Download
gwp1092 wacana penulisan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GWP1092 WACANA PENULISAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
GWP1092 WACANA PENULISAN

GWP1092 WACANA PENULISAN

3150 Views Download Presentation
Download Presentation

GWP1092 WACANA PENULISAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GWP1092WACANA PENULISAN Topik 5: PenulisanAkademik Pensyarah: Dr. SajapMaswan JabatanPenyelidikanInovasiProfesionalismeKeguruan IPG KampusTuankuBainun Pulaupinang

 2. Perkara yang akan dibincangkan 5.1 Pengenalan kepada penulisan akademik • Pengertian penulisan akademik • Jenis penulisan akademik merangkumi tesis, artikel jurnal, kertas projek, abstrak/ ringkasan eksekutif dan lain-lain. 5.2 Kejelasan dan Gaya Penulisan • Pengertian/ Konsep • Penggunaan bahasa formal • Penulisan secara objektif • Penulisan ayat yang jelas • Perkembangan idea secara logik: koheren dan kohesif • Langkah-langkah dalam penulisan

 3. Pengenalankepadapenulisanakademik Pengenalan • Dalampenulisanataupengucapanada yang dikatogerikansebagai formal dantidaktidak formal. • Ciriutamadalampenulisanakademikadalah formal, danbersifatobjektif. (Jordan, 1999) • Penulisanakademikadalahpenulisan yang dijalankansecarailmiahatausaintifik. (bukannyakhayalanataurekaan)

 4. Pengenalankepadapenulisanakademik Pengenalan • Penulisanakademikmelibatkankajiansecarateraturdantelitipadasetiappersoalan yang dibincangkan. • Jenis-jenispenulisanakademikmerangkumitesis, artikal, kertaskerja, abstrak, ringkasaneksekutif, dan lain-lain.

 5. Pengenalankepadapenulisanakademik Ciri-ciripenulisanakademik Antaranyaialah; • Menyampaikanfaktasecarasistematikataumengemukakanhukumalamkepadasituasi yang spesifik. • Penulisannyacermat, tepat, benardantidakmembuatandaian. • Tidakmenulisuntukmemenuhikehendakgolongan-golongantertentu.

 6. Pengenalankepadapenulisanakademik Ciri-ciripenulisanakademik Antaranyaialah; • Penulishanyamenulisuntukmemaklumkantentangsesuatudantidakbersifatprejudis. • Penulisanmenggunakanbahasa formal, tatabahasa yang betul, ilmiahdanjelas. • Setiappandangan yang dikemukakandisokongdenganbukti.

 7. Pengenalankepadapenulisanakademik Ciri-ciripenulisanakademik Antaranyaialah; • Penulistidakakanmelebih-lebihkansesuatukeranaiaakanmenunjukkan motif penulis yang mementingkandirisendiri. • Penulisanakademikselalunyadisertakansumberrujukandaripadapenulis lain yang mempunyaiautoritidalambidang yang dibincangkan.

 8. Pengenalankepadapenulisanakademik Prosesmenghasilkanpenulisanakademik Antaralangkah-langkahnyaialah; • Pengumpulan data danfakta • Pengamatan data danfakta • Pemilihan data danfakta • Penggolongan data danfakta • Penafsiran data danfakta • Membuatkesimpulanumum

 9. Pengenalankepadapenulisanakademik Prosesmenghasilkanpenulisanakademik Antaralangkah-langkahnyaialah; • Membuathipotesis • Pengujianterhadaphipotesismelaluikajiandanpercubaanempiris • Penilaian; menerimaataumenolakhipotesis • Perumusanteoriilmupengetahuan • Perumusandalilatauhukumilmupengetahuan

 10. Pengenalankepadapenulisanakademik Jenis-jenispenulisanakademik/ilmiah Antaranyaialah; • esei ilmiah • kertas kerja • laporan kajian • abstrak/ringkasaneksekutif/tesis/ • disertasi

 11. Pengenalankepadapenulisanakademik Jenis-jenispenulisanakademik/ilmiah • Esei ilmiah  • merujuk karangan ilmiah yang pendek tentang topik atau permasalahan berdasarkan data yang diperolehi melalui rujukan perpustakaan dan / atau kerja lapangan. • Penghuraiannya bersifat rasional-empiris dan objektif.

 12. Pengenalankepadapenulisanakademik Jenis-jenispenulisanakademik/ilmiah • Kertas kerja  • ialah penulisan ilmiah yang memaparkan sesuatu fakta atau permasalahan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. • Analisis dalam kertas kerja adalah lebih serius serta bersifat rasional-empiris dan objektif. • Kertas kerja biasanya ditulis untuk diterbitkan dalam jurnal akademik atau dibentangkan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar, bengkel, konvensyen dan sebagainya

 13. Pengenalankepadapenulisanakademik Jenis-jenispenulisanakademik/ilmiah • Laporan kajian • Laporan kajian atau penyelidikan ialah penulisan ilmiah yang menyampaikan maklumat atau fakta tentang sesuatu kepada pihak lain. • Penghuraiannya juga bersandarkan kepada metodologi saintifik dan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan.

 14. Pengenalankepadapenulisanakademik Jenis-jenispenulisanakademik/ilmiah • Tesis  • Tesis ialah penulisan ilmiah yang sifatnya lebih mendalam. • Mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh daripada pengamatan atau penyelidikan sendiri. Penulisan ilmiah ini melibatkan pengujian hipotesis bagi membuktikan kebenaran. Tesis biasanya ditulis oleh pelajar peringkat Sarjana Muda dan peringkat Sarjana serta perlu dipertahankan di hadapan panel. viva-você.

 15. Pengenalankepadapenulisanakademik Jenis-jenispenulisanakademik/ilmiah • Disertasi  • Disertasi ialah penulisan ilmiah tahap tertinggi dalam hierarki pancapaian akademik, iaitu untuk mendapatkan gelaran Doktor Falsafah (Ph.D). • Disertasi melibatkan fakta berupa penemuan penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci. • Seperti tesis, disertasi juga perlu dibentangkan dan dipertahankan di hadapan panel atau lembaga viva-você

 16. Perbincangan • Sebagai pelajar di pusat pengajian tinggi anda tidak terlepas daripada membuat tugasan akademik sama ada dalam bentuk esei, kertas kerja, kertas projek dan tesis. Apakah pesamaan dan perbezaan antara bentuk-bentuk tugasan tersebut.

 17. Kejelasan Dan Gaya Penulisan Apakah konsep kejelasan?

 18. Konsep Kejelasan (Clarity) • Jelasberertimudahdifahami, mudahdibaca, tidakmemberiruanguntukdisalahtafsirkan, tidakbersifatsamar-samardantidakkabur,. • Menggunakankata-kata yang pendek, ringkas, tajam, daripadakata-kata yang berbelit, danpanjang.

 19. Gaya Penulisan Penulisan akademik merangkumi ciri-ciri berikut: • penggunaan bahasa formal yang tepat, • bergaya formal dan bukan peribadi, • pembinaan ayat yang jelas dan tepat, • berhati-hati dengan pengunaan kata singkatan dan akronim, dan • perkembangan idea / hujah secara logik dan sistematik.

 20. Bahasa Formal • Dalam penulisan akademik kita menggunakan bahasa formal, dan elakkan diri daripada mengguna slanga atau bahasa sehari-hari. • Penulisan akademik yang mempunyai kejelasan akan menggunakan bahasa formal untuk menerangkan pendapat sendiri dengan merujuk kepada pandangan orang lain.

 21. Bahasa Formal Contoh: Informal: • Pekerja sosial membaca sejarah pelanggan untuk mengetahui sama ada tindakan sebelumnya telah dilaksanakan atau tidak. Formal : • Pekerja sosial mengkaji sejarah pelanggan untuk menentukan sama ada intervensi yang sebelumnya telah dilaksanakan atau tidak.

 22. Bahasa Formal Secara umum, dalam penulisan akademik perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian: • Meminimumkan penggunaan perkataan ‘saya’ dalam teks. Pendek kata, perlu elak daripada menulis "Apabila saya melihatnya semula, saya tidak berfikir ini adalah pendekatan yang boleh terima .” kecuali dalam pendekatan kualitatif yang menggunakan gaya naratif....

 23. Bahasa Formal • Menggunakan kata kerja formal, dan kurangkan penggunaan frasa kata kerja seperti ‘mempertimbangkan’ daripada ‘melihat kepada’ • Menggunakan ekspresi impersonal seperti ‘Ini menimbulkan....’

 24. Bahasa Formal • Menggunakan lebih banyak kata nama daripada kata kerja seperti ‘keprihatinan’ daripada ‘membimbangkan’ • Jangan mengguna ekspresi emosional, seperti ‘Itu begitu jelas’ (lebih baik menggunakan ‘nampaknya’), atau ‘hanya kerana’ (lebih baik menggunakan ‘diberikan berdasarkan’)

 25. Bahasa Formal • Menggunakan kata ringkas yang tepat dan padat serta jelas maksudnya terutamanya ekspresi abstrak, seperti perkataan ‘gender’ digunakan, daripada ‘lelaki atau perempuan.’

 26. Bahasa Formal

 27. Ekspresi/ PernyataanPendapat

 28. PENULISAN OBJEKTIF

 29. PenulisanAyat Yang Jelas • Untuk kejelasan isi yang dihuraikan, adalah penting untuk menyemak semula panjang-pendek ayat. • Jika ayat terlalu pendek, penulisan anda akan nampak terlalu mudah dan bertahap rendah dan jika ayat terlalu panjang, pembaca akan kehilangan fokus. • Ayat pendek boleh membantu koheren (kesinambungan) sementara ayat panjang membantu kohesi (kekuatan tarikan) dalam penulisan.

 30. Perkembangan Idea SecaraLogik Koheren • Dalam penulisan yang koheren. idea-idea dieskpresi/ dihuraikan dengan jelas dan dalam urutan logik, serta disokong dengan bukti dan contoh. • Faktor-faktor ini memudahkan pembaca untuk mengikuti hujah dan tujuan penulis dalam menulis artikel itu.

 31. Perkembangan Idea SecaraLogik Kohesi • Dalam penulisan yang kohesif, terdapat kesinambungan idea di mana satu idea telah dihubungkan dengan idea lain secara mantap pada:• Tahap ayat• Tahap perenggan• Tahap keseluruhan teks

 32. Perkembangan Idea SecaraLogik Kohesi • Ciri-ciri penulisan kohesif adalah seperti berikut: • berbagai-bagai struktur ayat• menggunakan tanda baca dengan betul• perenggan dibina dengan baik• penggunaan kata-kata kesinambungan dengan berkesan• peralihan antara perenggan-perenggan dan bahagian-bahagian lain adalah licin.

 33. PenggunaanAkronim Dan KataSingkatan • Jelaskan SEMUA terminologi yang tidak difahami atau diketahui oleh pembaca. • Selalu menulis nama penuh pada kali pertama, tidak kira nama singkatan adalah terkenal atau patut diketahui oleh pembaca. • Kata singkatan standard bagi kata nama khas boleh digunakan dalam penulisan akademik. Untuk rujukan pertama, istilah penuh harus digunakan dalam teks dengan kata singkatan yang diletak dalam kurungan.

 34. PenggunaanAkronim Dan KataSingkatan • Selepas ini kata singkatan boleh digunakan dalam seluruh teks. Walau bagaimanapun, kata singkatan tidak boleh digunakan dalam abstrak atau dalam tajuk. Where the patient exhibits these symptoms it is appropriate for the doctor to request an electrocardiagram (ECG). An ECG may help to establish… Adapted from Peat, J et al, (2002) Scientific writing, London: BMJ.

 35. Katasingkatankependekanperkataan yang tidakdibenarkan

 36. Langkah-langkahDalamPenulisan • Pemilihanmasalah / topikpenulisan • Mengumpulmaklumatatau data untukpenulisan • Menyusun / mengorganisasi data untukmenghasilkanpenulisan yang baik • Menelitihasilpenulisandenganmembuatpenambahbaikan • Menyemakhasilpenulisanuntukmemastikantiadakesalahantatabahasadankesalahanteknikal

 37. Sekian Terima Kasih

 38. Penghargaan Zairinah Mohd Shukur Jabatan PIPK IPG Kampus Raja Melewar Norhayati Ayit Jabatan PM IPG Kampus Pulau Pinang Nurulhidayah Lucy Bt Abdullah Jabatan PIPK IPG Kampus Perlis Sajap Maswan Jabatan PIPK IPG Kampus Tuanku Bainun