1 / 22

Minskning av pesticidhalter i overfladevand i Skåne

Minskning av pesticidhalter i overfladevand i Skåne. Jenny Kreuger & Eskil Nilsson SLU, Uppsala & VISAVI AB, Lund Planteproduktion 2004 Herning, Danmark 14 januari 2004. Innehåll. Vemmenhögsprojektet - bakgrund Resultat Vad gjorde lantbrukarna? Sammanfattning. Vemmenhögsprojektet.

adolfo
Télécharger la présentation

Minskning av pesticidhalter i overfladevand i Skåne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Minskning av pesticidhalter i overfladevand i Skåne Jenny Kreuger & Eskil Nilsson SLU, Uppsala & VISAVI AB, Lund Planteproduktion 2004 Herning, Danmark 14 januari 2004

 2. Innehåll • Vemmenhögsprojektet - bakgrund • Resultat • Vad gjorde lantbrukarna? • Sammanfattning

 3. Vemmenhögsprojektet Undersökning av pesticider i ytvatten (overfladevand) från ett avrinningsområde i Skåne Start 1990, nu 14 års data

 4. Bakgrund • Lämna de väl kontrollerade förhållandena under vilka de flesta tidigare studier hade genomförts (t.ex. lab, lysimetrar, rutförsök) • Undersöka källor, spridningsvägar och halter i verklig fält situation • Fr o m 1995 minska halterna genom åtgärdsprogram

 5. Avrinningsområdet • Arealen omfattar 900 ha (9 km2), varav 95% jordbruksmark; moränlättlera • Stor del av arealen täckdikad, samlar in både ytavrinning och dräneringsvatten • Alla lantbrukare intervjuas årligen om driften, inkl. användningen av bekämpningsmedel • Insamling av vattenprover sedan 1990, ffa under sommarmånaderna (Maj-Sep/Nov)

 6. Använda mängder i området

 7. Resultat pesticidhalter • 90% minskning av pesticidhalterna (tidsviktad medelkoncentration maj-september)

 8. Resultat • Max halt för enskilda pesticider upp till 200 µg/l (veckomedelvärde) under de första åren (minskat till max 8 µg/l under senare år) • Liten påverkan från vindavdrift • Under första åren höga halter utan föregående nederbörd – spill/olyckshändelser • Halter på upp till 2 000 µg/l i ytvatten från dagvattenbrunnar på gårdsplaner

 9. Åtgärder – i området • November 1994 – Eskil Nilsson möte med lantbrukarna, information om säker hantering och användning av pesticider • Vintern 1994/95 – personligt besök på 1/3 av gårdarna med rådgivning anpassad till lokala förutsättningar på gården • Separata möten med försäljare av pesticider, samma information som till lantbrukarna • Möten men lantbrukarna har fortsatt, återkoppling om projektets utveckling och ny information om säker hantering av pesticider

 10. Vilka råd gav Eskil 1994? • Säker förvaring • Säker plats för fyllning och rengöring av sprututrustning Biobädd

 11. Eskils råd (forts.) • Skyddsavstånd till overfladevand, ytvattenintag (både i fält och på gårdsplaner) och brunnar Öppna sår i landskapet

 12. Eskils råd (forts.) • Alternativ till pesticidanvändning på gårdsplaner Skönhetsvård

 13. Generella åtgärder • 1997 - ny lagstiftning med bl a strängare krav på säker hantering av pesticider och skyddsavstånd till vatten • 1998-99 - ett 5-årigt myndighetsprogram (REKO) med ekonomiskt stöd till lantbrukare om uppfyller miljökrav • 1999 – Miljöledning Betodling (MBO), ett handelskontrakt mellan betodlare och Danisco med miljökrav

 14. Resultat ur ett åtgärdsperspektiv

 15. Diskussion • Tidigare, rådgivning på pesticidområdet i direkt motsats till dagens miljömål • Inom Vemmenhögsprojektet har lantbrukarna gradvis informerats om nya miljökrav – har lett till förändrade rutiner och attityder med återkoppling till konkreta mätresultat • Nyckelfråga – att förklara hur “normal” användning av pesticider kan orsaka förorening på µg/l-nivå • Ingen negativ pubicitet • Ekonomiska incitament

 16. Sammanfattning Vemmenhög • En minskning (ca 90%) av halter och total belastning under de gångna 14 åren • Ingen minskning av använda mängder • Ökad medvetenhet hos lantbrukarna - förbättrade rutiner vid hantering och besprutning, ”Eskil effekten”

 17. PESTICIDÖVERVAKNING Typområden på jordbruksmark • Start 2002 • Ytvatten • Grundvatten • Sediment • Odlingsåtgärder Västergöt-land Östergötland Halland Skåne

 18. Resultat jordbruksbäckar 2002

 19. Transportförluster 2002

 20. Slutsatser • Viktigt med information för korrekt hantering och spridning av pesticider för att minimera riskerna för miljön • Viktigt att ha kunskap och kontroll över pesticiders uppträdande i miljön - kräver övervakning, forskning och försök

 21. Projektfinansiering från: • Swedish National Chemicals Inspectorate • Swedish Environmental Protection Agency • County Government Board in Scania county • Environmental Foundation of the Scania county council • DuPont de Nemours (Agro) A/S • Association of Swedish Plant and Wood Protection Industries • Federation of Swedish Farmers • Swedish Board of Agriculture

 22. För information om pesticidövervakning besök vår hemsida:www.mv.slu.se/vv (SLU/Markvetenskap/Vattenvårdslära) Där finns information om projekt, rapporter i pdf-format, samt möjlighet att göra sökning i en pesticiddatabas Undersökningarna och databasen finansieras fr 2001 av Naturvårdsverket

More Related