slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bac. Of Science (Environmental and Occupational Health ) Faculty of Medicine and Health Science PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bac. Of Science (Environmental and Occupational Health ) Faculty of Medicine and Health Science

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Bac. Of Science (Environmental and Occupational Health ) Faculty of Medicine and Health Science - PowerPoint PPT Presentation

alaire
178 Views
Download Presentation

Bac. Of Science (Environmental and Occupational Health ) Faculty of Medicine and Health Science

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bac. Of Science (Environmental and Occupational Health ) Faculty of Medicine and Health Science EOH 3202 Occupational Safety

 2. JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DOSH @ JKKP

 3. Pengenalan Kendalian KementerianSumberdanManusia Aktiviti-aktivitidibawahsektor : • Pengilangan • PerlombongandanPengkuarian • Pembinaan • Hotel danRestoran • Pertanian, PerhutanandanPerikanan • Pegangkutan, PenyimpanandanKomunikasi • PerkhidmatanAwamdanPihakBerkuasaBerkanun • Kemudahan - Gas, Elektrik, Air danPerkhidmatanKebersihan • Kewangan, Insuran, HartatanahdanPerkhidmatanPerniagaan • PerniagaanBorongdanRuncit

 4. CARTA ORGANISASI Menteri Sumber Manusia : Datuk Sri Subramaniam Ketua Pengarah: Y. Bhg. Dato' Ir. Dr. Johari B. Basri Ketua Pengarah Selangor: En. Zahrim bin Osman Bahagian: Operasi dan Dasar

 5. Rajah 1: carta organisasi

 6. OBJEKTIF DAN NILAI KORPORAT OBJEKTIF a) Mencegahkemalanganindustridanpenyakitpekerjaanmenjelangtahun 2015 sepertiberikut: b) Pengurangankadarkemalanganmautsehingga 20%; c)Pengurangankadarkemalangan yang dilaporkan (maut,hilangupayakekal, tanpahilangupayakekal) sehingga 20%; d)Penambahanjumlahpemeriksaanpenguatkuasaansehingga 100%; e)Penambahanjumlahtempatkerja yang mengajiPegawaiKeselamatandanKesihatansehingga 20%.

 7. NILAI KORPORAT TEGAS, ADIL DAN MESRA

 8. VISI DAN MISI VisiMenjadiPenerajuKeselamatandanKesihatanPekerjaanTerunggul MisiMemastikanKeselamatandanKesihatanPekerjaTerjamin

 9. Aktiviti i) Penyediaan Standard • KajianDasar • Penggubalan Peraturan, Garis Panduan dan Kod Amalan Industri Baru ii) Penguatkuasaan • AktaKeselamatandanKesihatanPekerjaan 1994 • AktaKilangdanJentera 1967 • Akta Petroleum (Langkah-langkahKeselamatan) 1984 • Kelulusan – Pendaftaran – Pemeriksaan – SiasatanKemalangan danAduan - TindakanUndang -Undang iii) Sebaran Am dan Promosi

 10. FUNGSI • Menjalankan kajian, penyelidikan, pembangunan dan analisis teknikal ke atas isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang wujud di tempat-tempat kerja.

 11. Menguatkuasakan undang-undang berikut: a) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya b) Akta Kilang dan Jentera 1967 dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya. c) Sebahagian daripada Akta Petroleum (Langkah-langkah Keselamatan) 1984 dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya. d)Menjalankan kajian dan analisis teknikal ke atas isu-isu keselamatan pekerjaan yang wujud di tempat-tempat kerja. e)Menjalankan program-program galakan dan publisiti kepada majikan, pekerja dan orang awam untuk memupuk dan meningkatkan kesedaran mereka terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan. f)Memberi khidmat nasihat dan maklumat kepada agensi-agensi kerajaan dan swasta berkaitan aspek-aspek pengurusan dan teknikal yang ada hubungkait dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. g)Menjadi urusetia untuk Majlis Negara Bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.