Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leã Thaêng Thieân PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leã Thaêng Thieân

Leã Thaêng Thieân

123 Views Download Presentation
Download Presentation

Leã Thaêng Thieân

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Leã Thaêng Thieân

 2. 1. Quaù khöù: • 40 ngaøy sau Phuïc Sinh CV 1:3 Sau khi chòu ñau ñôùn roài, thì tröôùc maët caùc söù ñoà, Ngaøi laáy nhieàu chöùng côù toû ra mình laø soáng, vaø hieän ñeán vôùi caùc söù ñoà trong boán möôi ngaøy, phaùn baûo nhöõng söï veà nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.

 3. 1. Quaù khöù: • 40 ngaøy sau Phuïc Sinh • Ngaøi thaêng thieân 1:9 Ngaøi phaùn baáy nhieâu lôøi roài, thì ñöôïc caát leân trong luùc caùc ngöôøi ñoù nhìn xem Ngaøi, coù moät ñaùm maây tieáp Ngaøi khuaát ñi, khoâng thaáy nöõa.

 4. 1. Quaù khöù 2. Hieän taïi: • Ngoài beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi.

 5. Maùc16:15 Ngaøi phaùn cuøng caùc söù ñoà raèng: Haõy ñi khaép theá gian, giaûng Tin Laønh cho moïi ngöôøi….16:19 Ñöùc Chuùa Jeâsus phaùn nhö vaäy roài, thì ñöôïc ñem leân trôøi, ngoài beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi.

 6. 1. Quaù khöù 2. Hieän taïi: • Ngoài beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi. • Chuaån bò cho chuùng ta moät choã

 7. Giaêng 14:1 Loøng caùc ngöôi chôù heà boái roái; haõy tin Ñöùc Chuùa Trôøi, cuõng haõy tin ta nöõa. 14:2 Trong nhaø Cha ta coù nhieàu choã ôû; baèng chaúng vaäy, ta ñaõ noùi cho caùc ngöôi roài. Ta ñi saém saün cho caùc ngöôi moät choã. 14:3 Khi ta ñaõ ñi, vaø saém saün cho caùc ngöôi moät choã roài, ta seõ trôû laïi ñem caùc ngöôi ñi vôùi ta, haàu cho ta ôû ñaâu thì caùc ngöôi cuõng ôû ñoù.

 8. 1. Quaù khöù 2. Hieän taïi: • Ngoài beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi. • Chuaån bò cho chuùng ta moät choã • Caàu thay cho chuùng ta

 9. Roâ-ma 8:34 Ai seõ leân aùn hoï ö? Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñaáng ñaõ cheát, vaø cuõng ñaõ soáng laïi nöõa. Ngaøi ñang ngöï beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi, caàu nguyeän theá cho chuùng ta.

 10. 1. Quaù khöù 2. Hieän taïi: • Ngoài beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi. • Chuaån bò cho chuùng ta moät choã • Caàu thay cho chuùng ta • Ban chuùng ta Ñöùc Thaùnh Linh

 11. Giaêng 16:7 Daàu vaäy, ta noùi thaät cuøng caùc ngöôi: Ta ñi laø ích lôïi cho caùc ngöôi; vì neáu ta khoâng ñi, Ñaáng Yeân uûi seõ khoâng ñeán cuøng caùc ngöôi ñaâu; song neáu ta ñi, thì ta seõ sai Ngaøi ñeán.

 12. 1. Quaù khöù 2. Hieän taïi:3. Töông Lai : Ngaøi seõ trôû laïi

 13. 1:10 Caùc ngöôøi ñoù ñang ngoù chaêm treân trôøi trong luùc Ngaøi ngöï leân, xaûy coù hai ngöôøi nam maëc aùo traéng hieän ñeán tröôùc maët, 1:11 vaø noùi raèng: …Jeâsus naày ñaõ ñöôïc caát leân trôøi khoûi giöõa caùc ngöôi, cuõng seõ trôû laïi nhö caùch caùc ngöôi ñaõ thaáy Ngaøi leân trôøi vaäy.

 14. Phaàn chuùng ta: 1. Ham meán caùc ñieàu treân trôøi

 15. Phaàn chuùng ta: 1. Ham meán caùc ñieàu treân trôøi2. Thaønh nhaân chöùng döôùi ñaát

 16. 1:10 Caùc ngöôøi ñoù ñang ngoù chaêm treân trôøi trong luùc Ngaøi ngöï leân, xaûy coù hai ngöôøi nam maëc aùo traéng hieän ñeán tröôùc maët, 1:11 vaø noùi raèng: Hôõi ngöôøi Ga-li-leâ, sao caùc ngöôi ñöùng ngoùng leân trôøi laøm chi?