1 / 8

A torony

A torony. Bábel tornya. Az Etemananki rekonstrukciós rajza Hansjörg Schmid munkája alapján rajzolta Jona Lendering. A Nagy Zikkurát rekonstruált homlokzata Épült Babilonban, Kr.e. 610 körül. Bábel tornya-embléma

adolfo
Télécharger la présentation

A torony

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. A torony Bábel tornya

  2. Az Etemananki rekonstrukciós rajza HansjörgSchmid munkája alapján rajzolta JonaLendering A Nagy Zikkurát rekonstruált homlokzata Épült Babilonban, Kr.e. 610 körül

  3. Bábel tornya-embléma Jacobus de Boschius: SymbolographiasivedeArteSymbolica, Augsburg/Dillingen, 1702) http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#b A német Verses Világkrónika illusztrációja 1370 körül http://www.nyest.hu/hirek/babel-tornya-avagy-a-nyelvek-osszezavarasanak-mitologiajarol

  4. Id. Pieter Brueghel: Bábel tornya, 1563 http://regi.epiteszforum.hu/imagelist/gallery/nid,17467/img_id,84924

  5. A nyelvek összezavarása, Gustav Dore, metszet, 1870

  6. Mózes I. könyve 11. rész(Károli Gáspár Bibliafordítása) • 1. Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala. • 2. És lőn mikor kelet felől elindultak vala, Sineár földén egy síkságot találának és ott letelepedének. • 3. És mondának egymásnak: Jertek, vessünk téglát és égessük ki jól; és lőn nékik a tégla kő gyanánt, a szurok pedig ragasztó gyanánt. • 4. És mondának: Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén. • 5. Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az emberek fiai.

  7. 6. És monda az Úr: Ímé e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete; és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, a mit elgondolnak magukban. • 7. Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét. • 8. És elszéleszté őket onnan az Úr az egész földnek színére; és megszűnének építeni a várost. • 9. Ezért nevezék annak nevét Bábelnek; mert ott zavará össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan széleszté el őket az Úr az egész földnek színére.

  8. Források • http://www.nyest.hu/hirek/babel-tornya-avagy-a-nyelvek-osszezavarasanak-mitologiajarol • http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#b • Pieter Brueghel: Bábel tornya • http://regi.epiteszforum.hu/imagelist/gallery/nid,17467/img_id,84924 • Gustav Dore • http://www.artbible.info/art/large/492.html

More Related