซื้อผลผลิตที่ผ่านคัดคุณภาพของกลุ่ม นำเสนอด้วยภาพและข้อความประกอบ

  9. แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มฯ ในระยะต่อไป

  10. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการรวบรวม คัดคุณภาพและจำหน่ายผลผลิตของกลุ่ม เพื่อให้ไว้เป็นแนวทางสำหรับกลุ่มอื่นๆ

More Related