Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INDIANI ME SHIGJETË INDIANI In di ani I i I i I i PowerPoint Presentation
Download Presentation
INDIANI ME SHIGJETË INDIANI In di ani I i I i I i

INDIANI ME SHIGJETË INDIANI In di ani I i I i I i

220 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

INDIANI ME SHIGJETË INDIANI In di ani I i I i I i

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. INDIANI ME SHIGJETË INDIANI In dianiIiIiIi Cilaështëfjala e parënëfjalitë e mësipërme? Ciliështëtingulliiparë , qëdëgjohetnëfjalënIndiani Nënvizoshkronjën ‘I’dhe ‘i’ nëfjalën INDIANI. Gjejshkronjat ‘I’ , ‘i ‘ në ABETAREN RROTULLUESE.

  2. Nëkatrorëtmëposhtëshkruajshkronjën ‘I’ , ‘i’ dhelexofjalët e fituara L L A P a I L I

  3. Nëkatrorëtmëposhtëshkruajshkronjën ‘I’ , ‘i’ dhelexofjalët e fituara L L I A P a I i L i I i

  4. PUNOI : MËSUESJA FAHRIJE UKA SHKRONJA ‘I’ ,’i’