Download
budeme pokra ovat informacemi o syst mech syst mov ch z le itostech atd za neme opakov n m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leden 2011 PowerPoint Presentation

Leden 2011

130 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Leden 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CW05 POKRAČOVÁNÍ ….. budeme pokračovat informacemi o systémech, systémových záležitostech, atd.☺(?)ZAČNEME OPAKOVÁNÍM protože ,,, TROCHA SOUVISLOSTÍ– POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE Leden 2011

 2. CW05 SYSTÉM Nejprve se vrátíme k pojmům systéma systémový přístup. Leden 2012

 3. CW05 SYSTÉM Bylo řečeno, že základem je slovo od-vozené z řeckého slova „syn“ = dohromady a slova „histemi“ = sestavovat, čili vyjadřuje „něco“, (předmět činnosti), co je dáváno dohromady. Leden 2013

 4. CW05 SYSTÉM Systém… jednak je to „soubor“ a jednak je v širším slova smyslu chápán jako podvědomě cítěný výraz znamenající určitou (velkou) složitost, účelově uspořádaných a fungujících celků či dílů. Leden 2013

 5. CW05 SYSTÉM Proto se u systému také hovoří o jeho vlast-nostech – je dobrý, špatný,nefunkční,ana-lyzovatelný atp. V užším slova smyslu se s tímto pojmem pracuje ve vědě a jejích disciplínách. Leden 2013

 6. CW05 Systém - obecné teorie systémů Obecná teorie systémůje formální vědou o struktuře, vazbách a cho-vání systémů, o jejich činnostech. Její základní oblasti zahrnují:- vytvoření systémové terminologie- vytvoření metajazyka pro popis nalezení obecných systémových zákonitostí- studium existence systémů Leden 2013

 7. CW05 Systém - obecné teorie systémů - studium matematického izomorfizmu mezi systémy- formalizace postupů při definování systémů pomocí dílčích (základních) objektů- studium podmínek funkčnosti a existen-cionality systémů- studium chování a ovladatelnosti systémů- studium splnitelnosti účelu systémů. Leden 2011

 8. CW05 Systém - obecné teorie systémů Rozvoj poznání obecné teorie systémů má tři fáze:1.nejdříve dochází k poznání nových feno-ménů v jednom vědním oboru – obvykle je jím biologie, Leden 2011

 9. CW05 Systém - obecné teorie systémů 2. poznané bylo, a stále ještě je, podrobně zkoumáno, analyzováno a jsou formulovány jeho vlastnosti – hledají se analogie v jiných vědních oblastech – poznané je postupně ma-tematicky zpracováno do precizněji formulo-vaných objektů, které se staly předmětem studia matematické teorie systémů (zde se postupně vytvářel příslušný matematický aparát), Leden 2011

 10. CW05 Systém - obecné teorie systémů 3.poznatky obecné teorie systémů se prosa-zují do dalších vědních oblastí – na základě matematické teorie se vytvořil komunikační jazyk. Leden 2011

 11. CW05 Systém - obecné teorie systémů Původně ryze teoretické oblastivedly k názoru, že obecná teorie systémů není nástrojem umožňu-jícím člověku ovládnout a pochopit svět, nýbrž že je to globální filozofie čili světonázor. Leden 2009

 12. CW05 Systém - obecné teorie systémů Faktem je, že dodnes není obecná teorie systémů ustálena a že se dál vyvíjí a rozvíjí.Není ani homogenní ucelenou disciplínou ani univerzální platformou všech vědních oblastí. Leden 2009

 13. CW05 Systém - obecné teorie systémů Obecná teorie systémůse zabývá nejzá-kladnějšími pojmy a vlastnostmi, které se týkají obecných systémů.Obecný systémje abstraktním pojmem, který se používá proto, že usnadňuje komu-nikaci mezi řešitelem a systémem, usnadňuje modelování systémů a reálných systémových jevů. Leden 2009

 14. CW05 Systém - obecné teorie systémů Není ale žádným univerzálem a nenahrazuje poznatky speciálních teorií a empirických věd.Pojem obecný systém je abstraktním pojmem odrážejícím vzájemné vztahy mezi objekty, jevy a faktory reálného světa. Leden 2009

 15. CW05 Systém - obecné teorie systémů Obecný systém je abstraktní model systémových jevů.Jde o formální systém, který nemá žádný konkrétní obsah. Je stavebním prvkem modelů konkrétních objektů. Leden 2009

 16. CW05 Systém - obecné teorie systémů V základní literatuře je obecný systém defi-nován jako relace množin. Matematický pojem relace se vztahuje na fun-kce, na soustavy rovnic a nerovnic, na grafy i na slovně zadané vztahy na množinách.Je aplikovatelný na známé typy abstraktních matematických systémů. Leden 2013

 17. CW05 Systém - obecné teorie systémů Obecné systémy se dělí na statické a dynamické. Uvnitř dynamických existují podtřídy – např. stavové systémy členěné na deter-ministické, stochastické a adaptivní. Deterministické a stochastické systémy se dále dělí např. na systémy v čase spojité nebo diskrétní. Leden 2009

 18. CW05 Systém - obecné teorie systémů Dále se vyčleňují třídy systémů lineár-ních, nelineárních, stacionárních, časově invariantních, otevřených, uzavřených, atd. Leden 2009

 19. CW05 Systém Systém je také abstrakce, kterou si člo-věk vytváří v průběhu procesu poznání.V podstatě jsou to logické a matematické konstrukce v tomto procesu odrážející systémové vlastnosti a souvislosti jevů. Existuje celá řada definic. Leden 2013

 20. CW05 Systém Rozhodovací charakter matematic-kých metod operačního výzkumu reaguje na podstatu řízení (firmy), jehož hlavním, primárním znakem je rozhodo-vání. Tuto větu lze v různých obměnách nalézt v literatuře oblasti rozhodování a rozhodovacích procesů. Leden 2009

 21. CW05 Systém A je jedno, zda jde o oblast stavebnictví nebo jinou průmyslovou oblast – lze konstatovat, že principy a teorie jsou platné pro jakoukoliv oblast lidského konání. Leden 2009

 22. CW05 Systém První definicesystému (v dnešním – poválečném slova smyslu) byla uveřej-něna v roce 1956 (Bertallanfy) -- systém je komplex prvkůnacházejících se ve vzájemné interakci. V současnosti nejvíce používaná definice (viz např. kniha Norberta Wienera „Kybernetika“ i jiné publikace) a zní: Leden 2013

 23. CW05 Systém Systém je složitý reálný nebo abs-traktní objekt, ve kterém jsou rozli-šeny části, vztahy mezi nimi a vlastnosti. Systém vůči okolí vystupuje jako celek. Leden 2009

 24. CW05 Systém Části systému, označované jako prvky systému, jsou ve vzájemné interakci, ve vzájemných vztazích, označovaných jako vazby systému. Leden 2009

 25. CW05 Systém Systém- obecně uvažován vnitřně členitý a organizovaný celek, nebo soubor prvků ve vzájemných vztazích a ve vzájemném půso-bení, nebo uzavřený jednotně uspořádaný celek, nebo soustava (soubor) věcí, myšle-nek. Jeho uspořádání je podle určitého hle-diska (principu, zásady) a má určitou formu i strukturu. Leden 2009

 26. CW05 Systém Systémje účelově definovaná množina prvků(objektů) a vazeb (vztahů) mezi nimi, která spolu se svými vstupy a výstupy vyka-zuje jako celek ve svém vývoji kvantifiko-vatelné vlastnosti a chování. Leden 2009

 27. CW05 Systém Definici systémuurčuje jedenáct identifikač-ních bodů:- cíl systému- kriterium systému - systém a jeho okolí- prvky systému, případně subsystémy- vazby mezi prvky- vstupy- ……. Leden 2009

 28. CW05 Systém - výstupy- vazby na vstupy četně vlivů okolí systému- vazby na výstupy- chování systému a jeho prvků- omezení. Leden 2009

 29. CW05 Systém Prvek sytému je taková část systému tvořící na dané rozlišovací úrovni (scho-pnosti) již dále nedělitelný celek (nebo není účelné jej dělit). Je považován za nejmenší, elementární část systému na zvolené rozlišovací úrovni. I systém může být považován za prvek pokud je na té nejnižší, dále nedělitelné, úrovni. Leden 2009

 30. CW05 Systém - strukturální charakter Strukturální charakter znamená zdůraz-nění prvků systému považovaných za atomární (dále nedělitelné části) části a vazby. Z formálního hlediska je definice struktury systému totožná s definicí prostého orientovaného grafu, protože pojmy prvek a vrchol a pojmy vazba a hrana jsou reálně totožné. Leden 2009

 31. CW05 Systém - strukturální charakter Matematické vyjádření:P = { p1 , p2 , … }… je množina prvků (systému)V = { v1 , v2 , … }  P x P … je množina vazeb (mezi prvky systému), kde každá vazba vi je uspořádanou dvojicí vi = ( pi , pj )S = ( P , V ) … je dvojice nazývaná strukturou systému. Leden 2009

 32. CW05 Systém - funkcionální (procesní) charakter Při funkcionálním charakteru systému je sys-tém – originál pojímán jako celistvá a teda rozlišitelná část okolní reality. Matematické vyjádření bude: Leden 2009

 33. CW05 Systém - funkcionální (procesní) charakter S = ( I , X , Y , δ ,  , xo )kde: I … je vstupní množina (systému) X … je stavová množina (systému) Y … je výstupní množina (systému) δ = ( δ1 , δ2 , … , δn )T … je vektorová přechodová fce (systému) δ : X x I  X  = (1 , 2 , … , n )T … je vektorová výstupní fce syst.  : X x I  Yxo = ( xo1 , xo2 , … , xon )T … je počáteční stav systému. Leden 2009

 34. CW05 Systém - funkcionální (procesní) charakter Přechodová funkce δa výstupní funkce  slouží k zápisu dynamiky (chování) systému. Leden 2009

 35. CW05 Systém - funkcionální (procesní) charakter Matematický zápis:x ( t + 1 ) = δ ( x ( t ) , i ( t ) ) y ( t ) =  ( x ( t ) , i ( t ) ) pro t Є T …. kde T je vhodně definovaná množina čísel (např. 1 , 2 , 3 , … ) a x ( t + 1 ) Є X a stejně tak je i x ( t ) Є X. Leden 2009

 36. CW05 Systém - funkcionální (procesní) charakter Označení x ( t ) znamená, že prvek x sta-vové množiny X je uvažován v okamžiku t.Obdobně to platí i pro y ( t ) a i ( t ).Ke každým dvěma vektorům x a u v okamžiku t, čili k vektorům x (t) a u (t) je přechodovou funkcí δ jednoznačně přiřazen stavový vektor x ( t + 1 ).To určuje stav systému v okamžiku ( t + 1 ). Leden 2010

 37. CW05 Systém - funkcionální (procesní) charakter Výstupní funkci je jednoznačně přiřazen výstupní vektor y ( t ),což určuje výstup ze systému v okamžiku t . Leden 2011

 38. CW05 Systém - funkcionální (procesní) charakter Přechodová funkce δ udává chování čili dy-namiku systému a výstupní funkce  vypoví-dá, jak se chování jeví vnějšímu pozorovateli. Pro různou volbu vstupních vektorů řízení u (t) pak existují různé trajektorie systému při optimálním řízení (viz teorie optimálního ří-zení –Pontrjagin). Leden 2010

 39. SYSTÉM vnější vazby vstupy výstupy prvky a jejich vnitřní vazby CW05 Systém – DIAGRAM Leden 2010

 40. CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ– POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Informační doplněk….na systém a systémový přístup je úzce vázán i (nadřazený) pojemSYSTÉMOVÁ VĚDA Systémová věda Leden 2013

 41. CW05 Systémová věda Systémová věda obsahuje východiskové teoretické vědecké disciplíny (jasně, že nejsou vyjmenovány všechny …..):- operační výzkum (analýza)- kybernetika- teorii řízení systémů- systémové inženýrství - systémová analýza a syntéza. Leden 2012

 42. CW05 Systémová věda Systémové vědní disciplíny – znaky:- předmět zájmu- podobná strategie (algoritmus) postupu - použití obdobného metodologického aparátu- značný stupeň nasazení výpočetní techniky- zaručená interdisciplinarita (vyžaduje: široké znalosti, informace o hraničních disciplínách a rozměrech řešení, zachováníobjektivity, … ). Leden 2011

 43. SYSTÉMOVÁ VĚDA SYSTÉMOVÉ TEORIE SYSTÉMOVÉ APLIKACE OBECNÁ TEORIE SYSTÉMŮ OPERAČNÍ ANALÝZA OPERAČNÍ VÝZKUM SYSTÉMOVÝ VÝZKUM KYBERNETIKA SYSTÉMOVÁ ANALÝZA A SYNTÉZA LOGISTIKA SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ TEORIE A APLIKACE MODELŮ A MODELOVÁNÍ CW05 Systémová věda Leden 2011

 44. CW05 Systémová věda Dále zahrnuje:- matematické programování- stochastika a kombinatorika - teorie grafů - teorie rozhodovacích procesů- reengeneering - časové hospodářství. Leden 2011

 45. CW05 JEŠTĚ TROCHA SOUVISLOSTÍ….. Při jakékoliv lidské činnosti nastává okamžik, kdy je nutné prozkoumat či analyzovat situaci a učinit ně-jaké rozhodnutí ovlivňující další naše osobní či pra-covní konání nebo třeba ekonomiku dané situace. Mnohá taková rozhodnutí jsou prováděna intuitivně a bez analýzy situace a jejího zhodnocení. Obvykle pak výsledky tomu odpovídají – ve špat-ném, aledokonce i dobrém smyslu. Leden 2011

 46. CW05 SYSTÉM - Systémový přístup Systémový přístup – ….Než bude dále rozebírán a vysvětlován, ještě několik slov k vzniku a „historickému původu“. Leden 2010

 47. CW05 SYSTÉM - Systémový přístup Samotný termín „Systémový přístup“ se používá již odedávna. Používal se pro řízení armád i vlád i dalších oborů konání a lidských činností po celá tisíciletí. Leden 2011

 48. CW05 SYSTÉM - Systémový přístup Teprve průmyslová revoluce v průběhu devatenáctého a dvacátého století si tento pojem spojujes managementem, filosofií a vědou…. …. jména Whitehead 1925, von Bertalanffy 1935 -1968. Leden 2010

 49. CW05 SYSTÉM - Systémový přístup A právě koncem 40. let přišel biolog Ludwig von Bertalanfy s myšlenkou přemýšlet o živých organismech jako o obecných systémech.To je vlastně základ ideje, že teorii systémů a poznatky lze aplikovat na vše co je v okolí člověka, co člověk podniká a činí..… Leden 2011

 50. CW05 SYSTÉM - Systémový přístup Poprvé byla tato myšlenka prezento-vána v díle General System Theory - Obecná systémová teorie.Postupně, se zvyšující se komplexitou průmyslových procesů, se stala potřeba systémového přístupu nevyhnutelná … Leden 2011