1 / 12

Slyšet jinak

Slyšet jinak. Informativní schůzka 5.11. 2003. Slyšet jinak.

adelio
Télécharger la présentation

Slyšet jinak

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Slyšet jinak Informativní schůzka 5.11. 2003

 2. Slyšet jinak ”In der Pädagogik liegt dergrößtmögliche Erfolg nicht darin, Nachahmer zu finden, sondern darin, andere dazu zu inspirieren, etwas anderes zu tun.”Papert, Seymour: Revolution des Lernens. Kinder, Computer, Schule in einer digitalen Welt. Hannover 1987. S. 7 Přehled • Projekt • Cíle • Východiska • Metody • Historie • Kurz • Časový rozvrh • Aktivity • Zásady • Okruhy námětů • Tipy a skladby • Literatura

 3. Slyšet jinak Projekt • Cíle • Kompozice • Podněty Podnícení zájmu o zvukovou kompozici, důraz na souvislosti a opakování • Interpretační praxe Vedení kolektivu žáků a společná cvičení – další podoba interpretačních ensemblových zkušeností • Pedagogická zkušenost Zkušenost s předáváním a objasňováním tvůrčích záměrů • Potenciální posluchač Kontakt a výchova potenciálního posluchače – skladatel žije • Trenažér a feedback Reálné prostředí k odzkoušení funkčnosti autorských záměrů • Vývoj Podnět k novým formám zápisu, tektoniky a využití technologií. • Vytváření publika Nastavením projektu a spoluprací s pedagogem vzniká iniciační situace

 4. Slyšet jinak Projekt • Cíle • Hudební pedagogika • Bezbariérový přístup k hudební tvorbě a hudební výchově Součástí projektu jsou integrační strategie, podporující sociální komunikaci a posilování vztahů mezi majoritní a minoritní společností. Rozdíly v odlišných hudebních schopnostech, zkušenostech a dovednostech se také stírají. • Stírání hranic mezi výchovami Prostředky, které v projektu lze využít jednak přesahují do dalších disciplín, jednak jsou metody i postupy volně aplikovatelné v jiných disciplínách. • Hudební výchova jako tvořivý, nejen reprodukční předmět Stávající osnovy i praxe upřednostňuje metodu nápodoby a hierarchického osvojování poznatků u žáků. Záměrem projektu je naopak důraz na nelineární procesualitu a vlastní tvořivost žáků. • Vytváření, nikoli napodobování Smyslem výuky není naučit žáky napodobovat, nýbrž vytvářet. • Rozšiřování zvukových zkušeností žáků S výjimkou exkurz • Posilování koncentrace a vnímání Každý zvuk a každý pohyb je vytvářen s plnou koncentrací a za intenzivního vnímání zvukového kontextu. • Nové zkušenosti a znalosti hudby 20. a 21. století Cvičení využívají kompoziční a interpretační techniky soudobé hudby, a reflektují tvorbu širšího přelomu století. • Transfer impulsů mezi hudebními pedagogy, skladateli a hudebníky Výukový tým skladatelů a pedagogů se vzájemně inspiruje

 5. Slyšet jinak Projekt • Východiska • Procesualita Proces je důležitější, než hierarchie; cesta, než cíl, výuka než koncert. • Otevřenost systému Nelinearita výukového systému. • Estetická východiska západoevropských předchůdců umělecké avantgardy 20. století, abstrakce • Metodika • Learning by doing Žák si osvojuje poznatky na základě vlastní zkušenosti, na základě vlastní praxe s vytvářením hudební/zvukové struktury. • Discovery learning Učitel/skladatel je tím, kdo umožňuje a doprovází k novému poznaní a nové zkušenosti.

 6. Slyšet jinak Projekt • Historie • Johna Payntera ve Velké Británii prosazoval od 70. let 20. století povinné kompoziční a interpretační projekty u žáků základních škol. • Karsten Witt, tehdejší manažer Ensemble Modern organizoval v 80. letech ve Frankfurtu nad Mohanem projekt vedený Richardem McNicolou, zaměřený na komponování žáků. • Ve školním roce 1992-93 inicioval Karsten Witt, tentokrát už coby generální sekretář Konzerthausu ve Vídni, podobný projekt ve splupráci s Österreichisches Kulturservice, Klangforum Wien a anglickými lektory. • Od roku 1992 je součástí britských učebních osnov úvod do kompozice u 5-14 letých žáků. • Lothar Knessl, Christian Scheib (tehdy oba hudební kurátoři rakouského spolkového ministerstva pro výuku a umění, dnes Musikprotokoll), Constantnze Lippert (ÖKK) a Hans Schneider koncipovali na podzim roku 1993 novou podobu projektu s názvem Klangnetze. • V roce 2002 jsme s dr. Josefem Gründlerem modifikovali původní projekt na program nazvaný Slyšet jinak / Anders Hören, který se konal v témže roce poprvé v CR (Olomouc).

 7. Slyšet jinak Projekt • Odlišnosti projektů

 8. Slyšet jinak Kurz • Časový rozvrh • SLYŠET JINAK tvořivost a improvizace v hudební výchově na zvláštních školách • 18.11. 10.00 – 12.30 teoretický úvod, společné hudební akce (Wolf, Cardew) • 18.11. 14.00 – 17.00 práce na konceptech dvouhodinové výuky ve škole, představy, diskuse, korektury konceptů rozdělení do 5 skupin, příprava pro závěrečný koncert • 19.11. 9.00 – 12.30 práce na konceptech dvouhodinové výuky ve škole ve 5 skupinách, • 19.11. 14.00 – 17.00 práce na konceptech dvouhodinové výuky ve škole ve 5 skupinách, příprava pro závěrečný koncert • 20.11. 9.00 – 12.30 výuka na ZvŠ Hřebčín • 20.11. 14.00 – 16.00 závěrečná diskuse a resumé, příprava na koncert • 20.11. 19.00 – závěrečný koncert

 9. Slyšet jinak Kurz • Aktivity • Teoretická východiska (přednášky) • Společné motivační hudební akce (cvičení) • Vytváření 5 pracovních týmů všech cca 35 účastníků kurzu se rozdělí dle stanovených pravidel do 5 týmů • Individuální akce v 5 týmech (1 skladatel+7pdagogů) každá skupina vytvoří koncept work in progress • Koncepce dvouhodinové výuky každá skupina, která bude chtít vyučovat vytvoří motivační pokyny pro žáky ZvŠ, kteří na základě nich budou vytvařet jejich work in progress, tak, aby ho mohli kdykoli zopakovat akcenty: koncentrace, kreativita • Koncepce závěrečné performance všichni účastníci semináře vytvoří týmy (mohou a nemusí být identické s pracovními skupinami), které se budou podílet na závěrečném koncertě a vytvoří koncept work in progress

 10. Slyšet jinak Kurz • Zásady • Vědomé a koncentrované konání • Nejedná se o bezbřehé improvizování • Záměrem není vytvářet emotivní podbarvování • Důraz na abstrakci a proces • Akcent souvislostí a spojení, komponování • Zásady stanoveny tak, aby bylo možno skladbu kdykoli opakovat a zdokonalovat • Využití nových zvukových možností: • netradiční způsob hry na akustické nástroje • Hudební technologie, musique concrete • Okruhy námětů • Vědomí a pociťování času • Ticho • Využití jediného tónu, resp. zvuku • Interpretace grafických partitur • Zvuk jmen • Rytmizování písmen

 11. Slyšet jinak Kurz • Tipy a skladby • Christian Wolf: ”Prose Collection” • George Brcht: ”Water Yam” • ”Scratch anthology of compositions”,1971; • John Cage: ”Song Book” • Dieter Schnebel:„Schulmusik“ • Vinko Globokar: “Individuum – Collectivum” • Karlheinz Stockhausens ”Aus den sieben Tagen”

 12. Slyšet jinak Kurz Doporučená literatura : • Blomann, K.-H., Sielecki, Frank (Hrsg.). Hören - eine vernachlässigte Kunst? Hofheim 1997. • Daniel, L. Metodika HV. Ostrava 2001 • D'Andrea, F. Rozvíjíme hudební vnímání a vyjadřování. Praha 1998. • Dimény, J. Zvuk jako hra. Praha 1992. • Havelková, K., Chládková B. Didaktika HV I. Brno 1994 • Herden, J. a kol. Hudba pro děti. Praha 1992 • Hurník, I., Eben P. Česká Orffova škola I-III. Praha 1968-1972 • Kulhánková, E. Hudební pohybová výchova. Praha 2000 • Pecháček S. a kol. Praktické úkoly z didaktiky HV pro 1. stupeň ZŠ. Praha 1997 • Paynerová, H. Kreativní pohyb a tanec ve výchově. Praha 1999. • Lýsek, F. Metodika HV. Praha 1975 • Sedlák, F. Didaktika HV I. Praha 1978 • Schneider, H., Bösze, C., Stangl, B. (Hrsg.). "Klangnetze" Ein Versuch, die Wirklichkeit mit den Ohren zu erfinden. PFAU Verlag 2000, ISBN 3-89727-117-6 • Šimanovský, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha 1998. • Viskupová, B. Hudebně pohybová výchova a zpěv. Praha 1989

More Related