Download
fr n evidens till lokal praxis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Från Evidens till lokal praxis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Från Evidens till lokal praxis

Från Evidens till lokal praxis

206 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Från Evidens till lokal praxis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Från Evidens till lokal praxis Om att bygga kunskapsbroar för att uppnå en effektiv och likvärdig vård om omsorg. Ellen HyttstenDirektörSveriges Kommuner och Landsting

 2. Ett program för att stärka den kunskapsbaserade/evidensbaserade hälso- och sjukvården • De främst berörda statliga myndigheterna å ena sidan och landsting/regioner och kommunerna å andra sidan • behöver ett gemensamt forum för strategiska disk. • Hälso- och sjukvården måste i högre grad profileras som • ett system av kunskapsorganisationer vilka lever på • kunskap och överlever på ny kunskap.

 3. Landsting/regioner och hälso- och sjukvårdsregioner bör tillsammans och var för sig utveckla kompetenser • och organisatoriska strukturer som underlättar • och stödjer implementeringen av nationellt framtagna kunskapsunderlag och underlag för prioriteringar i ut- vecklingen av god praxis. • Landsting/regioner behöver tillämpa forsknings- baserade metoder för förändring på ett systematiskt och uthålligt sätt. • Landstingen/regionerna bör förbättra och utveckla verktyg för systematisk uppföljning och jämförelse av medicinska resultat, kostnader, resursinsatser och praxis samt patientnytta. • Insatser på hälso- och sjukvårdsregional nivå krävs i viktiga avseenden.

 4. Inom hälso- och sjukvårdsregioner behövs medicinska nätverk med uppgift att bidra till en god klinisk praxis baserad på det kända kunskapsläget. • Landstingens/regionernas och hälso- och sjukvårdsre- gionernas samspel med universitet och fakulteter be- höver utvecklas. • Kommunernas, landstingens/regionernas samspel inom hälso- och sjukvården behöver utvecklas för att stärka den kunskaps/evidensbaserde hälso- och sjuk- vården i kommunernas verksamhet. • Landstingen/regionerna och kommunerna bör utveckla en tydligare och mer samordnad dialog med läkarnas specialistföreningar och Svensk Sjuksköterskeförening.

 5. Forumgruppens uppgifter är att: • penetrera viktiga områden för vilka det är angeläget att skapa nationella kunskapsunderlag och underlag för prioriteringar samt vilka aspekter som är särskilt viktiga att belysa • verka för en effektiv arbetsfördelning i arbetet med gemensamma kunskapsunderlag • diskutera hur formerna för presentation av nationella kunskapsunderlag och underlag för prioriteringar bör utvecklas

 6. diskutera effektiva former för att sprida nationella kun- skapsunderlag och underlag för prioriteringar. I detta ingår utformningen av stödstrukturer för implementering på nationell nivå, regionnivå och landstingsnivå samt nyttjande av effektiva metoder för förändringar av praxis som är påkallade av kunskapsunderlagen • i övrigt utveckla och samordna de gemensamma an- strängningarna för att stärka den kunskapsbaserade/ evidensbaserade hälso- och sjukvården

 7. Nationellt forum Per-Olof Forsblom, ordf, FSS, Utvecklingschef i UppsalaElisabeth Holmgren, Ld, NorrbottenÅke Rosander, Ld, ÖstergötlandLaura Fratiglioni, Professor Äldrecentrum Thomas Rosendal, Stadsdelschef Malmö StadYngve Sundin, SocialchefBjörn Nilsson, SKLBjörn Beerman, Professor, Läkemedelsverket(Nils Feltelius, suppl, Läkemedelsverket)Nina Rehnqvist, SBU(Juliette Säwe, suppl, SBU)Christina Kärvinge, Socialstyrelsen(Gunilla Hult Backlund, suppl, Socialstyrelsen)Ellen Hyttsten, SKLAnn Hedberg Balkå, sekr, SKL

 8. EBMForum • Följa implementering av SBU:s rapporter och nationellariktlinjer • Stroke • Demens • Vårdalstiftelsen • Implementeringsforskning

 9. Vårdens mål i Landstingsplanen2005 och 2006 Vi ska arbeta i riktning mot en vård som är …. • Tillgänglig • Säker • Evidensbaserad – kunskaps- och faktabaserad • Kvalitativt likvärdig i länet (bästa möjliga) • Effektiv Landstingsfullmäktiges beslut juni 2004 och 2005

 10. Värdekompassen Ett sätt att värdera förändringar ur processperspektiv Funtionellt hälsostatus Funtionellt hälsostatus Första kontakt Bedömning Diagnostik Behandling Uppföljning Tillfredsställelse relaterat till behov Tillfredsställelse relaterat till behov Kliniskt status Kliniskt status Förbättringsförslag Kostnader Kostnader D EFINIERA P ROBLEM A F I INN NFÖR P O RSAKER V ÄLJ L ÖSNINGAR M P ÄT OCH RÖVA A NALYSERA D S Källa: Batalden

 11. Landstingsfullmäktige o landstingsstyrelse Tillgänglig och säker vård Systemkunskap Uppföljning - resultat Landstingsledning – verksamhet Mätbara verksamhetsmål Systematiskt förbättringsarbete Utbildning – lärande Stöd – visa förebilder Uppföljning - resultat Division/verksamhet Mätbara mål Systematiskt förbättringsarbete Utbildning – lärande Stöd Lyfta fram de som går före Uppföljning - resultat Vad gör vi för att nå och visa tillgänglig och säker vård?

 12. GENOMBROTT: TILLGÄNGLIGHET FÖRDIABETESPATIENTER ÖGON SUNDERBYN GENOMBROTT: TILLGÄNGLIGHET FÖRBARNPATIENTER ÖGON SUNDERBYN

 13. Strategier på landstingsnivå • Fokus på där patienten möter vården • Anpassa verksamhetsidén och styrsystem utifrån de praktiska behoven där patienter och vårdgivare möts i vardagen • IT system som stödjer patientens väg genom systemet utifrån praktiska behoven där patienter och vårdgivare möts i vardagen • Ledningsarbete baseras på mätbara resultat som härstammar ur serier av möten mellan patienter och vårdgivare i praktiken • Länka systemnivåer - att alla i systemet deltar, att arrangera arenor för att uppmuntra, underlätta och använda deltagande i praktiken, samt att använda data som systembarriärbrytare och diskussions katalysator.

 14. Tänk 80/20 – arbeta på alla organisatoriska nivåer och inom alla system samtidigt, men gör det inte för hela verksamhetens omfång samtidigt. Starta med det viktigaste. • • Bygg arenor och allianser för tvärprofessionell delaktighet • • Knyt forskningskompetens till den strategiska ledningen för att skapa och tillgängliggöra underlag för utövandet av ’evidensbaserad ledning’. • • Skapa ett långsiktigt ledningsgruppslärande