Download
j nk ping en stark stadsutveckling h llbara kommunikationer n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jönköping En stark stadsutveckling & hållbara kommunikationer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jönköping En stark stadsutveckling & hållbara kommunikationer

Jönköping En stark stadsutveckling & hållbara kommunikationer

207 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Jönköping En stark stadsutveckling & hållbara kommunikationer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Jönköping En stark stadsutveckling & hållbara kommunikationer Josephine Nellerup Samhällsbyggnadsstrateg Jönköpings kommun

  2. HöghastighetstågGötalandsbanan och EuropabananGer stora möjligheter för regionförstoring och stadsutveckling

  3. Ensam är ingen stark… ”Götalandsbanan och Europabanan, med ett gemensamt stationsläge inom Kärnan, är angelägna att få till stånd för en attraktiv och hållbar regionförstoring.”Kommunfullmäktige oktober 2008

  4. Utredningar stadspassagen • Stationsläge och sträckningar • Trafikeringssystem • Stationsläget och tillväxteffekterna • Stationsutformning • Godsbangården

  5. Ramprogram för södra Munksjön: • Hanterar det största och strategiskt viktigaste omvandlingsområdet inom Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare • Fördjupad översiktsplan och program för de kommande detaljplanerna • Ger en helhetsbild av omvandlingen kring Munksjön • Visar höghastighetsstationens potential för staden • kommunal strategi för hantering av förändringsönskemål • Bjuda in till delaktighet

  6. Boende: 12000 personer Arbetsplatser: 11500 platser En välmående stad med en god livsmiljö för alla, som präglas av kreativitet, öppenhet och tolerans. Strukturen gör det enkelt att röra sig till fots, med cykel och kollektivtrafik. Byggnaderna är av hög kvalitet och har en spännande och variationsrik arkitektur. Stadsdelarna är utformade med hållbara lösningar för dagvatten, transporter, byggnaders konstruktion och energiförsörjning.

  7. Tillsammans kan vi skapa den goda staden –och gå ”från tanke till handling”