1 / 15

Tema 13. Peritatges Veterinaris

Tema 13. Peritatges Veterinaris. 1.Introducció. Definició de Perit 2. Requeriments legals, acceptacio i recusació dels perits 3.Informe pericial en requeriments: civils, penals i privats. 4.Decàleg de testimoniatge del perit en tribunals

aine
Télécharger la présentation

Tema 13. Peritatges Veterinaris

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tema 13. Peritatges Veterinaris • 1.Introducció. Definició de Perit • 2. Requeriments legals, acceptacio i recusació dels perits • 3.Informe pericial en requeriments: civils, penals i privats. • 4.Decàleg de testimoniatge del perit en tribunals • 5.Aspectes legals en el control microb. dels aliments • 6.Drets dels consumidors en materia de consum a nivell Nacional i Comunitari.

 2. Legislació: marca procediments fixa terminis indemnitzacions danys i perjudicis Coneixement de la llei a totes les capes de la societat, nivell de vida. Augment de la competència Potencial incertesa en els resultats en ciències de la Salut: Zoonosis Produccio d’aliments ESPECIALITZACIONS 1.Introducció i definició de perit

 3. Definició de pèrit Sabi experimentat, hàbil pràctic en una materia o art. Persona entesa

 4. Característiques del Perit Actuar amb Deontologia Ser imparcial Qualificat Majoria d’edat i plenes facultats

 5. 2.Requeriments legals, acceptació i recusació dels perits • Llei d’enjuiciament civil (335-352) • Llei d’enjuiciament criminal (456-485) • Autoritat judicial -Jutge-Part litigant • Informe • Autoritat governativa i propis del càrrec • Asessora i certificats • Privats • Consulta

 6. Acceptació obligada excepte: • Malaltia (imposibilitat fisica) • Incompatibilitat amb el carrec • Altres peritatges en curs • Carència de medis per fer-ho

 7. Recusació de perit • Per la part contrària o jutge dins dels dos dies següents al nomenament: • Motius legals : • 1.Consanguinitat 4rt grau • Pare -fill : primer grau...... • 2. Interessos directes o indirectes • 3. Amistat íntima o enemistat manifesta

 8. 3.Informe pericial en requeriments: civils, penals i privats.

 9. Peticio escrita oficial Perit: presupost Informe del perit 1.Descripció de fets 2. Relació detallada de gestions i resultats 3. Conclusions objectives Preguntes i respostes en anexa. Tipus d’informes: Orals: Dictats al secretari Consulta/asesoria Escrits: Pericials (de part) Judicials Certificats/Oficials Dret de reclamar honoraris. 3. Informe pericial i responsabilitat

 10. Delictes de responsabilitat • Mala administració proves/docs • Negligències -Morts súbites • Enverinaments Mala intenció • Vicis rebhiditoris • Adulteració- Fraus-Salut publica • Cia assegurances • EN L’EXERCICI DE PERIT (?)

 11. 4. Decaleg del testimoniatge del perit en els tribunals • 1.No contestar el que no es porta preparat o no es coneix • 2.Concretar si es una conclusió o opinió • 3. Si la resposta no és ni si ni no s’explica • 4.Cal defugir de qüestions hipoteticas, ...si.... • 5.Aclarir i no confondre • 6.Explicar la Terminologia tècnica • 7.Imparcialitat en el tractament del tema • 8.Mantenir l’ordre de fets en l’informe • 9.Les fonts cientifiques corroboren al expert no viceversa • 10.Demanar ajut al jutge si un es creu angoixat

 12. Principis fonamentals Complexitat P.A. Evolució Microb. Variable distribucio en P.A. Pressa de mostres Métodes analitics Fiabilitat dels metodes e interpretació interpretació sanitaria Tecnologies conservacio Conclusions A.M. són alertes per accions preventives A.M. sols, no hauran de comportar sanció Valoració Sanitària Serveis oficials= previsors de risc Expedient=reincidència. Valors dels A.M. haurien de referenciar 5.Aspectes legals en el control microb.dels aliments

 13. 6.Drets dels consumidors en materia de consum a nivell Nacional i Comunitari. • Tractat d’Amsterdam (Unió Europea) • Legisl. del autocontrol (HACCP). • La “deguda diligència”: • a) Error sense sanció • b) redueix les sancions • Organitzacions de defensa dels C. • Comité econòmic i social -UE • Organitzacions nacionals independents

 14. La Dir 85/374 : • Un productor és responsable dels danys causats pels defectes dels seus productes. • S’exclouen: “Matèries primes agrícoles” Productes de la Terra, la Ramaderia i la pesca • Desprès de BSE el Reg 178 / 2002 anula l’exclusió

 15. Denúncies • Directament o per mitjà d’altres • Organitzacions de consumidors • Advocats, especialistes • O bé a: • Jutjats, comisaries, organismes públics • segons la gravetat civil o penal (frau-salut pública)

More Related