1 / 28

Géczi János Neveléstörténet és ikonográfia geczijanos@vnet.hu iskolakultura.hu

Géczi János Neveléstörténet és ikonográfia geczijanos@vnet.hu www.iskolakultura.hu Pécs, 2005. december 2. Rövid historiográfiai áttekintés

adolfo
Télécharger la présentation

Géczi János Neveléstörténet és ikonográfia geczijanos@vnet.hu iskolakultura.hu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Géczi János Neveléstörténet és ikonográfia geczijanos@vnet.hu www.iskolakultura.hu Pécs, 2005. december 2.

 2. Rövid historiográfiai áttekintés • Intézményes és nem intézményes tudásközvetítésben egyként szerephez jutó egyetlen szimbólum kulturális reprezentációjának kultúrtörténete – a neveléstörténet, mint segédtudomány

 3. A neveléstörténeti kutatások újabb módszertani fejleményei Történeti szociológia kvantitatív módszerei (Peter Burke) Oral history Írott források tartalomelemzése Képi források föltárása: Ikonológia/ikonográfia

 4. A hagyományalapú (értelmező közösségen belüli, fixált jelentéssel bíró) kulturális reprezentációk (kép, szöveg) értelmezése miként történhet? Ikonológia/ ikonográfia: elmélet és módszer

 5. A szó és a kép mibenléte Képek és szövegek egymáshoz való viszonya Kép és szöveg saját és együttes kultúraalkotó szerepe A szavak/képek befogadása, feldolgozása az értelmező közegen belül

 6. A kép és a szöveg összevetése a kutatás egyik kiindulópontja. (A vizsgálatban a két jelrendszer együttes használata nyújthat csak biztonságot.)Az elméletek nem különítik ugyanakkor el a kulturális reprezentáció szavait/képeit. A két médiumot igyekeznek azonos szempontok alapján egyenrangúasítani.A kommunikáció vizsgálatához szükséges az értelmező közösségek által használt szimbólumok reprezentációs szerepének és jelentésének ismerete. Ez többnyire több rétegű.Az ikonológia/ikonográfia módszere leginkább a hagyományalapú korszakokat (középkor, reneszánsz, újkor) illetve a nem hagyományalapú korszakok hagyományra inkább figyelő magatartás és gondolkodás-mintázatait (pedagogikum) sikeresebben képes föltárni. A szemiotikai rendszerszerűség az alapja az ikonológiai/ikonográfiai módszer valamennyi legújabb (1980-as évektől megjelent) elméletének.

 7. Galileo Galilei és Huyghens Saturnus-elképzelése

 8. Az ikonológia/ikonográfia kidolgozói Ernst Cassirer - a szimbolikus formák filozófiája - szemiotika és ikonológia együtt járásának leírója - az atyák ismételt megnevezése (Saussure, Peirce, C. W. Morris) Aby Warburg (az interdiszciplinaritás fontossága; műalkotáson kívüli elemek felhasználás a mű elemzésekor)) Erwin Panofsky (a képek azonosítása, leírása és értelmezése, művészettörténet) Ernst Gombrich - konvencionalitás-alapú szimbólumelméletek - a szimbólumok tanulmányozása - a médiumok szerkezetére összpontosítás,

 9. Nelson Goodman W. J. T. Mitchell Hans Belting Jean Baudrillard - a posztstrukturalizmus (1980-tól) megteremtői (Wartburg jelentősége) - felismerik hogy az értelmező közösségek szimbólumkészlete nélkül nem tanulmányozható a kommunikáció - a használat dönti el, mit tartunk szövegnek/képnek - az ikonográfiai módszer alapja a szemiotikai rendszerszerűség

 10. Umberto Eco - a posztszemiotika megjelenése - a strukturalista és a posztstrukturalista örökség meghaladója - a ma leginkább használt elmélet kidolgozója - az ikonológiai értelmezés a szemiotikai elemzés egyik alfaja

 11. Az ikonológia/ikonográfia mint a neveléstörténet kutatásában használt módszer Ariès, Ph. (1987) A gyermek és a család az anciem regime korában. In: Gyermek, család, halál. Gondolat, Budapest, 9-317. • Cunnington, Phillis – Buck, Anne (1978) Children’s costume in England. From the Fourteenth to the end of the Nineteenth Century. Adam & Charles Black, London • Schorsch, A. (1979) Images of Childhood. An illustrated social history. Mayflower Books, New York • Schmitt, H. – Link, J.-W. – Tosch, F. szerk. (1997) Bilder als Quellen der Erziehungsgeschichte. Klinkhardt, Bad Heilbrun • Talkenberger, H. (1997) Historische Erkenntniss durch Bilder? Zur Methode und Praxis der Historischen Bildkunde. In: Schmitt, H. – Link, J.-W. – Tosch, F. szerk. (1997) 11-26.

 12. Az ikonológia módszerét (is) felhasználó neveléstörténeti munkák vizsgálati irányai Hermeneutika, értelmezés, interpretáció A kép/szöveg társadalmi/hatalmi reprezentációs lehetőségei Újabban: Adott értelmezési közösségen belül a kultúra tárgyainak használati módjai Eszmetörténet A kép/szöveg - összehasonlító kultúrtörténete A kép/szöveg áthagyományozó szerepe a tudásátadásban

 13. A módszer hazai felvetői, elterjesztői Művészettörténet Vayer Lajos Genthon István Gerevich Tibor Társadalomtörténet Klaniczay Gábor Basics Beatrix Gyáni Géza Kultúrtörténet Szőnyi György Endre Neveléstörténet ELTE, SzTE, PTE

 14. Falus I. szerk. (1996) Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Kiadó, Budapest ------------ • Kelemen E. (1997) Ezeréves a magyar iskola. Beszámoló az iskolatörténeti évforduló rendezvényeiről, eseményeiről. Új Pedagógiai Szemle 1997. március 81-93. • Kéri K. (2001) Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába. Műszaki Könyvkiadó, Budapest • Németh A. – Szabolcs É. (2001) A neveléstörténeti kutatások főbb nemzetközi tendenciái, új kutatási módszerei és eredménye. In: Báthory Z. – Falus I. (2001) 46-76. • Péter Katalin szerk. (1996) Gyermek a koraújkori Magyarországon. MTA – TTI, Budapest • Szabolcs É. (2005) A neveléstörténet kutatási módszereinek gazdagodása. ELTE Pedagógiai Doktori. előadás in: http://www.ppk.elte.hu/nevtud/doktoriiskola/Tortenetkutatasi_modszerek

 15. Intézményes és nem intézményes tudásközvetítésben egyként szerephez jutó egyetlen szimbólum kulturális reprezentációjának kultúrtörténete – a neveléstörténet, mint segédtudomány

 16. Az ikonológia két törvénye • „a középkorban az antik témák nem ókori formákban ábrázoltatnak” • „Az antik képi és szöveghagyományok eltávolodtak egymástól”, a krisztianizálódásuk másként történik

 17. A krisztianizálódás

 18. antik szimbólumok – keresztény tartalommal

 19. Az univerzum Csillag- és Szellemvilága. Közös ábrázolás – egy dóm terében

 20. Élet – halál, földi - túlvilági

 21. Dekoráció vagy mély értelmű üzenet?

 22. A paradicsom jelentésének kialakulása

 23. A bemutatott képek és mozaikok a kereszténységbe beavató terekben találhatóak:pl. a kathekéta-iskoláztatásra szolgáló csarnokokban

 24. Peirce A jelentés nem a műben, hanem annak használata során a mű és a befogadó viszonyában képződik. • Szőnyi György Endre (2004) Pictura & Scriptura. Hagyományalapú kulturális reprezentációk huszadik századi elméletei. JATEPress, Szeged

 25. Irodalom • Barthes, Roland. 1968. Elements of Semiology. New York: Hill and Wang; 1977. Image-Music-Text. Ford. Stephen Heath. New York: Noonday Press; 1991 [1985]. L’aventure sémiologique. Paris: Seuil; 1999. A divat mint rendszer [Système de la mode]. Ford. Mihancsik Zsófia. Budapest: Helikon; 2000. Világoskamra: jegyzetek a fotográfiáról [La chambre claire]. Ford. Ferch Magda. Budapest: Európa. • Bertozzi, Marco ed. 2002. Aby Warburg e le metamorfosi degli antichi dèi. Ferrara: Franco Cosimo Panini. • Bialostocki, Jan. 1982. Régi és új a művészettörténetben. Budapest: Corvina (Művészet és elmélet); 1997 [1973]. „Ikonográfia.” In Pál ed. 1997, 227-51. • Eco, Umberto. 1976. A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press; 1979. The Role of the Reader. Explorations in the Semiotics of Texts. Bloomington: Indiana University Press (Advances in Semiotics); 1984. Semiotics and the Philosophy of Language. Bloomington: Indiana University Press; 1990. The Limits of Interpretation. Bloomington, Ind.: Indiana University Press (Advances in Semiotics); 1992. Interpretation and Overinterpretation. Umberto Eco with Richard Rorty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose. Ed. Stefan Collini. Cambridge & New York: Cambridge University Press; 1995. The Search for the Perfect Language. Oxford: Blackwell (The Making of Europe); 1999 [1997]. Kant és a kacsacsőrű emlős. Budapest: Európa.

 26. Gombrich, Ernst H. 1948. „’Icones Symbolicae’: Philosophies of Symbolism and Their Bearing on Art”. In Gombrich 1978, 123-99; 1960 [1956]. Art and Illusion. London: Phaidon; Symbolic Images (Studies on Renaissance Iconology, 1948-1972). London: Phaidon; 1981. „Image and Code: Scope and Limits of Conventionalism in Pictorial Representation.” In Wendy Steiner ed. Image and Code. Ann Arbor: University of Michigan Press, 11-42; 1982. „Illúzió és művészet.” In Gombrich, Gregory 1982, 197-247; 1983 [1974]. A művészet története. Budapest: Gondolat; 1985 [1966]. „Aby Warburg emlékezete” [= „In memoriam Aby Warburg”. Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen 11]. In Gombrich, Reneszánsz tanulmányok. Budapest: Corvina (Művészet és elmélet), 100-13; 1986 [1970]. Aby Warburg: An Intellectual Biography. Chicago: The University of Chicago Press; 1997 [1948]. „’Icones symbolicae’. A szimbolikus kifejezés filozófiái és ezek hatása a művészetre.” In Pál ed. 1997, 31-115. • Gombrich, Ernst H., Didier Eribon. 1999 [1991, 1998]. Miről szólnak a képek? Budapest: Balassi. • Gombrich, Ernst H., R. L. Gregory ed. 1982 [1973]. Illúzió a természetben és a művészetben. Budapest: Gondolat. • Gombrich, Ernst H., Julian Hochberg, Max Black. 1972. Art, Perception, and Reality. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

 27. Lotman, Jurij. 1973. Szöveg – modell – típus. Budapest: Gondolat; 1976. Analysis of the Poetic Text. Kiad. D. Barton Johnson. Ann Arbor, Mich.: Ardis; 1977a. The Structure of the Artistic Text. Ford., bev. Ronald Vroon. Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press; 1977b. „Problems in the Typology of Cultures.” In D. P. Lucid ed., Soviet Semiotics. Baltimore: Johns Hopkins University Press; 1990. Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture. Bev. Umberto Eco. Bloomington: Indiana University Press (reprint 2000). • Panofsky, Erwin. 1939. Studies in Iconology. London: Oxford University Press; 1960. Renaissance and Renascences in Western Art. New York: Harper & Row (Icon Editions); 1971. „Gótikus építészet és skolasztikus gondolkodás.” In Hankiss Elemér ed., Strukturalizmus. Budapest: Európa (Modern Könyvtár), 1:208-25; 1976. Az emberi arányok stílustörténete. Budapest: Magvető (Gyorsuló Idő); 1984. A jelentés a vizuális művészetekben. Budapest: Gondolat; 1991 [1927]. Perspective as Symbolic Form. Cambridge, Mass.: Zone Books; 1993 [1955]. Meaning in the Visual Arts. London: Penguin; 1998 [1924]. Idea: Adalékok a régebbi művészetelmélet fogalomtörténetéhez. Budapest: Corvina (Egyetemi Könyvtár). • Warburg, Aby. 1932. Gesammelte Schriften. Ed. Fritz Rougemont, Gertrud Bing. Berlin: Teubner; 1966. La rinascita del paganesimo antico. Ed. Gertrud Bing. Firenze: La Nouva Italia; 1980. Ausgewählte Schriften und Würdigungen. Ed. Dieter Wuttke. Baden-Baden: Valentin Kroener (Saecula Spiritualia 1); 1986. Pogány-antik jóslás Luther korából. Budapest: Helikon; 1988. Schlangenritual. Ein Reisebericht. Ed. Ulrich Raulff. Berlin: Wagenbach; 1995a. MNHMOSYNH. Aby Warburg válogatott tanulmányai. Budapest: Balassi; 1995b. Images from the Region of the Pueblo Indians of North America. Ed., tr. Michael P. Steinberg. Ithaca, London: Cornell University Press; 1998a. „Images form the Region of the Pueblo Indians of North America”. Tr. Michael P. Steinberg. In Preziosi 1998, 177-207; 1998b. Il rituale del serpente: una relazione di viaggio. Ed. Ulrich Raulff, tr. Gianni Carchia, Flavio Cuniberto. Milano: Adelphi; 1998c. Ausreiten der Ecken. Die Aby Warburg – Fritz Saxl korrespondenz 1910 bis 1919. Ed. Dorothea McEwen. Hamburg: Dölling und Galitz Verlag; 1999. Collected Writings. The Renewal of Pagan Antiquity: Contributions to the Cultural History of the European Renaissance. Ed., intr. Kurt W. Forester, tr. David Britt. Los Angeles: Getty Research Institute (Texts and Documents).

More Related