1 / 18

Semafory

Jarosław Kuchta. Semafory. podniesienie semafora opuszczenie semafora. Operacje są niepodzielne (atomowe), tzn. że żadna z tych operacji nie może zostać przerwana. Operacje. ogólny binarny. ograniczony uogólniony. Rodzaje semaforów. Semafor ogólny (definicja klasyczna Dijkstry).

altessa
Télécharger la présentation

Semafory

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Jarosław Kuchta Semafory

 2. podniesienie semafora opuszczenie semafora Operacje są niepodzielne (atomowe), tzn. że żadna z tych operacji nie może zostać przerwana. Operacje

 3. ogólny binarny ograniczony uogólniony Rodzaje semaforów

 4. Semafor ogólny (definicja klasyczna Dijkstry) • Zmienna całkowita S: • podniesienie – V(S): S = S + 1; • opuszczenie – P(S): while (S<=0); S = S – 1; • Nie spełnia warunku niepodzielności

 5. Semafor ogólny(definicja praktyczna BenAriego) • Zmienna całkowita S: • podniesienie – V(S): if (są procesy wstrzymane podczas opuszczania S) wznów jeden z nich; else S = S +1; • opuszczenie – P(S): if (S>0) S = S – 1; else wstrzymaj; • Spełnia warunek niepodzielności

 6. Konstrukcja semafora Opuszczenie Podniesienie Proces A Proces B P(S): V(S): S = 0 ktoś czeka S = S - 1 S = S + 1

 7. Semafor binarny (definicja klasyczna) • Zmienna logiczna S: • podniesienie – VB(S): S = 1; • opuszczenie – PB(S): while (S==1); S = 0;

 8. Semafor binarny(definicja praktyczna) • Zmienna logiczna S: • podniesienie – VB(S): if (są procesy wstrzymane podczas opuszczania S) wznów jeden z nich; else S = 1; • opuszczenie – PB(S): if (S==1) S = 0; else wstrzymaj;

 9. Semafor binarny a ogólny • Semafor binarny NIE jest szczególnym przypadkiem semafora ogólnego. • Semafor binarny nie pamięta liczby operacji podniesienia. • Semafor binarny może zastąpić ogólny, gdy realizuje wzajemne wykluczanie. • Podniesienie już podniesionego semafora binarnego jest błędem.

 10. Semafor dwustronnie ograniczony • Zmienna całkowita S z zakresu (0..N): • podniesienie – V(S): if (S==N) wstrzymaj; else if (są procesy wstrzymane podczas opuszczania S) wznów jeden z nich; else S = S + 1; • opuszczenie – P(S): if (S==0) wstrzymaj; else if (są procesy wstrzymane podczas opuszczania S) wznów jeden z nich; else S = S – 1;

 11. Semafor uogólniony • Operacje podniesienia i opuszczenia mają dodatkowy operand n • podniesienie – V(S, n): if (są procesy wstrzymane podczas opuszczania S o m) { wznów jeden z nich; S = S – m + n; } else S = S + n; • opuszczenie – P(S, n): if (S >= n) S = S – n; else wstrzymaj;

 12. Koniunktywna PAND (S1, S2): if (S1 > 0 && S2 > 0) { S1 = S1 – 1; S2 = S2 – 1; } else wstrzymaj; Alternatywna POR (S1, S2): if (S1 > 0 || S2 > 0) { S1 = S1 – 1; S2 = S2 – 1; } else wstrzymaj; Jednoczesne operacje semaforowe

 13. Przykłady • Producenci i konsumenci • Czytelnicy i pisarze • Pięciu filozofów

 14. void Producent () { Dane dane; int i = 0; while (true) { Produkuj (out dane); P(Wolne); bufor [i] = dane; i = (i + 1) % N; V(Pełne); } } void Konsument () { Dane dane; int j = 0; while (true) { P(Pełne); dane = bufor [j]; j = (j + 1) % N; V(Wolne); Konsumuj (dane); } } 1 producent i 1 konsument Semaphore Wolne = N; Semaphore Pełne = 0; Dane[] bufor = new Dane[N];

 15. void Producent () { Dane dane; while (true) { Produkuj (out dane); P(Wolne); PB(i_S); bufor [i] = dane; i = (i+1) % N; VB(i_S); V(Pełne); } } void Konsument () { Dane dane; while (true) { P(Pełne); PB(j_S); dane = bufor [j]; j = (j+1) % N; VB(j_S); V(Wolne); Konsumuj (dane); } } Wielu producentów i konsumentów Semaphore Wolne = N; Semaphore Pełne = 0; Dane[] bufor = new Dane[N]; int j = 0; int k = 0 BinarySemaphore i_S = 1; BinarySemaphore j_S = 1;

 16. void Czytelnik () { while (true) { Własne_Sprawy(); P(Wolne); Czytanie(); V(Wolne); } } void Pisarz () { while (true) { Własne_Sprawy(); PB(W); // Pisarz stopniowo zajmuje miejsca // w czytelni for (int j=0; j<M; j++) P(Wolne); Pisanie(); VB(W); } } Czytelnicy i pisarze int M; // liczba czytelników int P; // liczba pisarzy Semaphore Wolne = N; // liczba miejsc w czytelni BinarySemaphore W = 1; // wzajemne wykluczanie się pisarzy

 17. Pięciu filozofów(z możliwością zagłodzenia) BinarySemaphore[] Pałeczki = new BinarySemaphore[] {1, 1, 1, 1, 1}; void Filozof(int i) { while (true) { Myślenie(); PB(Pałeczki, i); PB(Pałeczki, (i+1) % 5); Jedzenie(); VB(Pałeczki, i); VB(Pałeczki, (i+1) % 5); } }

 18. Pięciu filozofów(z lokajem) BinarySemaphore[] Pałeczki = new BinarySemaphore[] {1, 1, 1, 1, 1}; Semaphore Lokaj = 4; void Filozof(int i) { while (true) { Myślenie(); P(Lokaj); PB(Pałeczki, i); PB(Pałeczki, (i+1) % 5); Jedzenie(); VB(Pałeczki, i); VB(Pałeczki, (i+1) % 5); V(Lokaj); } }

More Related