Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RUP چیست ؟ RUP یک روش تولید نرم افزار است . PowerPoint Presentation
Download Presentation
RUP چیست ؟ RUP یک روش تولید نرم افزار است .

RUP چیست ؟ RUP یک روش تولید نرم افزار است .

489 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

RUP چیست ؟ RUP یک روش تولید نرم افزار است .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RUP چیست ؟ • RUP یک روش تولید نرم افزار است . • RUP یک فرایند مهندسی نرم افزار خوش تعریف و خوش ساختار است . • یک ابزار برای تعریف فرآیند است .

 2. RUP یک روش تولید نرم افزار است . • اصول اساسی RUP • و تولید به روش تکرار

 3. یک فرایند مهندسی نرم افزار خوش تعریف و خوش ساختار است . Rup دو بعد دارد : جنبه ی پویا (افقی)که چرخه ها، فاز ها، تکرارها، و نقاط عطف را نشان داد و جنبه ایستا (عمودی) که فعالیت ها، دیسیپلین ها، فرآورده ها، و نقشه ها را نشان می دهد.

 4. ساختار پویای RUP • فازهای چرخه ی حیات RUP ، اهداف و نقاط عطف آنها • فاز تبیین • اهداف : • شناخت محدوده ی پروژه • تهیه پرونده تجاری • کسب موفقت ذینفعان برای ادامه ی کار • نقطه ی عطف : • نقطه عطف « اهداف چرخه ی حیات (LCO) » • فاز تفصیل • اهداف : • کاهش ریسک های فنی • ایجاد چارچوب اصلی معماری • شناخت آنچه برای ساخت سیستم مورد نیاز است . • نقطه عطف : • نقطه عطف معماری « معماری چرخه حیات (LCA)

 5. فاز ساخت • اهداف : • ساخت اولین نسخه ی عملیاتی از محصول • نقطه ی عطف : • انتشار محصول (PR) • فاز انتقال • اهداف : • ساخت نسخه نهایی از محصول و تحویل آن به مشتری • نقطه عطف : • انتشار محصول Pr

 6. ساختار ایستای RUP

 7. نقش (مثلاً نقش یک فرد یا یک گروه) نشان می دهد که چه کسی باید چه کاری را انجام دهد. فعالیت ، چگونگی انجام کار را توضیح می دهد و فرآورده حاصل کاری است که انجام شده است.

 8. دیسیپلین ها

 9. دیسیپلین ها

 10. چه کسانی از Rup استفاده می کنند ؟

 11. چرخه ی حیات RUP

 12. نقاط عطف اصلی Rup بیشتر در قالب کاهش ریسک ها و کامل کردن فرآورده ها مطرح شده اند.

 13. فاز تبیین است . RUP فاز تبیین نخستین فاز از چهار فاز چرخه ی حیات در این فاز شناختی کلی از پروژه حاصل می شود و اطلاعات کافی در خصوص ادامه یا توقف آن فراهم می آید .

 14. اهداف فاز تبیین : • درک آنچه باید ساخته شود . • شناسایی عملکرد اصلی سیستم . • تعیین حداقل یک راه حل ممکن • شناخت هزینه ها ، زمان بندی و ریسک های پروژه • تصمیم گیری در مورد فرایند و ابزار انتخابی

 15. هدف اول

 16. هدف دوم در طی فاز تبیین نوع معماری مورد نظر خود را شناسایی کرده و عناصر لازم برای معماری را برای شناخت این اینکه با چه ریسک هایی مواجه هستید، پیاده سازی کنید. چه سیستم های مشابه دیگری ساخته اید و در ساخت آن ها از چه فناوری و معماری استفاده کرده اید؟ هزینه آن ها چقدر شد ؟

 17. فاز تفصیل فاز تفصیل دومین فاز از چهارمین فاز چرخه حیات Rup است. این فاز مجموعه ای کاملاً تعریف شده از اهداف دارد و با نقطه ی عطف معماری چرخه حیات پایان می یابد. از این اهداف برای تصمیم گیری در مورد انتخاب فعالیت هایی که باید انجام شود و فرآورده هایی که باید تولید شوند، استفاده می شوند.

 18. فاز تفصیلی اهداف فاز تفصیلی : 1 – شناخت دقیق تر نیازمندیهای سیستم 2 – طراحی ، پیاده سازی ، تایید و تبیین چهارچوب اصلی معماری 3 – کاهش ریسک های اصلی و ایجاد برآوردهای دقیق تر از زمان و هزینه پروژه 4 - اصلاح پرونده تولید و آماده سازی محیط تولید 5 – بازنگری پروژه : نقطه عطف معماری ، چرخه حیات

 19. هدف دوم استفاده از یوز کیس های مهم از نظر معماری، برای پیشبرد و هدایت معماری

 20. طراحی یوزکیس های حیاتی محقق سازی یوز کیس چگونگی همکاری عناصر طراحی را برای ایجاد عملکرد یا رفتار مهم یوزکیس نشان می دهد. یک راه باری نشان دادن این همکاری ، ترسیم نمودار توالی است.

 21. یکپارچه سازی و بسته بندی کلاس های شناسایی شده

 22. اطمینان از پوشش معماری

 23. فاز ساخت در طی فاز ساخت ( یعنی سومین فاز از چهار فاز چرخه حیات RUP ) بویژه در مقایسه با فاز تفصیلی پیشرفت زیادی حاصل می شود . این فاز اهداف کاملاً تعریف شده ای دارد و با نقطه ی عطف، قابلیت عملیاتی اولیه پایان می یابد

 24. اهداف فاز ساخت : در طی یک فاز ساخت موفق موارد زیر انجام می شود: هدف اول : به حداقل رساندن هزینه های تولید و دستیابی به درجه ای از کار موازی تولید به صرفه یک نرم افزار بر مبنای معماری ایجاد شده در فاز تفصیل . هدف دوم : تولید یک محصول کامل به روش تکرار که آماده انتقال به کاربران است . امکان بزرگتر کردن پروژه فراهم می شود . چند نسخه داخلی ساخته و ارزیابی می شود . یک معماری قابل اجرا که در فاز قبلی ایجاد شده بود و قابلیت های بسیار کمی داشت . به یک نسخه عملیاتی از سیستم تبدیل می شود که تقریبا همه قابلیت های مورد نظر را دارد .

 25. هدف اول :

 26. هدف اول : طرح ریزی یکپارچه سازی ساخت سیستم های بزرگ اغلب با یکپارچه سازی چندین پیکره کوچکتر انجام می شود و شروع کار از پایین به بالا است. این شکل یکپارچه سازی سه پیکره را نشان می دهد . ابتدا پیکره یک و آزمایش کردن آن، اضافه کردن پیکره دو و آزمایش آن و سپس پیکره سه و آزمایش آن.

 27. فاز انتقال در طی فاز انتقال یعنی چهارمین و آخرین فاز از چرخه حیات RUP اطمینان حاصل می شود که نرم افزار نیازهای کاربران را برآورده می کند و می توان آن را با موفقیت در محیط هدف نصب و استفاده کرد .

 28. اهداف فاز انتقال : • هدف اول : آزمون بتا برای اطمینان از برآورده شدن انتظارات کاربران . • انجام یک یا دو آزمون بتا روی سیستم جدید توسط گروه کوچکی از کاربران واقعی و در صورت لزوم انجام تنظیمات نهایی. • هدف دوم : آموزش کاربران و گروه پشتیبانی سیستم به منظور خواتکایی آنان • هدف سوم : آماده کردن سایت استقرار و تبدیل پایگاه داده های عملیاتی • هدف چهارم : بسته بندی محصول و تولید انبوه آن ، بازار یابی ، توزیع و آموزش پرسنل ، البته این مرحله مخصوص محصولات تجاری است . • هدف پنجم : کسب موفقت همه ذینفعان در خصوص کامل بودن سیستم و تطبیق آن با معیار های ارزیابی بیان شده در مستند چشم انداز • هدف ششم : بهبود کارآرایی پروژه های آینده از طریق تجربیاتی که از این پروژه بدست می آید .

 29. تکرارهای فاز انتقال و چرخه های تولید :

 30. هدف اول : شاخص هایی برای تشخیص زمان اتمام فاز انتقال با تحلیل روند نقایص می توان زمان رسیدن به یک تعداد قابل قبول از نقایص را پیش بینی کرد. اگر بخواهیم محصول را زمانی ارائه دهیم که تعداد نقایص کمتر از 20 باشد ، طبق نمودار زمان این انتشار احتمالاً حدود نهم مارس است