Download
diasserie om det moderne gennembrud n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diasserie om det moderne gennembrud PowerPoint Presentation
Download Presentation
Diasserie om det moderne gennembrud

Diasserie om det moderne gennembrud

856 Views Download Presentation
Download Presentation

Diasserie om det moderne gennembrud

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Diasserie om det moderne gennembrud En introduktion til perioden 1870-1890

 2. Det moderne gennembrud 1870 – 90 Krav til den nye kunst og litteratur • Sæt problemer under debat • Sæt spørgsmålstegn ved de gamle værdier • Virkelighedsnær og samtidsorienteret litteratur Georg Brandes holder foredrag og gør op med romantikken

 3. Sæt problemer under debat • Billedet satte ét af mange kvindeproblematikker til debat • Mange piger ( her en tjenestepige) blev gravide uden for ægteskab. Uden ægtemand var pigen og barnet dømt til offentlig skam og en elendig tilværelse • Mange piger valgte at tage det nyfødte barns liv • Den latinske titel betyder: ”Den højeste ret, den største uretfærdighed” • Amalie Skram beskriver problematikken i Karens Jul. En politibetjent opdager juleaften en pige siddende i et skur: Det var et barnehoved, som diede hendes magre Bryst…Hun rystede af Kulde fra øverst til nederst.. Erik Henningsen, Summum jus, summa injuria. Barnemordet 1886

 4. Sæt spørgsmålstegn ved de gamle værdier • Det borgerlige ægteskab, der var baseret på dobbeltmoral, stod for skud i mange bøger • Den åbenlyse beskrivelse af prostitution i mange bøger var en torn i øjet på det pæne borgerskab • Flere af disse bøger blev censureret og forfatterne trukket igennem langvarige retssager • Hans Jægers bog Albertine 1885beskriver en ung og uskyldig piges vej ned i prostitution Christian Krogh Albertine i politilægens venteværelse 1886

 5. Virkelighedsnær og samtidsorienteret litteratur • Nye sider af virkeligheden – nu også det slidsomme arbejdsliv – bliver afbildet i kunst og litteratur • Henrik Pontoppidan beskriver i mange bøger fattigfolks slidsomme liv : Hun havde forhen været en skikkelig og stræbsom kone, der efter sin mands død havde ernæret sig selv og mange børn ved redeligt arbejde i roe og kartoffelmarkerne og overhovedet overalt, hvor man havde brug for en bred ryg og et par rappe næver ( citat fra Nådsensbrød 1887 af Pontoppidan) P.S. Krøyer Italienske hattemagere 1880

 6. Samfundsmæssige ændringer bag Det moderne gennembrud • Industrialiseringen begynder at slå igennem • Erhvervsforholdene ændres • Befolkningsvandring fra land til by • København bliver storby

 7. Baggrunden for Brandes kritiske opgør med romantikken • Darwinismen – Mennesket stammer fra aberne • Positivismen – Objektive iagttagelser som baggrund for litteraturen • Religionskritik – Gud er død • Marxismen – Klassesamfundet undertrykker

 8. Darwinismen • Mennesket er et stykke natur og underlagt arv og miljø • Mennesket er ligesom dyrene styret af drifter • J. P. Jacobsen beskriver den unge pige som var hun et stykke natur: De menneskelæber, som åndede denne Luft, vare svulmende og friske, den Barn, den højnede, var ung og spæd. Foden var spæd, Midjen smal, Væksten slank…. Illustrationtil Arternes oprindelse 1859 af Charles Darwin

 9. Positivismen • Litteraturen skal ligesom naturvidenskaben bygge på objektive iagttagelser og kendsgerninger • Beskrivelser skal være nøjagtige og udtømmende • Holger Drachmann forsøger i romanen En overkomplet 1876 at leve op til kravene: Hun lå lænet tilbage i gyngestolen med øjnene på en inderlig doven måde halvt lukkede og de lange øjenvipper næsten berørende den buttede kind. Næsen var fint tegnet, men dog måske noget vel blød i sine linier, munden svulmende, hagen kraftig, håret … Arbejdsmetoder fra laboratoriet overføres til litteraturen

 10. Religionskritik • Det guddommelige verdensbillede krakelerer • Gud er udtryk for menneskets egne drømme og forhåbninger • Vi digter en Gud, fordi vi selv er svage • J. P. Jacobsen lader sin hovedperson Jens Lyhne 1880 udtale følgende: Fatter De da ikke, at den Dag, Menneskeheden fri kan juble: der er ingen Gud, den Dag skabes der som med et Trylleslag ny Himmel og Jord. Først da bliver Himlen det fri, uendelige Rum, i stedet for et truende Spejdeøje Brendekilde En landevej 1893 Der er ingen trøst at hente i kirken, der ligger på den anden side af vejen.

 11. Marxismen • Klassekampen (arbejderklassen mod borgerskabet) er drivkraften i samfundsudviklingen • Det borgerlige samfund vil blive væltet og arbejderne komme til magten • Holger Drachmann beskrev i et digt Engelske socialister 1872 hvordan revolutionen vil brede sig: De rive ham med sig, og han tager Ordet Derinde bag Skjænken oppe på Bordet: Mod Kirke og Stat og Guldtyrraniet

 12. Sædelighedsfejden i Det moderne gennembrud Hed debat om kønsroller og seksualmoral: • Handskemoralen – både mænd og kvinder skal være afholdende før ægteskabet. Al anden seksualudfoldelse vil true individets medfødte etiske kvaliteter og derved kulturens videreførelse sagt af Bjørnson. Tilhængere: Norsk kvindesagsforening • Dobbeltmoralen – status quo. Får vi ligeret på dette område, vil kvinderne også have det på andre områder, holdning understøttet af samfundets ledende lag, borgerskabet • Den radikale og frigjorte moral – går ind for begge køns ret til et frit kønsliv før ægteskabet. Seksuel afholdenhed er skadelig ikke blot for sjælen, men også for legemet, holdning delt af Brandes samt radikale forfattere • Amalie Skram og de radikale kvinder – forkaster de andre positioner og går ind for forhold baseret på ligeberettigelse og åbenhed

 13. Sædelighedsdebatten og Amalie Skram • Amalie Skrams bøgers satte gang i sædelighedsdebatten: Du sværmer da vel aldrig for den frie Kærlighed – Nej, mæn gjør jeg ej, - men jeg sværmer heller ikke for den tvungne med de tvungne Kjærlighedspligter ( Citat fra ConstanceRing 1885) J.F.Willumsen Ægteskab 1886

 14. Impressionismen og Herman Bang • Fremstillet skuespil • Mange replikker og afbrudte dialoger, dækket direkte tale ( hvem siger hvad?) • Han viser frem for at fortælle • Afsnittene er scener • Løs/flimrende komposition • En medias res • Ingen udtømmende beskrivelser men glimt • Korte, sideordnede sætninger Anders Zorn, dansk impressionist