Základní hydrometalurgické operace - PowerPoint PPT Presentation

z kladn hydrometalurgick operace n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základní hydrometalurgické operace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základní hydrometalurgické operace

play fullscreen
1 / 5
Základní hydrometalurgické operace
173 Views
Download Presentation
adin
Download Presentation

Základní hydrometalurgické operace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Základní hydrometalurgické operace Úprava surovin mechanické postupy: dosažení potřebné zrnitosti tepelné pochody: vytvoření rozpustných sloučenin nebo převedení nežádoucích složek do nerozpustné formy Vyluhování převedení zájmového kovu do roztoku působením vhodného loužícího činidla chemická sloučeninaloužící činidlo kovové oxidy, hydroxidy H2SO4, HCl kovové sírany H2SO4, H2O kovové sulfidy Fe2(SO4)3 Ni/Cu sloučeniny (NH3)aq. +(NH4) 2CO3 Al2O3, Sn NaOH Ag, Au (Pt) NaCN, HNO3+HCl

  2. Chemické čištění výluhů srážecí metody: - hydrolytické srážení kovových nečistot při řízeném pH a parciálním tlaku kyslíku v roztoku - sulfidové srážení při řízeném přídavku sulfidových iontů a konstantní hodnotě pH kapalinová extrakce - selektivní extrakce kovového iontu při definovaném pH do organické kapaliny (alkyly kyseliny fosforečné) a reextrakce do vodného roztoku měniče iontů- pevné ionexy - pro dělění směsí kovových iontů, odstraňování rušivých iontů, zkoncentrování iontů a jejich izolaci ze zředěných roztoků

  3. Získávání užitkových kovů z rafinovaných výluhů ve formě vyredukovaných kovů - produkční elektrolýza, katodickou redukcí kovových iontů se získá vysoce čistý kov - cementační srážení, elektrochemickou redukcí kovového iontu působením méně ušlechtilého kovu přidaného do roztoku Cu2+ + 2e  Cu katodické srážení Fe  Fe2+ + 2e anodické rozpouštění - tlaková redukce plyny za zvýšených tlakůpři řízeném pH a potenciálu roztoku Ni2+ + H2  Ni + 2 H + ve formě sloučenin - hydrolytické srážení při řízeném pH, sulfidové srážení, krystalizace - tepelný rozklad roztoků

  4. Průběh srážení kovů v závislosti na pH zpracovávaného roztoku

  5. Základní schéma hydrometalurgických pochodů Kovonosná surovina Tepelná chemická úprava Loužení Výluh Dělení fází Louženec voda Rafinace Dělení kovů Promývání Louženec-odkaliště (další využití) Získávání kovů Z roztoku Kov, kov. sloučenina Regenerace loužícího roztoku