Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ОБЛАСТИ ИКТ У СРБИЈИ PowerPoint Presentation
Download Presentation
СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ОБЛАСТИ ИКТ У СРБИЈИ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ОБЛАСТИ ИКТ У СРБИЈИ

115 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ОБЛАСТИ ИКТ У СРБИЈИ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ОБЛАСТИ ИКТ У СРБИЈИ Проф. др Дејан Благојевић, члан Председништва Конференције академија струковних студија, директор Високе техничке школе струковних студија у Нишу Проф. др Мирољуб Миливојчевић, члан Националног савета за високо образовање, члан Председништва Конференције академија струковних студија, помоћник директора Високе грађевинско-геодетске школе струковних студија у Београду Проф. др Александра Боричић, пом. директора Високе техничке школе струковних студија у Нишу , члан ХЕРЕ тима Високо Образовање и ИКТ сектор

 2. ИКТ област и високо струковно образовање у Р. Србији • Традиција • Свест о ИКТ-у!!!!!! • Капацитети • Могућности • Покривеност • Трендови • Изазови Високо Образовање и ИКТ сектор

 3. НИВОИ ИКТ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СРБИЈИ ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ (пре 19. септембра 2014. год.) ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ (oд19. септембра 2014. год.) Високо Образовање и ИКТ сектор

 4. ПРЕГЛЕД АКРЕДИТОВАНИХ ИКТ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СРБИЈИ Високо Образовање и ИКТ сектор

 5. ПРОСТОРНИ РАСПОРЕД АКРЕДИТОВАНИХ ИКТ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПО МЕСТИМА СРБИЈЕ Високо Образовање и ИКТ сектор

 6. АКРЕДИТОВАНИ ИКТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Високо Образовање и ИКТ сектор

 7. ПРОСТОРНИ РАСПОРЕД АКРЕДИТОВАНИХ ИКТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПО МЕСТИМА СРБИЈЕ Високо Образовање и ИКТ сектор

 8. АКРЕДИТОВАНИ ИКТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Високо Образовање и ИКТ сектор

 9. ПРОСТОРНИ РАСПОРЕД АКРЕДИТОВАНИХ ИКТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПО МЕСТИМА СРБИЈЕ Високо Образовање и ИКТ сектор

 10. ВЕРТИКАЛНА ПРОХОДНОСТ СТУДЕНАТА ИКТ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА???? Не Да Високо Образовање и ИКТ сектор

 11. ИКТ курикулуми у струковном систему В.О. • Заступљеност ИКТ области • Циљеви и исходи предмета • Вештине - компетенције • Циљеви и исходи програма • Квалификације у служби тржишта рада • Референтност!!!!!! • Опремљеност • Наставно стручна база у привреди Високо Образовање и ИКТ сектор

 12. Шта изучавају? • Програмски језици • Рачунарске мреже и мрежни сервиси • Интернет технологије • Интернет програмирање • Електронско пословање • ИП технологије • ВЕБ сервиси • Базе података • Графички дизајн • Интерфеис дизајн • Разне развојне платформе • Мулитмедија • Управљање системима!!!!!!!!! • Комуникационе технологије • Мобилне комуникације • Радио и ТВ системи • Кабловске и сателитске комуникаицје • Оптичке комуникације • Ласерска техника • Управљање системима • Програмабилни системи • Дијагностика у ауто индустрији • ..................................... Високо Образовање и ИКТ сектор

 13. НАСТАВНА БАЗА ЗА СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ОБЛАСТИ ИКТ У СРБИЈИ ??????? Фондови Заводи Локална самоуп. Фин. сектор Осиг. друштва ??????? Државне агенције Војска и МУП Прив. предузећа ИКТ Кластери ??????? Ауто индус. Државна управа Високо Образовање и ИКТ сектор

 14. ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА СВРШЕНИХ СТУДЕНАТА ИКТ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ??????? Фондови Заводи Локална самоуп. Фин. сектор Осиг. друштва ??????? Државне агенције Војска и МУП Прив. предузећа ИКТ Кластери Земље ЕУ Државна управа КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ЗНАЊЕ!!!!!! Високо Образовање и ИКТ сектор

 15. СТРУЧНИ ДОПРИНОС ВИСОКИХ ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ИКТ ОБЛАСТИ • Развој СОФТВЕРСКА РЕШЕЊА ( програмски пакети, апликације, управљачки системи.........) • СТРУЧНЕ СТУДИЈЕ (акредитовани и други едукативни програми) • СТРУЧНИ ПРОЈЕКТИ (Имплементације системских решења применом знања и вештина из ИКТ области) • СТРУЧНЕ ЕКСПЕРТИЗЕ • СТРУЧНЕ АНАЛИЗЕ • КОНСУЛТАНТСКЕ АКТИВНОСТИ-(пројектна решења и докум.) • НАДЗОР ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРУЧНИХ ПРОЈЕКАТА • ОРГАНИЗОВАЊЕ СТРУЧНИХ СКУПОВА У ИКТ ОБЛАСТИ (Кластери, Регионалне Привредне Коморе, Едукативни пројекти, курсеви и стручна предавања, промоција ИКТ-а...) Високо Образовање и ИКТ сектор

 16. ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ВИСОКИХ ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ИКТ ОБЛАСТИ • ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА • ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ • РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ • СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА • СПРОВОЂЕЊЕ РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА • НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА • ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈА О ИСТРАЖИВАЊУ И РАЗВОЈУ У ИКТ ОБЛАСТИ • МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ Високо Образовање и ИКТ сектор

 17. НАУЧНИ РАД ВИСОКИХ ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ИКТ ОБЛАСТИ • УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ, ПРЕДЛАГАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ НАУЧНИХ СТУДИЈА • УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ И ПРЕДЛАГАЊУ НАУЧНИХ ПРОЈЕКАТА • УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАУЧНИХ ПРОЈЕКАТА • УЧЕШЋЕ У ОРГАНИЗОВАЊУ НАУЧНИХ СКУПОВА У ИКТ ОБЛАСТИ (ЕТРАН, ТЕЛФОР, ИНФОТЕХ, ТЕЛСИКС; БЕЗЕБДОНОСИ ИНЖЕЊЕРИНГ, ............) • ТРЕНД ПОРАСТА СТЕПЕНА НАУЧНЕ КОМПEТЕНЦИЈЕ НАСТАВНОГ ОСОБЉА У СТРУКОВНОМ СИСТЕМУ В.О У ОБЛАСТИ ИКТ-А • МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ Високо Образовање и ИКТ сектор

 18. Неки од практичних резултата • Први акредитовани програм учења на даљину 2007. у систему В.О Р.Србије - ВТШ Нови Сад • Отварање EDCL тест центра 2008. - ВИСЕР Београд • Отварање CISCO Академије - ВИСЕР Београд • Отварање Micrsoft ITАкадемије - ВИСЕР Београд • Дигитални HDTV студиo2012. - ВИСЕР Београд • Центар за дијагностицирање 2007. -ВИСЕР Београд • Развојна лабораторија и формирање Samsung APPS тим - ВТШ Ниш • Прво српско унапређење софтвера за дигиталну симулацију транспорт а загађења подземних вода random-walk методоми његова примена на одлагалиште шљаке и пепела у површинском копу Дрмно 1994. – ВГГШ Београд • Прва српски симулациони софтвер за пропагацију поплавних таласа на сливу реке Дрине, за персоналне рачунаре 1996. - ВГГШ Београд • Израда прве српске апликације за TV SMART 2012-ВТШ Ниш • Први заједнички студијски програма из области ИКТ-а са партнером из ЕУ 2014 ВПШ Блаце Високо Образовање и ИКТ сектор

 19. ПАРТНЕРИ Високо Образовање и ИКТ сектор