1 / 19

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ОБЛАСТИ ИКТ У СРБИЈИ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ОБЛАСТИ ИКТ У СРБИЈИ. Проф. др Дејан Благојевић, члан Председништва Конференције академија струковних студија, директор Високе техничке школе струковних студија у Нишу

aira
Télécharger la présentation

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ОБЛАСТИ ИКТ У СРБИЈИ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ОБЛАСТИ ИКТ У СРБИЈИ Проф. др Дејан Благојевић, члан Председништва Конференције академија струковних студија, директор Високе техничке школе струковних студија у Нишу Проф. др Мирољуб Миливојчевић, члан Националног савета за високо образовање, члан Председништва Конференције академија струковних студија, помоћник директора Високе грађевинско-геодетске школе струковних студија у Београду Проф. др Александра Боричић, пом. директора Високе техничке школе струковних студија у Нишу , члан ХЕРЕ тима Високо Образовање и ИКТ сектор

 2. ИКТ област и високо струковно образовање у Р. Србији • Традиција • Свест о ИКТ-у!!!!!! • Капацитети • Могућности • Покривеност • Трендови • Изазови Високо Образовање и ИКТ сектор

 3. НИВОИ ИКТ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СРБИЈИ ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ (пре 19. септембра 2014. год.) ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ (oд19. септембра 2014. год.) Високо Образовање и ИКТ сектор

 4. ПРЕГЛЕД АКРЕДИТОВАНИХ ИКТ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СРБИЈИ Високо Образовање и ИКТ сектор

 5. ПРОСТОРНИ РАСПОРЕД АКРЕДИТОВАНИХ ИКТ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПО МЕСТИМА СРБИЈЕ Високо Образовање и ИКТ сектор

 6. АКРЕДИТОВАНИ ИКТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Високо Образовање и ИКТ сектор

 7. ПРОСТОРНИ РАСПОРЕД АКРЕДИТОВАНИХ ИКТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПО МЕСТИМА СРБИЈЕ Високо Образовање и ИКТ сектор

 8. АКРЕДИТОВАНИ ИКТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Високо Образовање и ИКТ сектор

 9. ПРОСТОРНИ РАСПОРЕД АКРЕДИТОВАНИХ ИКТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПО МЕСТИМА СРБИЈЕ Високо Образовање и ИКТ сектор

 10. ВЕРТИКАЛНА ПРОХОДНОСТ СТУДЕНАТА ИКТ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА???? Не Да Високо Образовање и ИКТ сектор

 11. ИКТ курикулуми у струковном систему В.О. • Заступљеност ИКТ области • Циљеви и исходи предмета • Вештине - компетенције • Циљеви и исходи програма • Квалификације у служби тржишта рада • Референтност!!!!!! • Опремљеност • Наставно стручна база у привреди Високо Образовање и ИКТ сектор

 12. Шта изучавају? • Програмски језици • Рачунарске мреже и мрежни сервиси • Интернет технологије • Интернет програмирање • Електронско пословање • ИП технологије • ВЕБ сервиси • Базе података • Графички дизајн • Интерфеис дизајн • Разне развојне платформе • Мулитмедија • Управљање системима!!!!!!!!! • Комуникационе технологије • Мобилне комуникације • Радио и ТВ системи • Кабловске и сателитске комуникаицје • Оптичке комуникације • Ласерска техника • Управљање системима • Програмабилни системи • Дијагностика у ауто индустрији • ..................................... Високо Образовање и ИКТ сектор

 13. НАСТАВНА БАЗА ЗА СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ОБЛАСТИ ИКТ У СРБИЈИ ??????? Фондови Заводи Локална самоуп. Фин. сектор Осиг. друштва ??????? Државне агенције Војска и МУП Прив. предузећа ИКТ Кластери ??????? Ауто индус. Државна управа Високо Образовање и ИКТ сектор

 14. ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА СВРШЕНИХ СТУДЕНАТА ИКТ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ??????? Фондови Заводи Локална самоуп. Фин. сектор Осиг. друштва ??????? Државне агенције Војска и МУП Прив. предузећа ИКТ Кластери Земље ЕУ Државна управа КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ЗНАЊЕ!!!!!! Високо Образовање и ИКТ сектор

 15. СТРУЧНИ ДОПРИНОС ВИСОКИХ ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ИКТ ОБЛАСТИ • Развој СОФТВЕРСКА РЕШЕЊА ( програмски пакети, апликације, управљачки системи.........) • СТРУЧНЕ СТУДИЈЕ (акредитовани и други едукативни програми) • СТРУЧНИ ПРОЈЕКТИ (Имплементације системских решења применом знања и вештина из ИКТ области) • СТРУЧНЕ ЕКСПЕРТИЗЕ • СТРУЧНЕ АНАЛИЗЕ • КОНСУЛТАНТСКЕ АКТИВНОСТИ-(пројектна решења и докум.) • НАДЗОР ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРУЧНИХ ПРОЈЕКАТА • ОРГАНИЗОВАЊЕ СТРУЧНИХ СКУПОВА У ИКТ ОБЛАСТИ (Кластери, Регионалне Привредне Коморе, Едукативни пројекти, курсеви и стручна предавања, промоција ИКТ-а...) Високо Образовање и ИКТ сектор

 16. ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ВИСОКИХ ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ИКТ ОБЛАСТИ • ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА • ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ • РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ • СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА • СПРОВОЂЕЊЕ РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА • НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА • ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈА О ИСТРАЖИВАЊУ И РАЗВОЈУ У ИКТ ОБЛАСТИ • МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ Високо Образовање и ИКТ сектор

 17. НАУЧНИ РАД ВИСОКИХ ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ИКТ ОБЛАСТИ • УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ, ПРЕДЛАГАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ НАУЧНИХ СТУДИЈА • УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ И ПРЕДЛАГАЊУ НАУЧНИХ ПРОЈЕКАТА • УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАУЧНИХ ПРОЈЕКАТА • УЧЕШЋЕ У ОРГАНИЗОВАЊУ НАУЧНИХ СКУПОВА У ИКТ ОБЛАСТИ (ЕТРАН, ТЕЛФОР, ИНФОТЕХ, ТЕЛСИКС; БЕЗЕБДОНОСИ ИНЖЕЊЕРИНГ, ............) • ТРЕНД ПОРАСТА СТЕПЕНА НАУЧНЕ КОМПEТЕНЦИЈЕ НАСТАВНОГ ОСОБЉА У СТРУКОВНОМ СИСТЕМУ В.О У ОБЛАСТИ ИКТ-А • МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ Високо Образовање и ИКТ сектор

 18. Неки од практичних резултата • Први акредитовани програм учења на даљину 2007. у систему В.О Р.Србије - ВТШ Нови Сад • Отварање EDCL тест центра 2008. - ВИСЕР Београд • Отварање CISCO Академије - ВИСЕР Београд • Отварање Micrsoft ITАкадемије - ВИСЕР Београд • Дигитални HDTV студиo2012. - ВИСЕР Београд • Центар за дијагностицирање 2007. -ВИСЕР Београд • Развојна лабораторија и формирање Samsung APPS тим - ВТШ Ниш • Прво српско унапређење софтвера за дигиталну симулацију транспорт а загађења подземних вода random-walk методоми његова примена на одлагалиште шљаке и пепела у површинском копу Дрмно 1994. – ВГГШ Београд • Прва српски симулациони софтвер за пропагацију поплавних таласа на сливу реке Дрине, за персоналне рачунаре 1996. - ВГГШ Београд • Израда прве српске апликације за TV SMART 2012-ВТШ Ниш • Први заједнички студијски програма из области ИКТ-а са партнером из ЕУ 2014 ВПШ Блаце Високо Образовање и ИКТ сектор

 19. ПАРТНЕРИ Високо Образовање и ИКТ сектор

More Related