1 / 14

Systemförståelse, systemiskt tänkande och grupprocesser

Systemförståelse, systemiskt tänkande och grupprocesser. Vad är ett system?. Varför arbeta med systemförståelse?.

aletha
Télécharger la présentation

Systemförståelse, systemiskt tänkande och grupprocesser

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Systemförståelse, systemiskt tänkande ochgrupprocesser

 2. Vad är ett system?

 3. Varför arbeta med systemförståelse? ”Varje system är perfekt designat för att skapa precis det resultat det skapar. Om vi håller fast vid den övertygelse som vi alltid haft och insisterar på att göra precis som vi alltid gjort, kan vi förvänta oss att få precis de resultat som vi alltid fått. Källa: Don Berwick, IHI

 4. Systemförståelse – vad menas med det? • Ett system är en helhet • Består av många olika delar som påverkar • och är ömsesidigt beroende av varandra. • Systemperspektiv vid förändringsarbete • - Att förstå att en förändring i en del ofrånkomligt får konsekvenser i de andra delarna. • Kunskapen om system • - Jag förstår min roll i sammanhanget. • Delarnas relationer • - Fokus ligger mer på interaktionen mellan delarna än på delarna själva.

 5. Systemnivåer Mellan enheter/kliniker/organisationer Kund Team/enhet Enskild vårdgivare Källa: Fredrik Nilsson, LTH

 6. Varför systemiskt möte?

 7. Agera och sätta i system • Systemaktörer – de individer som agerar i systemet • Systemsättare – de individer som ”sätter” systemet

 8. Systemiskt möte 4) Identifiera Val 5) Alternativa handlingar 3) Identifiera Mönster AKTÖRER 2) Frågor BERÄTTARE 6) Kvittens 1) Berättelse 7) Ledarskapet 8) Efterreflektion SYSTEMSÄTTARE

 9. Samtalsledarutbildning Programmet sträcker sig över en och en halv dag med teori blandat med övning i dialogform . Innehåll: • Teori om systemförståelse, systemiskt tänkande och systemiskt möte • Samtalsledarinstruktioner • Praktisk övning • Erfarenhetsutbyte

 10. Grupprocesser • ”En grupp är en samling människor som upplever sig ha ett gemensamt mål, ömsesidigt påverkar varandra, är psykologiskt medvetna om varandra och uppfattar sig själva som en grupp” ( Lennéer-Axelsson & Thylefors )

 11. Storgruppsprocess En innovativ, dialogbaserad grupprocesser där upp till 40 personer möts för att gemensamt ta fram en nulägesanalys och via en framtidsbild forma en handlingsplan.

 12. En grupprocess utvecklas beroende på: • Gruppens förutsättningarna (gruppmedlemmar, struktur, yttre omständigheter) • Gruppens uppgift och dess värdeskapande • Hur gruppen tar till sig uppgiften och finner nöjdhet i arbetet.

 13. Arbetsgång • Processen sker i flera steg som är idealisk för att en grupp gemensamt utforskar eller utvecklar ett valfritt tema eller idé.

 14. Olika metodsteg • Introduktion • Nulägesbeskrivning • Vision • Engagemang • Handling • Avslutning

More Related