Download
europ iske perspektiver n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Europæiske Perspektiver PowerPoint Presentation
Download Presentation
Europæiske Perspektiver

Europæiske Perspektiver

163 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Europæiske Perspektiver

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. EuropæiskePerspektiver På den danskereligionsmodel www.religareproject.eu

  2. Ligebehandling • Ligerettigheder/ligebehandlingaftrossamfund/undtagelserfraligebehandlingslovgivningen for alletrossamfund • Ligemuligheder – for trossamfund • Støttetilmindretal • ‘mainstreaming’ – Religionspolitiksom et hovedproblem - www.religareproject.eu

  3. Markedsgørelse • Rets- ogVelfærdspolitiskprojekt: klareregler for store tungeinstitutioner • Sikkerhedspolitiskprojekt: når de ikkemå, kan vi hellerikke • Nationalstatsligtidentitetsprojektctrforbud mod diskriminationpgra national baggrund • Forenings- ellerinstitutionskirkeligtprojektbaseretpåfrievalgmellemufarligerettighedsbærendereligioner www.religareproject.eu

  4. Grænser for statsliglegitimitet ? • Lovgivende, udøvendeogdømmendemagtsomfolketsrepræsentation • Staten somvaretagerafsikkerhed mv • Frihedsrettigheder/menneskerettigheder/grundrettighedersomgrænser for statenslegitimereguleringskompetence www.religareproject.eu

  5. Hvad handler såeuropæisk religion om? • Kultusogritus • Organisatoriskeforhold • Efter sin selvbestemmelse • Arbejdsmarked • Religion idetoffentlige rum • Familieforhold www.religareproject.eu

  6. Stat-kirke-trossamfund - men Hvemtageransvar for individuellighed? Hvemtageransvar for at skaberetsforhold I breddenpå de områder, hvortrossamfundeneharfåetskabt et selvstændigtretsområde www.religareproject.eu