Download
henkil st johtaminen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Henkilöstöjohtaminen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Henkilöstöjohtaminen

Henkilöstöjohtaminen

593 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Henkilöstöjohtaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Henkilöstöjohtaminen Mamk

 2. JOHDANTOA HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN

 3. Henkilöstö yrityksessä • Yrityksissä suunnittelun, valmistuksen ja kehityksen tekevät ihmiset • Toimintaa toteuttaa aina vähintään yksi ihminen • Kannattavuuden ratkaisee henkilöstö • Lähes kaikki yritykset toteavat henkilöstön olevan tärkein voimavara • Henkilöstövoimavarojen johtaminen (SHRM) • Yrityksen strategia voi toteutua vain riittävän, osaavan ja motivoituneen henkilöstön kautta

 4. Henkilöstö yrityksessä • Nykypäivän yritysten pitää olla uudistumiskykyisiä • Lähtee henkilöstön innovatiivisuudesta kehityskyvystä • Yrityksen voimavaroista henkilöstöön liittyy ylivertainen haaste – se koostuu ihmisistä, joilla on tunteet ja tahto

 5. Henkilöstöjohtamisen kenttä Henkilöstövoimavarojen johtaminen (Human Resource Management) HENKILÖSTÖ-JOHTAMINEN Työelämän suhteiden hoitaminen (Industrial Relations) Johtajuus (Leadership)

 6. Henkilöstöjohtamisen kenttä • Johtajuus (leadership) • Johtamisen ja esimiestyön keskeistä aluetta • Saada asiat toteutumaan muiden ihmisten välityksellä • Johtaminen kasvokkain tai ryhmätasolla • Rohkaiseminen, kannustaminen, motivoiminen, innostaminen, ohjaaminen, arvioiminen, kehittäminen……

 7. Henkilöstöjohtamisen kenttä • Työelämän suhteiden hoito (Industrial relations) • Työnantajan ja työntekijöiden välisten suhteiden hoitoa • Työehtosopimusten määräysten hallinta ja noudattaminen • Yhteistyö • Riitojen käsittely • Paikallinen sopiminen

 8. Henkilöstöjohtamisen kenttä • Henkilöstövoimavarojen johtaminen (human resource management) • Toimenpiteet henkilöstön määrän säätelyyn, koulutuksen ja osaamisen varmistamiseen, hyvinvoinnin ja motivaation ylläpitoon • Käytännössä toteuttaa henkilöstöpolitiikka • Rekrytointi- • Palkkaus- • Kehitys- • Muut periaatteet

 9. Henkilöstöjohtamisen kenttä • Käytännön johtamisessa em. asiat sulautuvat toisiinsa • Henkilöstöstrategian oltava yrityksen strategiaa tukevaa ja sen kanssa linjassa olevaa • Henkilöstöstrategia kertoo kuinka huolehditaan henkilöstöstä siten, että se pystyy toteuttamaan yrityksen strategian • Määrä, rakenne, osaaminen, hyvinvointi

 10. Henkilöstöjohtamisen kenttä • Henkilöstöpolitiikka • Käytännöntason toimenpiteet • Aikataulu • Vastuut Joilla strategia toteutetaan

 11. Henkilöstöjohtamisen päätehtävät

 12. Henkilöstöjohtamisen päätehtävät • Strateginen henkilöstöjohtaminen • Henkilöstöhallinnon ylin johto huolehtii • Yrityksen infrastruktuuri johtaminen • Luodaan toimivat järjestelmät yritykselle • Rekrytointi, kehittäminen, palkitseminen, henkilöstöpalvelut

 13. Henkilöstöjohtamisen päätehtävät • Henkilöstön ohjaus ja tukeminen • Päivittäinen toiminta henkilöstön sitoutumisen, motivaation ja tuottavan toiminnan lisäämiseksi • Ongelmien ratkaisu ja tarpeisiin vastaaminen • Uudistumisen ja muutoksen johtaminen • Arvioida muutostarpeet ja suunnitella niiden toteuttaminen

 14. Henkilöstötoiminnot • Henkilöstötoiminnot yrityksen ydinprosessien tukijärjestelmä • Mahdollistaa ydinprosessin toteutumisen • Läsnä kaikessa toiminnassa • Henkilöstötoimintoihin kuuluvat • Rekrytointi, työsopimuskäytännöt, palkkahallinto ja palkitseminen, perehdyttäminen, koulutus- ja kehitystoimet, työsuojelu, yhteistoimintamenettelyt ja irtisanomiset

 15. Henkilöstötoiminnot • Henkilöstötoimintoja toteutetaan • Esimiestasolla enenevässä määrin • Hallinnolliset rutiinit henkilöstöhallin-nossa • Pienissä yrityksissä ei omaa hlöhallintoa • Johto tai talousjohto hoitaa • Myös toimiala vaikuttaa hlöhallintoon

 16. Henkilöstötoiminnot • Nykyisin henkilöstötoiminnoissa pyritään eroon johtaja-johdettava –toimintamallista • Johtajan tehtävänä on toimintaedelly-tysten luominen • Henkilöstöjohtamisen kenttä on pitkälle säädeltyä

 17. YKSILÖ TYÖELÄMÄSSÄ

 18. Orja tekee työtä pakosta, taiteilija rakkaudesta ja hullu vain hulluuttaan

 19. Yksilö työelämässä • Ihmisen tekemään työhön liittyy aina fyysisyyden lisäksi psyykkinen puoli • Psyykkinen kuormitus eli stressi • Tehdään ”orjatyötä”, ei voi vaikuttaa työhön • Pitkällä aikavälillä turmiollista, vihamielisyys saa otteen • Aiheuttaa suuren osan työelämän ongelmista

 20. Yksilö työelämässä • Henkilöstö on samalla hauras • Mieti jos koko yrityksen henkilöstö vaihtuisi kerralla? • Henkilöstön osaaminen ja ”hiljainen tieto” voi olla erittäin vaikeasti siirrettävissä uusille henkilöille • Yrityksen hyvä tuote tai palvelu ei auta jos sen toteuttaja on ”epäpätevä” ihminen • Osaamisen puutteet näkyvät heti ulospäin

 21. Tarpeet • Ihmisen toimintaa ja käyttäytymistä ohjaavat erilaiset tarpeet • Synnynnäisiä, perittyjä? • Kaavamaista kuin eläimillä? • Maslowin tarvehierarkia selittää ihmisen tarpeiden järjestyksen • Tulisi huomioida arjen johtamisessa

 22. Tarpeet • Maslowin tarpeiden ryhmät • Fysiologiset tarpeet • Turvallisuuden tarpeet • Liittymisen tarpeet • Arvostuksen tarpeet • Itsensä toteuttamisen tarpeet • Tiedon tarpeet • Esteettisyyden tarpeet

 23. Tarpeet • Fysiologiset tarpeet • Ravinto, lepo, suvun jatkaminen • Elämää ylläpitäviä ja säilyttäviä • Vaikuttavat kokonaisvaltaisesti ihmiseen ja käyttäytymiseen • Turvallisuuden tarve • Ohjaa hakemaan suojaa pedoilta, vihollisilta yms. • Ihmiset tuntevat turvattomuutta ”turvallisessa” yhteiskunnassa

 24. Tarpeet • Liittymisen tarpeet • Ohjaavat ihmisiä toimimaan yhdessä • Perheet, seurat, yms • Ihminen haluaa, että hänestä välitetään eikä olisi yksinäinen • Arvostuksen tarpeet • Ihminen haluaa tuntea itsensä hyödylliseksi ja tarpeelliseksi (itsetunto) • Nykypäivän työelämälle suuri haaste

 25. Tarpeet • Itsensä toteuttamisen tarpeet • Ohjaavat ihmistä hakeutumaan sellaisten töiden, harrastusten yms. pariin, joissa hän saa käyttää kaikkia mahdollisuuksiaan ja voimavarojaan • Tiedon tarpeet • Tarve hankkia tietoa ympäristöstään ja oppia uusia asioita • Aiheuttaa myönteistä uteliaisuutta ja kokeilun halua

 26. Tarpeet • Esteettisyyden tarpeet • Joillekin ihmisille kauneus merkitsee erittäin paljon • Käyttäytyminen muuttuu tarpeiden mukaisesti • Kun alin tarve tyydytetty, käytös muuttuu seuraavan tarpeen tyydyttämisen mukaiseksi

 27. Tarpeet • Tarpeiden tyydytystä hakiessa kohdatut esteet aiheuttavat turhautumista (tunne-elämys) • Epäonnistumiset aiheuttavat ponnistelujen lisäämistä • Jos sekään ei auta, voimakkaat turhaumat johtavat psyykkiseen lamaantumiseen  agressiivisuus • Työpaikan turhaumat puretaan esim. esimieheen tai läheisiin

 28. Motivaatio • Motivaatiotekijät • Eli kannustetekijät • Asioiden hoitaminen hyvin tai huonosti tyytyväisyys • Tarvehierarkian ylimmät tarpeet • Hygieniatekijät • Eli toimeentulotekijät • Asioiden hoitaminen hyvin tai huonosti epätyytyväisyyttä • Tarvehierarkian alimmaiset tarpeet

 29. Motivaatio • Työmotivaatiosta useita selityksiä • Työtyytyväisyys yhdistetään työmotivaatioon • Työtyytyväisyys on seurausta työnsuorituksen palkitsemisesta • Motivaatio riippuu palkkioihin liittyvistä odotuksista • Sisäiset palkkiot (esim. tunne tekevänsä arvokasta työtä • Ulkoiset palkkiot (esim. palkka ja tunnustus)

 30. Motivaatio • Motivaatio kasvaa kun palkkioiden ja työsuoritusten välillä on selvä riippuvuus • Eli lisääkö palkankorotus motivaatiota? • Hyvän suorituksen palkitsemat-tomuus tekee hyvistäkin työntekijöistä pikku hiljaa laiskoja!

 31. Asenteet • Asenteet (kuinka asioihin suhtaudutaan) opitaan ympäristöstä saadun palautteen perusteella • Hyväksyvää tai paheksuvaa • Jos asenne ei pohjaudu tietoon = ennakkoluulo • Myönteinen elämän asenne hyväksi

 32. Asenteet • Asenteet syntyvät nopeasti mutta muuttuvat hitaasti • Mieti ensivaikutelman syntymistä toisesta ihmisestä! • Asenteet vaikuttavat voimakkaasti esim. oppimiseen • Asenteisiin voidaan vaikuttaa • Esim. ryhmän sosiaalinen paine • tieto

 33. Asenteet • Muista työelämässä • Vältä kielteisten asenteiden syntymistä itseään, asioita ja organisaatiota kohtaan • Tunteita loukkaava toiminta synnyttää kielteisiä asenteita • Perehdyttämisen aikana mahdollisuudet työntekijät myönteisten asenteiden kehittämiseen

 34. Arvot • Menestyneillä yrityksillä on voimakas organisaatiokulttuuri ja yhteiset arvot • Tosiasialliset arvot ohjaavat toimintaamme • Ohjeellisista arvoista puhutaan, mutta niiden eteen ei olla valmiita ponnistelemaan

 35. Arvot • Arvot liittyvät motivaatioon ja tarpeiden tyydyttymiseen • Työntekijän arvojen oltava linjassa organisaation arvojen kanssa • Huomioidaan työhönottohaastattelussa • Arvot kehittyvät jo lapsena ja niiden muuttuminen on hidasta

 36. Taidot, tiedot ja oppiminen • Ihmisen tärkein ominaisuus on kyky oppia uusia tietoja ja taitoja • Oppimiskyky säilyy, mutta nykyinen työelämä ei kunnolla tue oppimis-kykyä • Oppimisessa ihmisen infojärjestelmällä keskeinen merkitys

 37. Taidot, tiedot ja oppiminen • Oppiminen tapahtuu • Ehdollistumalla • Yrityksen ja erehdyksen kautta • Mallioppimisen kautta • Oppivan organisaatiot tätä päivää • Benchmarking sallittua

 38. Työympäristö toiminnan säätelijänä • Toiminnan laatu korostunut • Laatujärjestelmät • Japanilainen laatuajattelu • Huono laatu näkyy tuotteissa ja palveluissa • Työympäristöön liittyvät asiat ovat hygieniatekijöitä • Vaikka ympäristö olisi hyvin siivottu, motivaatio ei kasva • Kuitenkin perusta hyvälle työmotivaatiolle

 39. Työympäristö toiminnan säätelijänä • Työympäristön ja olosuhteiden tekijät • Työn hallinnolliset tekijät • Fysikaaliset ja kemialliset tekijät • Sosiaaliset tekijät

 40. Työympäristö toiminnan säätelijänä • Työn hallinnolliset tekijät • Palkka ja palkkaustavat • Huomioi ammattitaidon, tuloksellisuuden ja työolosuhteet • Tulossidonnainen • Vaikutusmahdollisuudet • Työtyytyväisyyttä lisää suoritusportaan mahdollisuus vaikuttaa työhön • Japanissa kaikki tasot osallistuvat kehittämiseen

 41. Työympäristö toiminnan säätelijänä • Johdon tuki

 42. Työ toiminnan säätelijänä • Teollistuneella aikakaudella fyysisesti raskaiden töiden osuus on vähentynyt koko ajan • Automatisoidut koneet tekevät raskaan työn • Työ on muuttunut fyysisesti kevyeksi tietotyöksi • Työn kuormitus: fyysinen-, psyykkinen- ja infokuormitus

 43. Työ toiminnan säätelijänä • Fyysinen kuormitus • Fyysistä kuormitusta pyritään vähentämään töiden suunnittelulla ja kehittämisellä • Työpisteiden ergonomiasta tehty hyvinkin tarkkoja ohjeistoja • työpiste kehon että mielen mukaiseksi • Staattinen- ja dynaaminen kuormitus, työasennot ja –liikkeet, tärinä yms. • Myös henkisesti raskas työ aiheuttaa fyysisiä sairauksia

 44. Työ toiminnan säätelijänä • Psyykkinen kuormitus • Tietoyhteiskunnan vaarat epäselviä ja vaikeasti vältettäviä • Psyykkistä kuormitusta aiheuttaa:

 45. Työ toiminnan säätelijänä • Työ yksipuolisuus • Pakkotahtisuus • Eristyneisyys • Kontaktien runsaus • Epäselvät tavoitteet ja toimenkuvat • Tehoton johtamistapa • Heikko tiedonkulku • Yllättävät muutokset • …yms

 46. Työ toiminnan säätelijänä • Monet em. asioista liittyvät välittömästi johtamiseen • Psyykkiset haitat ilmenee monin tavoin • Aktiivisuus: ehdotellaan parannuksia, valitetaan • Passiivisuus: alistutaan, eristäydytään, lasketaan vaatimustasoa • Torjunnassa huomio työn työn sisältöön, työtahtiin, työn järjestelyihin, muutoksiin…

 47. Työ toiminnan säätelijänä • Infokuormitus • Ihminen pystyy ottamaan vastaan tietoa vain rajallisen määrän • Kun raja ylitetään, esim. • Huomiokyky ja tarkkaavaisuus laskee • Suorituskyky laskee • Kyky johtopäätöksiin laskee • Infovihamielisyys • Jos infoa taas ei tule yhtään, tarkkaavaisuus laskee • Tulevan infon oltava ymmärrettävää!

 48. ORGANISAATIO KÄYTTÄYTYMINEN

 49. Organisaatio • Ihmisten toiminta ajautunut organisaatioihin • Tarpeiden tyydyttäminen helpompaa ryhmässä kuin yksin • Monet hankkeet helpompi toteuttaa yhteistoimintana • Liittymisen ja arvostuksen tarve vaatii yhteistoimintaa • Tehokas toiminta erikoistumisen myötä

 50. Organisaatio • Organisaatio on siis jonkin tehtävän suorittamiseksi järjestäytynyt ryhmä! • Jäsenten asema toisiinsa ilmaistaan kaaviolla • Vallan delegointi normaalia • Vastuuta ei voi delegoida!