Download
hiskonna petus arutluse kirjutamine n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ühiskonnaõpetus Arutluse kirjutamine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ühiskonnaõpetus Arutluse kirjutamine

Ühiskonnaõpetus Arutluse kirjutamine

410 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ühiskonnaõpetus Arutluse kirjutamine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ÜhiskonnaõpetusArutluse kirjutamine

  2. Ühiskonnaõpetuse eksam • Töö annab 100 punkti, arutlus sellest 20. • Arutlus peab näitama kirjutaja silmaringi, isikliku arvamuse olemasolu, loovust, nõuab mõtete väljendamise oskust. • Tegu pole kirjeldava tööga. Töö peab sisaldama analüüsi, otsitakse vastuseid küsimustele : Miks? Kuidas? Mille pärast? Millega? Kelle jaoks ? Jne.

  3. Arutlus peab vastama teemale • Oluline on vorm ja õigekiri. • Ära vali teemat, mis tundub esmapilgul lihtne. Vali teema, mis on huvitav ja mis võimaldab sul öelda midagi olulist ja tuua rohkelt näiteid! • Arutluse pikkuseks 1-2 A4. Alla leheküljelisi töid ei hinnata.

  4. Sissejuhatus

  5. Näidis teemal “ Rahvastiku vananemine kui ühiskonna probleem”

  6. Sissejuhatus • Selgita, mida sa rahvastiku vananemise all silmas pead. Selgita oma vaatenurka. Kas lähtud majanduslikust, rahvastiku püsimajäämise, sotsiaalsest, jne seisukohast.

  7. Teema arendus.Milliseid küsimusi võiks selle teema arutlemiseks püstitada? Koosta 5 küsimust

  8. Keda lugeda vanaks inimeseks? • Milline on vanade inimeste roll/positsioon ühiskonnas? • Milliseid probleeme ühiskonnale toob kaasa vanade suhteliselt suur osakaal? • Kas rahvastiku vananemine on Eesti jaoks probleem? • Kui palju on Eesti ühiskonnas vanureid? • Millised on ühiskonna vananemise põhjused? • Kas vanaks olemine on ühiskonna jaoks probleem? • Kuidas saab ühiskond selle probleemiga toime tulla? • Milliste ühiskondade/tiikide probleem see veel on? • Kuidas tagada vanadele inimestele inimväärne elu? • Kuidas tagada rahvastiku püsimajäämine ühiskonna üldise vananemise olukorras?

  9. Kokkuvõte • Peab sisaldama isiklikku hinnangut ning võtma lühidalt kokku teema arenduse. • Seal ei tooda enam uusi ideid ega fakte. • Kokkuvõte ei tohi minna vastuollu sissejuhatuse ega teema arenduses väidetuga.

  10. Näidised • Näidiste hindamine-paaristöö • Arutluse skeemi koostamine • Kas suudame arvestada internetis peituvate võimaluste ja ohtudega • Kas roheline mõtteviis on eestlastele omane? • Mis kujundab noorte staatuse Eestis?