Download
unitat 3 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNITAT 3 PowerPoint Presentation

UNITAT 3

214 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

UNITAT 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UNITAT 3 ESTRUCTURA DE LA TERRA

 2. ÍNDEX Unitat 3. Estructura de la Terra • QUAN LA TERRA TREMOLA • TIPUS D’ONES SÍSMIQUES • DISTRIBUCIÓ DELS SISMES • REGISTRE I MESURA DELS TERRATRÈMOLS • CAPES DE LA TERRA • TECTÒNICA DE PLAQUES: LA GLOBALITZACIÓ DE LA TERRA • ESTUDI DEL FONS MARÍ • PLAQUES TECTÒNIQUES • EL MOTOR DE LES PLAQUES • ENLLAÇOS

 3. Unitat 3. Estructura de la Terra QUAN LA TERRA TREMOLA Unidad 3. La Psicología dinámica El punt on es produeix un sisme, situat en el pla d’una falla, es coneix amb el nom d’hipocentre o focus sísmic. El punt de la superfície on arriben primer les ones sísmiques s’anomena epicentre, i generalment se situa sobre la vertical de l’hipocentre. En l’epicentre es produeix la intensitat del sisme, perquè és el punt de la superfície més proper al focus del terratrèmol.

 4. TIPUS D’ONES SÍSMIQUES Unitat 3. Estructura de la Terra

 5. Unitat 3. Estructura de la Terra DISTRIBUCIÓ DELS SISMES

 6. Unitat 3. Estructura de la Terra REGISTRE I MESURA DELS TERRATRÈMOLS

 7. CAPES DE LA TERRA Unitat 3. Estructura de la Terra

 8. Unitat 3. Estructura de la Terra TECTÒNICA DE PLAQUES: LA GLOBALITZACIÓ DE LA TERRA La teoria de la tectònica de plaques considera que la litosfera està constituïda per una sèrie de plaques rígides, les plaques tectòniques o litosfèriques, que es desplacen sobre l’astenosfera amb moviments diversos i causen bona part dels fenòmens geològics del planeta. La tectònica global té com a antecedent la teoria de la deriva continental d’Alfred Wegener, que afirmava que fa uns 200 milions d’anys només hi havia un únic continent. Aquesta teoria es basava en: • Dades geogràfiques • Dades tectòniques • Dades paleontològiques • Dades paleoclimàtiques

 9. Unitat 3. Estructura de la Terra ESTUDI DEL FONS MARÍ Parts del fons marí:

 10. Unitat 3. Estructura de la Terra PLAQUES TECTÒNIQUES La Terra està constituïda per una sèrie de blocs de litosfera, anomenats plaques tectòniques o litosfèriques, que es mouen unes respecte de les altres desplaçant-se sobre l’astenosfera. Segons la tectònica de plaques, la litosfera està dividida en un seguit de blocs rígids que encaixen perfectament els uns amb els altres. Hi ha vuit grans plaques, i d’altres menors, que es poden classificar en:

 11. Unitat 3. Estructura de la Terra EL MOTOR DE LES PLAQUES Les plaques tectòniques es presenten limitades per tres tipus de marges de placa:

 12. ENLLAÇOS Unitat 3. Estructura de la Terra • Terratrèmols • Nucli de la Terra • Tectònica de plaques