Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
+ T1 PowerPoint Presentation

+ T1

166 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

+ T1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. + + T1 +

 2. + + T1 + KORT+BUTIK P+Å NET+TET

 3. Hvad er ligheden mellem KABEL TV og KF-Download ?????

 4. ??? KABEL TV ??? • Ligheder mellem Kabel TV og datasæt på FTP-serveren i KF-Download: • Alle programmer/datasæt ligger en gang • Systematisk opbygget med frekvens og kanal /datastruktur • Abonnementtyper/aftaler giver adgang forskellige programpakker/datasæt • ……

 5. ??? KABEL TV ??? PLF-AFTALE • Ligheder mellem Kabel TV og datasæt på FTP-serveren i KF-Download: • Alle programmer/datasæt ligger en gang • Systematisk opbygget med frekvens og kanal /datastruktur • Abonnementtyper/aftaler giver adgang forskellige programpakker/datasæt • …… STATS-AFTALE KOMMUNE-AFTALE

 6. DATALEVERANCER – FTP-SERVER Datastruktur og download af datasæt fra KMS´ FTP-server

 7. DATASTRUKTUR Datastrukturen på FTP-serveren er hierarkisk opbygget med overmapperne Danmark, Færøerne og Grønland, samt dokumentationsmappe. For Danmarks mappen er der undermapper med datatyper – Raster, vektor, højdedata, scannede historiske kort og arkiv. De flest datasæt downloades som zip-filer. Zip-filerne er ikke krypteret med password, men der logges på FTP-område med user og password.

 8. 1_RASTER Denne mappe indeholder topografiske kort og søkort i rasterformat. Alle filer er i IT-format, som kan åbnes med VisIT programmerne. VisIT Plus udg. 5.1 kan også downloades. Kortenes opløsning er 254 dpi. Kortene kan bla. Bruges som baggrundskort i GIS programmer – Esri og MapInfo. VisIT Plus: Nogle funktioner i programmet er: Panorering/søgning ved hjælp af koordinater og stednavne Arealopmåling – areal og afstand Tegneredskaber – tekst, linjer, flader Oprette bogmærker Eksporter (geotiff, ecw, bmp, jpg), Resampling til andre projektioner, understøttelse af MapInfo og ArcMap (Tab-filer og World-filer)

 9. 2_VEKTOR Vektor-mappen indeholder administrative grænser, matrikelkort og topografiske datasæt. Mapper indeholder undermapper med formater – primært MapInfo og Shape, alle datasæt er i koordinatsystem utm32_euref89. Administrative datasæt: D500 RKS – Region, kommune og sognegrænser DAGI – Danmarks administrative geografiske inddeling http://www.kms.dk/Produktkatalog/DAGI/ Matrikelkort Topografiske kort: D/200 - D/500: Oversigtskort i 1:200.000 og 500.000 Kort10 og FOTkort10: Målestok 1:10.000, flere temagrupper Grid: 10 m. net, højdekurver: 1 m. interval Adresser

 10. 3_HØJDEDATA DSM (1,6 m. grid) er en digital model af den fysiske overflade. DHM/overflade beskriver således højden af bygningsanlæg og vegetation med reference til havniveau DTM (1,6 m. grid) er en model af terrænets topografi eller højde over havniveau. Modellen er således egnet til planlægning, projektering og landskabsanalyser. Højdekurver (0,5 m. interval) er terrænets topografi i form linjer, der hver især angiver den beregnede terrænhøjde i hele meter. Format: DSM OG DTM er ASCII grid filer og er opdelt i blokke af 10 km x 10 km. For hver blok findes to filer, hhv. en zip-fil med data format samt en MapInfo tab-fil, til indlæsning af grid filen i MapInfo Højdekurver er i Shape format og MapInfo’s TAB format

 11. 4_SCANNEDE_HISTORISKE_KORT Kortene er i lav opløsning (thumbnails i 64 dpi). Alle filerne er i jpeg format.Der kan bestilles kort i højere opløsning – 254 dpi. eller 508 dpi. og stadig i jpeg format, Specielt for matrikelkort (Original1 og Original2 kort): Hvis ikke det er nødvendigt med hele matrikelkort kan et udsnit hentes via applikationen ”matrikelkort på nettet” (http://arkiv.kms.dk/mpn) eller applikationen ”find et sted” via KMS hjemmeside. Med søgefunktionen kan kortet findes udfra adresse eller matrikelnummer.

 12. 5_ARKIV Fra arkivmappen kan det forrige dataudtræk downloades. f.eks. Matrikelkort: Der trækkes matrikelkort til download ud hver 3 måned (januar, april, juli og oktober) Når datasættes ajourføres i 2_vektormappen – lægges den forrige udgave i 5_arkivmappen. Arkivmappen indeholder følgende mapper og tilhørende undermapper: 1_raster, 2_vektor

 13. FÆRØERNE OG GRØNLAND Mapperne Færøerne og Grønland indeholder både raster og vektordatasæt. Færøernes og Grønlands topografiske kortværk, er raster filer i IT-format, som kan åbnes i VisIT Plus programmet. Færøerne med kort i følgende målestok: 1:500.000, 1:100.000 og 1:20.000 Grønland er kopi af den udgivne produkt (år 2002), med målestok 1:2,5 mill., 1:500.000 og 1:250.000 Færøske og grønlandske søkort – tif-format Vektordatasæt – Grønland: Kort i målestoksforhold 1:2,5 mill. og 1:250.000 Dataformat er: Shape og MapInfo, koordinatsystem utm24_wgs84. Grønland 1:10 mill. er en illustrator fil.

 14. DOKUMENTATION Datastruktur, til visuelle oversigter Readme fil om scannede historiske kort Metadata – med udtræksdatoer