Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Andrei Moșneaga Director , Centrul Pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Andrei Moșneaga Director , Centrul Pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS)

Andrei Moșneaga Director , Centrul Pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS)

138 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Andrei Moșneaga Director , Centrul Pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Susţinerea Programelor Naţionale de Control TB şi HIV/SIDA în Moldova: Fondul GlobalCentrul PAS, Recipient Principal Andrei Moșneaga Director, Centrul Pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS) CCM 17 februarie 2011

 2. Granturi gestionate • HIV: • Grant R8: “Reducerea impactului infecţiei HIV în Republica Moldova” • Volumul finanțării: • Pentru 5 ani (total): EUR 15,800,754 • Pentru faza I (2 ani, aprobat): EUR 7,102,866 • Implementat la moment: EUR 2,811,230 • TB: • Grant consolidat R8 și R9: “Sporirea rolului pacientului și a comunității în controlul tuberculozei în Republica Moldova” • Volumul finanțării: • Pentru 5 ani (total): EUR 8,576,859 • Pentru faza I (2 ani, aprobat): EUR 4,083,350 • Implementat la moment: EUR 499.165

 3. HIV R8 • Data lansării: 1 ianuarie 2010 • Scopul: reducerea morbidităţii, mortalităţii și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV. • Componente: • Îmbunătăţirea performanţei Rundei 6 prin dezvoltarea infrastructurii şi capacităţi. • Îmbunătăţirea calităţii vieţii PTH. • Dezvoltarea capacităţilor Ligii PTH. • Planificare şi administrare. • Sub-recipienții: • Liga PTH, • Fundaţia Soros – Moldova • ONG “Viaţa Nouă” • Institutul Pentru Drepturile Omului

 4. HIV: Sumarul realizărilor 2010 (1) • Revizuirea curriculum-urilor în domeniul HIV/SIDA pentru formarea profesională inițială și continuă a specialiștilor medicali, formarea continuă a asistenţilor sociali comunitari și juriștilor. • Ghidul”Infecția HIV” pentru colegiile medicale și USMP “N. Testemițanu”; • Module de instruire a asistenţilor sociali, asistenților parentali profesioniști în domeniul HIV/SIDA; • Notele de curs și materiale pentru juriști in domeniul dreptului medical și HIV/SIDA

 5. HIV: Sumarul realizărilor 2010 (2) • Îmbunătățirea cunoștințelor despre HIV și SIDA și consolidarea capacităţilor specialiştilor din domeniul medical, social, juridic, precum și membrilor echipelor multidisciplinare, Ligii PTH și reprezentanților ONG-urilor implicate în prestarea serviciilor de îngrijire și suport PTH și familiilor acestora: • Instruiri internaționale: 83 persoane instruite (medici infecțoniști și ftiziopneumologi, pediatri, membrii ai echipelor multidisciplinare, Liga PTH și alte ONG-uri) – Kiev, București, Sanct-Peterburg • Instruiri locale: 969 persoane instruite in diferite aspecte legate de HIV.SIDA (medici infecţionişti, profesori ai colegiilor de medicină și farmacie, asistenţi medicali, psihologi, asistenți sociali, reprezentanți ai ONG-urilor, reprezentanţi ai Ligii PTH, IV/SIDA, specialiști MMPSF, părinţi adoptivi şi personal al căminelor de tip familial, reprezentanți ai echipelor multidisciplinare raionale, lucrători din taberele de vară, avocaţi / jurişti, etc. • Instruiri la distanță: inițiativă inovatoare în vederea consolidării capacităţilor prestatorilor de servicii medicale în HIV/SIDA prin învăţământul la distanţă (e-learning), dezvoltată platforma Web e-learning (http://www.elearning.public-health.md/login/index.php.) și elaborat curriculum-ul pentru instruirea la distanță a specialiștilor (au participat 68 medici de familie şi manageri din sistemul de sănătate).

 6. HIV: Sumarul realizărilor 2010 (3) • Instituirea Secției de Îngrijiri Paliativepentru PTH • A fost proiectată și renovată Secția de Îngrijiri Paliativepentru PTH cu o suprafață totală de 799m². Secția renovată a fost transmisă IMSP SCBI ”Toma Ciorbă” pe data de 09.02.2011; • A fost procurat un autovehicol specializat și echipament destinate secției (mobilier, inclusiv medical, echipament electrocasnic, echipament IT, safeuri, etc.). Urmează transmiterea bunurilor la balanța IMSP SCBI ”Toma Ciorbă”.

 7. HIV: Sumarul realizărilor 2010 (4) • Fortificarea capacităților instituționale pentru prestarea serviciilor sociale pentru PTH • A fost instituit GTL pentru asistenţă şi protecţiei socială (ordinul MMPSF nr. 12-P din 14 februarie 2010); • A fost procurat un lot de echipament IT (300 unități) destinată raportării cazurilor de protecţie şi asistenţă a persoanelor infectate sau afectate HIV (ordinul MMPSF nr. 198 din 01 decembrie 2010); • A fost procurată o unitate de transport destinată MMPSF pentru fortificarea sistemului de monitorizare a serviciilor prestate PTH și dezvoltarea parteneriatelor cu echipele multidisciplinare raionale; • MMPSF a elaborat Planul sectorial de acţiuni în domeniul protecţiei sociale a persoanelor afectate/infectate HIV/SIDA pentru anii 2011-2015.

 8. HIV: Sumarul realizărilor 2010 (5) • Instituirea Centrelor regionale sociale pentru persoanele infectate şi afectate de HIV • Au fost identificate, în colaborare cu MMPSF și APL-uri, spațiile pentru amplasarea centrelor și au fost lansate lucrările de renovare a trei centre din patru propuse: Chișinău, Bălți, Tiraspol; • Au fost procurate 4 unitate de transport pentru asigurarea mobilității echipelor centrelor și prestarea serviciilor de îngrijire și suport la domiciliu; • A fost elaborat conceptul Centrul regional social pentru PTH (Ordin MMPSF nr. 216–P din 31 mai 2010); • A fost elaborat proiectul regulamentului cadru de funcţionare a Centrelor sociale pentru PTH; • Au fost susținute 4 proiecte regionale pentru asigurarea funcționalității centrelor sociale.

 9. HIV: Sumarul realizărilor 2010 (6) • Prestarea serviciilor de îngrijire și suport pentru persoanele afectate de HIV, prin intermediul Ligii PTH • Au fost susținute 11 proiecte care acoperă toate regiunile țării inclusiv teritoriul din stânga Nistrului şi au drept scop susţinerea PTH şi familiilor acestora și îmbunătăţirea calităţii vieţii PTH; • Servicii prestate: consiliere medicală, asistenţă psihologică, kinetoterapie / fizioterapie, consiliere socială, asistenţă de la egal la egal, suport în obţinerea documentelor de identitate şi a altor documente, referire la serviciile prestate de instituţiile publice, grupuri de ajutor reciproc pentru PTH, copiii HIV infectaţi şi familiile acestora, activităţi de informare şi educare, îngrijire la domiciliu, etc.; • Au beneficiat de servicii de îngrijire şi suport 3,717 persoane care trăiesc cu HIV şi peste 1,400 membri ai familiilor acestora.

 10. HIV: Sumarul realizărilor 2010 (7) • Suportul social al PTH prin Liga PTH (4 organizații regionale) • Au fost elaborate criteriile de vulnerabilitate a PTH pentru selectarea beneficiarilor şi mecanismul de distribuire al pachetelor alimentare • 581 PTH adulți au beneficiat de pachete alimentare trimestriale (în valoare de 30 Euro) • 242 copii HIV infectați și copii de până la vârsta de 18 luni cu statut nedeterminat născuți din mame HIV pozitive au beneficiat de pachete alimentare trimestriale (în valoare de 30 Euro) • 65 de copii HIV infectați au beneficiat de seturi de îmbrăcăminte și rechizite școlare/jucării (de 2 ori pe an) • Asistența juridică pentru PTH şi litigarea cazurilor privind drepturile PTH • 145 PTH au primit asistenţă juridică oferită gratuit în probleme de ordin legal, civil (inclusiv divulgarea statutului HIV), administrativ. • 29 de cazuri de încălcare a drepturilor PTH au fost preluate pentru litigarea strategică.

 11. HIV: Sumarul realizărilor 2010 (8) • Suportul UDI în vederea creşterii aderenţei la TS şi creşterii calităţii vieţii UDI • Au fost instituite 4 centre regionale de asistenta a persoanelor dependente de substante psihoactive in Chișinau, Bălți, Cahul și Tiraspol. • Servicii prestate: consiliere psihologică, suport alimentar (pachete alimentare), consultatii de la egal la egal, consiliere juridica, servicii de asistenţă Socială, referire la servicii medicale și sociale, referire la TS, grup de suport reciproc, activități de informare, etc • 227 UDI au beneficiat de cel puțin trei servicii oferite în cadrul centrelor, iar persoanelor aflate în TS, incusiv din penitenciare, le-au fost distribuite 648 pachete alimentare.

 12. TB R8+R9 (grantul consolidat) • Data lansării: 1 octombrie 2009 • Scopul: Accelerarea efortului comunităţii şi societăţii civile înstoparea răspândirii infecţieituberculoase în Republica Moldova • Componente: • Mobilizarea resurselor pentru susţinerea parteneriatelor la nivelul comunităţii • Înlăturarea barierelor pentru persoanele cu venit redus şi comunităţi vulnerabile la accesarea serviciilor medicale. • Fortificarea sistemului sănătăţii şi atragerea altor parteneri în controlul tuberculozei • Programe de comunicare, advocacy şi mobilizare socială • Integrarea activităţilor de control TB din cadrul PNCT în sectorul penitenciar • Asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament al bolnavilor cu tuberculoză rezistentă • Studii operaţionale în tratamentul TB şi complianţa pacienţilor la tratament • Planificare şi administrare. • Sub-recipienții: • Institutul Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” • Fundaţia Soros – Moldova • ,,Carlux“

 13. TB: Sumarul realizărilor 2010 (1) • Asistență tehnică pentru fortificarea activităților desusținere a pacienților în cadrul programului de management al tuberculozei drog-rezistente: • A fost angajat un consultant local pentru asistență în creșterea aderenței la tratament al pacienților MDR-TB. • Susținere pentru aderența la tratament: crearea grupurilor de consiliere pe aderență: • Au fost create 40 de grupuri de consiliere pe aderență. • Susținere pentru aderența la tratament: educarea pacientului și sesiuni de consiliere: • Au fost organizate 120 de sesiuni de consiliere pentru pacienții din staționar.

 14. TB: Sumarul realizărilor 2010 (2) • Susținere pentru aderența la tratament: materiale informaționale și educaționale pentru pacienții TB • Au primit 808 dintre pacienții MDR TB înregistrați în programul DOTS Plus. • Susținere pentru aderența la tratament: stimulente (pachete alimentare și pachete igienice) pentru pacienții DR-TB: • Au primit 706 dintre pacienții MDR-TB înregistrați în programul DOTS Plus. • Susținere pentru aderența la tratament/ DOT pentru pacienții DR-TB: Rambursarea cheltuielilor de transport pentru suporterii DOT: • Au fost identificați 270 pacienți care au beneficiat de vizita suporterilor la domiciliu.

 15. TB: Sumarul realizărilor 2010 (3) • Susținere pentru aderența la tratament/ DOT pentru pacienții DR-TB: transportarea pacienţilor la centrele DOT: • 897 pacienți li s-au rambursat cheltuielile de transport. • Curs de instruire în managementul DR-TB pentru personalul din serviciul ftiziopneumologic din staționar: • Organizat un curs de instruire - 19 ftiziatri din spitalele republicane și municipaleinstruiți. • Curs de instruire local în managementului DR-TB pentru personalul din serviciul ftiziopneumologic din ambulatoriu: • 9 cursuri de instruire - instruiți 117 ftiziatri din toată republica.

 16. TB: Sumarul realizărilor 2010 (4) • Curs de instruire în managementul DR-TB pentru personalul din Asistența Medicală Primară: • 20 cursuri de instruire - instruiți 264 medici de familie și 282 asistente medicale din cabinetele medicilor de familie. • Susținerea Grupului de lucru în revizuirea formularelor pentru sistemul TB de notificare și raportare și baza de date națională pentru managemtul tuberculozei drog-rezistente: • A fost elaborată schița formei TB-06, pe support de hîrtie. • Curs de instruire în implementarea formularelor de notificare și raportare revizuite pentru sistemul TB: • 2 cursuri de instruire - instruiți 22 ftiziatri. • Curs de instruire în controlul infecției pentru echipele ce acordă servicii TB: • 7 cursuri de instruire și instruiți 106 specialiști.

 17. Probleme în implementare • TB: Rețineri in consolidarea granturilor din partea FG (buget, planul M&E, etc.) • HIV: Proiectul centrului regional social pentru PTH nu a primit avizul Centrului de Sănătate Publică din Comrat. • TB și HIV: Probleme de comunicare / conlucrare cu FG ca consecințele problemelor de corupție evidențiate global

 18. VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE