1 / 27

Klimatet och tillväxten Fredrik Larsson Ekonomifakta

Klimatet och tillväxten Fredrik Larsson Ekonomifakta. Miljö – klimat Fredrik Larsson Ekonomifakta. 1. Går det att förena ekonomisk tillväxt med minskade utsläpp av växthusgaser? 2. Vilken är Sveriges roll i klimatfrågan? - Bör vi gå före och i så fall hur?. Jorden nattetid Fotografier: Nasa.

aira
Télécharger la présentation

Klimatet och tillväxten Fredrik Larsson Ekonomifakta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Klimatet och tillväxtenFredrik LarssonEkonomifakta

 2. Miljö – klimatFredrik LarssonEkonomifakta

 3. 1. Går det att förena ekonomisk tillväxt med minskade utsläpp av växthusgaser?2. Vilken är Sveriges roll i klimatfrågan?- Bör vi gå före och i så fall hur?

 4. Jorden nattetidFotografier: Nasa

 5. Elbil = klimatsmart

 6. EU:s elproduktion 2006 TWh, netto 3 178 TWh

 7. EU:s elproduktion 2006 TWh, netto 2 281 TWh - Kol

 8. EU:s elproduktion 2006 TWh, netto 2 156 TWh - Kol - Olja

 9. EU:s elproduktion 2006 TWh, netto 1 513 TWh • Kol • Olja • - Naturgas

 10. EU:s elproduktion 2006 TWh, netto 1 447 TWh 54 %

 11. EU:s elproduktion 2006 TWh, netto 508 TWh 84 %

 12. EU:s elproduktion 2006 TWh, netto 508 TWh 84 % Vindkraft 3 % Biobränslen 3 % Vattenkraft 11 %

 13. Elbil = klimatsmart?

 14. Utsläpp av växthusgaser Sverige, år 2005 = 0,2 procent 67 miljoner ton koldioxidekvivalenter

 15. Utsläpp av växthusgaser Sverige, år 2005 Industri 37 % Transport 31 % Jordbruk 15 % Energi 9 % Bostäder och lokaler 5 % Avfall 3 % 67 miljoner ton koldioxidekvivalenter Källa:NIR

 16. Priset på olja och kol har fyrdubblats på 5 år Index, 1996=100 Källa:World Bank, Svensk Energi

 17. Kontinuerlig effektivisering Wattimme per krona produktionsvärde Källa: Energimyndigheten

 18. Trenden bröts på 70-talet Index, år 1900 = 100 Källa: CDIAC

 19. Utsläppsminskningar och tillväxt Sedan 1970 har vi mer än fördubblat vår produktion (BNP) samtidigt som utsläppen av CO2 nästan halverats Men vi har en bit kvar till ett hållbart samhälle: Idag: 7 ton CO2e per person Tills 2050 bör dessa utsläpp ha halverats (EU-mål) År 2100: 1 ton CO2e per person (IPCC) Källa: CDIAC

 20. Beteende har betydelse om vi ska minska utsläppen. Vilket tror ni har störst betydelse i Sverige? • Halverar antalet inrikes flygresor? • Äter mindre nötkött ( 10%)? • Om alla kör 5 procent saktare?

 21. Beteendeförändringar nödvändiga • Insikt om problemet • Vilja att förändra beteende (förändrad efterfrågan) • Teknikutveckling Processen kan förstärkas av styrmedel Källa: CDIAC

 22. Var saker produceras har betydelse En stor svensk trä- och massaindustri förbrukar 3 TWh el om året. 1 300 000 ton CO2-ekv. 180 000 ton CO2-ekv.

 23. Gärna tuffa krav, men en jämn spelplan… 0 - 14 SWE – World

 24. Kapslar in 7 500 gigaton koldioxid

 25. Avskogning är ett stort problem globalt Avverkningen gör att jordens skogar förmår att absorbera mindre koldioxid Utsläpp av växthusgaser Världen, år 2000 Avfall 3,6 % Transporter 13,5 % Jordbruk 13,5 % El och värme 24,6 % Avskogning 18,2 % Industri 13,8 % Annan förbränning, m.m. 12,9 % Källa:World Resource Institute

More Related