1 / 13

6 kwie

6 kwie. Jak przygotować inwestycje fotowoltaiczne do aplikowania o środki unijne ? Joanna Tabaka. T&T Proenergy Sp z.o.o. Przygotowanie inwestycji. Dotacje na OZE. Nasza Spółka przygotowuje projekty elektrowni fotowoltaicznych,

Télécharger la présentation

6 kwie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 6 kwie • Jak przygotować inwestycje fotowoltaiczne do aplikowania o środki unijne ? • Joanna Tabaka

 2. T&T ProenergySp z.o.o. Przygotowanie inwestycji

 3. Dotacje na OZE • Nasza Spółka przygotowuje projekty elektrowni fotowoltaicznych, • w 2016 roku oddaliśmy do użytku Elektrownię fotowoltaiczną o mocy 1MW w miejscowości Buczyna, gmina Radwanice woj. dolnośląskie dla której przygotowaliśmy projekt inwestycyjny i pozyskaliśmy środki z NFOŚiGW – pożyczka „Bocian”. • Również nasi klienci pozyskali dofinansowanie w 2016r. dla projektów które przygotowaliśmy (łącznie z wnioskiem o dofinansowanie) ze środków RPO Dolnyśląsk : Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych : • - GAMA PV Sp. z o.o. Budowa Elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Jemielno • - TBVF Sp. z o.o. Rozwój działalności firmy TBFV Sp. z o.o. poprzez budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW na obszarze gminy Legnica

 4. Dotacje na OZE osoby fizyczne WARTOŚĆ ZAINSTALOWANYCH MIKROINSTALACJI : 4 mln zł (BOŚ, WFOŚiGW Olsztyn i Szczecin)

 5. Dotacje na OZE

 6. Dotacje na OZE

 7. RPO 2014-2020 Gminy Zakres naszych działań : Przeprowadzenie audytów budynków (ankiety terenowe) Przygotowanie projektów koncepcyjnych instalacji OZE Sporządzenie Studium Wykonalności Sporządzenie Planu Funkcjonalno-Użytkowego Złożenie Wniosku o dotację - przygotowanie niezbędnych załączników do wniosku : Wpływ na Naturę 2000, Wpływ na gospodarkę wodną.

 8. RPO 2014-2020 Przedsiębiorcy

 9. RPO 2014-2020 Przedsiębiorcy

 10. RPO 2014-2020 Przykłady • Mazowieckie • Program Parasolowy Gminy • Przedsiębiorcy, jst, inne (8mln zł) • Podlaskie • Program Parasolowy • Przedsiębiorcy, jst, inne – mikroinstalacje i elektrownie • Pomorskie • Program Parasolowy Gminy • Przedsiębiorcy, jst, inne (8mln zł) • Warmińsko - Mazurskie • Przedsiębiorcy, jst, inne – mikroinstalacje i elektrownie • Zachodnio - Pomorskie • Przedsiębiorcy, jst, inne – mikroinstalacje i elektrownie

 11. RPO 2014-2020 Wielkopolska Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego Oś priorytetowa 3 – Energia Działanie 3.1 – Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Poddziałanie 3.1.1 – Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii Typy projektów: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej . Minimalna moc projektu 500kW bez możliwości łączenia mocy

 12. Realizacja projektów

 13. KONTAKT • T&T Proenergy Sp. z o.o. • ul. Chełmońskiego 17 • 64-100 Leszno • tel. 65 520 74 34 • www.ttproenergy.pl • biuro@ttproenergy.pl

More Related