Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Haugaland Interkommunale Miljøverk - Gro Staveland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Haugaland Interkommunale Miljøverk - Gro Staveland

Haugaland Interkommunale Miljøverk - Gro Staveland

166 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Haugaland Interkommunale Miljøverk - Gro Staveland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BYGGAVFALLSKONFERANSEN 2011 Mottakskontroll. Hva mottar avfallsmottakene av byggavfall, og hva trenger de å vite om dette avfallet? Haugaland Interkommunale Miljøverk - Gro Staveland

 2. Tema for innlegg: • Hva vet man i dag om hva som er i containere som kommer til avfallsmottaket? 2. Hvordan fungerer mottakskontrollen (av byggavfall), hva er kontrollkriteriene? 3. Hva må mottakene vite om avfallet? 4. Hva er praksis på varsling av myndigheter ved uregelmessigheter? 5. Hvordan benyttes miljøsaneringsbeskrivelser og avfallsplaner fra bygge- og riveprosjekter hos avfallsmottakene?

 3. Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - HIM • Eierkommuner: Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord • 55 000 innbyggere i HIM-kommunene; ca 100-150 000 innbyggere totalt i området • Stor bygge- og rivevirksomhet, særlig i Haugesund og til dels Tysvær og Karmøy • HIM drifter 3 anlegg; Etne Miljøstasjon, Toraneset Miljøpark og Årabrot Miljøpark • Grovsortering av usortert avfall samt deponi og komposteringsanlegg på Toraneset • Utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Rogaland

 4. Litt geografi….

 5. 1. Hva vet man i dag om hva som er i containere som kommer til avfallsmottaket? • Veldig varierende informasjon før containere er på plassen • Transportør vet kun hvor han har hentet container og sjelden hva som er oppi • Noen få kommer med ferdig sortert avfall; rent/behandlet trevirke, impregnert trevirke, gips og farlig avfall (dvs malingsprodukter/ fugeskum/asbest o.l.). Ser lite/ikke noe til sortering av gulvbelegg og annet farlig avfall fra riveprosjekter.

 6. 2. Hvordan fungerer mottakskontrollen (av byggavfall), hva er kontrollkriteriene? • Mottakskontroll i vekt – kamera • Kontroll i hall – visuell • Kontrollkriterier har hovedsakelig fokus på farlig avfall/ee-avfall • Avviksrapportering med fotodokumentasjon

 7. 3. Hva må mottakene vite om avfallet? • Fordel om ikke alt var sammenblandet • Må vite at det ikke er farlig avfall/asbest og lignende sammenblandet med annet avfall mht helsefare for våre ansatte og event. miljøfare for ytre miljø • Kan få avvik fra forbrenningsanlegg dersom det er farlig avfall, gips eller lignende blandet inni avfallet • Bør vite hvor avfallet kommer fra, alder på bygg, hvordan avfallet er sortert m.m.

 8. 4. Hva er praksis på varsling av myndigheter ved uregelmessigheter? • Når det gjelder uregelmessigheter – avvik – meldes dette ikke til myndigheter, men håndterers fra sak til sak. • I vår utslippstillatelse sies det: ”All avvising av avfall skal meldast til Fylkesmannen, jf avfallsforskrifta kapittel 9, vedlegg II, punkt 1.4.” • Praksis er vel at vi ikke avviser avfall…

 9. 5. Hvordan benyttes miljøsaneringsbeskrivelser og avfallsplaner fra bygge- og riveprosjekter hos avfallsmottakene? • Dette ser vi lite av, og det forundrer oss. • Ansvarlig søker skal i henhold til SAK (byggesaksforskrift) § 12-2 påse at det blir utarbeidet avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse, sluttrapport for avfallshåndtering og innhentet dokumentasjon for faktisk disponering av avfall. • Blir sannsynligvis ikke bedre av de nye reglene som ble innført 01.07.10, der kommunen ikke lenger skal godkjenne disse i forbindelse med igangsettingstillatelse (dokumentene skal utarbeides som før og skal kunne vises ved tilsyn …., og kommunene skal prioritere tilsyn med avfallshåndtering…. ) • Vi lurer også på hvor alt avfallet blir av etter større bygge- og/eller riveprosjekter….

 10. Mulige konsekvenser ved dårlig miljøkartlegging og sanering? • Asbest oppdages etter at rivearbeidene er startet og fibrene allerede er spredd og inhalert. • Farlig avfall forbrennes ved anlegg uten tilstrekkelig rensing. • Tungmetaller, radioaktive forbindelser eller dioksiner spres til miljøet. • Helse- og miljøskadelige stoffer kan forekomme i gjenbruksmaterialer. • Forurenset betong blir brukt som fyllmasse og miljøgiftene kan komme inn i naturens kretsløp – og i maten vår – via avrenning. • Ser også at det gis mange tillatelser til brenning av hus og tenker at dette må være en dårlig avfallsbehandling

 11. Sorteringshall for næringsavfall

 12. Takk for meg!