1 / 13

Určenie rozptylu pri meraní nepriamou metódou

Určenie rozptylu pri meraní nepriamou metódou. Konkrétny príklad – meranie tiažového zrýchlenia g matematickým kyvadlom. Použitý vzťah:  - dĺžka kyvadla, T – doba kmitu. Postup. Priamou metódou premerať:.

amena
Télécharger la présentation

Určenie rozptylu pri meraní nepriamou metódou

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Určenie rozptylu pri meraní nepriamou metódou • Konkrétny príklad – meranie tiažového zrýchlenia g matematickým kyvadlom. • Použitý vzťah: •  - dĺžka kyvadla, T – doba kmitu

 2. Postup Priamou metódou premerať: • dĺžku kyvadla, vypočítať aritmetický priemer a jeho smerodajnú odchýlkus . • dobu kmitu kyvadla, vypočítať aritmetický priemerT a jeho smerodajnú odchýlkusT .

 3. Všeobecný vzťahna výpočet smerodajnej odchýlky nepriamo meranej veličiny • y - nepriamo meraná veličina, • xi– priamo merané veličiny • si - ich smerodajné odchýlky

 4. V konkrétnom príklade:

 5. Výpočet derivácií

 6. Za s a sT sa dosadia získané smerodajné odchýlky (napr. aritmetických priemerov), nie relatívne smerodajné odchýlky, odchýlky musia mať rozmer meranej veličiny; za T a  sa dosadia vypočítané aritmetické priemery.

 7. Príklad Dĺžka kyvadla  = 1 m, doba kmitu T = 2 s, s = 0,001 m, sT = 0,05 s Výsledok merania: g = (9,87 ± 0,49) m/s2 g = 9,87 m/s2 ± 5 %

 8. Opačná úloha k uvedenému príkladu:aké maximálne môžu byť smerodajné odchýlky s a sT, aby relatívna smerodajná odchýlka tiažového zrýchlenia nepresiahla 1 % ?

 9. Pre relatívnu smerodajnú odchýlku tiažového zrýchlenia v tomto prípade platí vzťah: Chceme, aby sg /g  1/100  (sg /g)2 10-4  preto aj druhé mocniny relatívnych smerodajných odchýlok dĺžky a času musia byť  10-4

 10. Pri meraní dĺžky kyvadla treba splniť podmienku • (s /)2 10-4  s /  10-2 • s   10-2 = 1000 mm 10-2 = 10 mm • s  10 mm

 11. Pri meraní doby kmitu treba splniť podmienku • 2(sT/ T)2 10-4  21/2 (sT/ T)  10-2 • sT (T  10-2)/ 21/2 = (2 s 10-2) / 21/2 = 0,014 s • sT 0,014 s

 12. Stanovenú podmienku musí splniť súčet relatívnych smerodajných odchýlok, nie iba každá z nich, vypočítané medze sú len prvým priblížením skutočných podmienok Vypočítajte skutočné dovolené odchýlky

 13. Koniec

More Related