Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม PowerPoint Presentation
Download Presentation
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

221 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สกม. วันที่ 8 ต.ค. 52

  2. กฎหมาย ระเบียบ และมติ คปก. ที่เกี่ยวข้อง ◈ พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ◈ กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลัง ◈ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ◈ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  3. กฎหมาย ระเบียบ และมติ คปก. ที่เกี่ยวข้อง • ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเช่าซื้อที่ดิน พ.ศ. 2526 • ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการโอนและตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535 • ระเบียบ คปก. ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 • ระเบียบ คปก. ว่าด้วยวิธีการและเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536

  4. กฎหมาย ระเบียบ และมติ คปก. ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) • ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2541 • ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีพิจารณาลดหรือยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2536 • มติ คปก. เกี่ยวกับการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ครั้งที่ 5/2522 เมื่อ 14 พ.ค. 22 มี 2 เรื่อง - กำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าเช่าที่ดิน - กำหนดค่าเช่าที่ดินพระราชทาน  ครั้งที่ 8/2523 เมื่อ 21 ส.ค. 23 เช่าที่ดินราชพัสดุ  ครั้งที่ 6/2525 เมื่อ 28 มิ.ย. 25 ค่าเช่าที่ดินเอกชนร้อยละ 3 ของราคาเฉลี่ย  ครั้ งที่ 1/2528 เมื่อ 31 ม.ค. 28 ให้นำมติที่ 6/25 มาใช้กับที่ดินบริจาค  ครั้งที่ 7/2536 เมื่อ 12 พ.ย. 36 ยกเลิกค่าปรับตามสัญญาเช่า/สัญญากู้ยืม

  5. ประเภทสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯประเภทสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ค่าเช่าที่ดิน 3% รายได้เข้ากองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ สัญญาเช่าที่ดิน - เกษตร สัญญาเช่าซื้อที่ดิน-เกษตร ค่าเช่าซื้อเท่าจัดซื้อ + ด.บ.4% สัญญาเช่าที่ดิน - สนับสนุน ค่าเช่า คปก. กำหนด สัญญาเข้าทำประโยชน์-สนับสนุน ค่าตอบแทน คปก. กำหนด หนังสือยินยอม- ทรัพยากร ค่าตอบแทน ส่วนที่1 2%x ปี ส่วนที่ 2 ทุกครั้งที่นำแร่ออก หนังสืออนุญาต-สาธารณูปโภค ค่าทดแทนที่ดิน 3%ราคาประเมิน สัญญากู้ยืม ดอกเบี้ย

  6. ข้อคำนึงในการจัดทำสัญญาข้อคำนึงในการจัดทำสัญญา • คู่สัญญาต้องเป็นผู้คุณสมบัติตามระเบียบกำหนด • - สัญญาเช่าที่ดิน เป็นเกษตรกรที่ คปจ. คัดเลือก • - สัญญาเช่าซื้อที่ดิน เป็นเกษตรกรที่ คปจ.คัดเลือก /ผู้เช่าที่ดิน • - สัญญากู้ เกษตรกรที่ คปจ. คัดเลือก/สถาบันเกษตรกรที่จดทะเบียนตาม กม.สหกรณ์ • ต้องกรอกข้อมูลในแบบสัญญาให้ครบถ้วน เช่น วันที่ เดือน ปี เนื้อหาสาระต้องตรงตาม ระเบียบ /มติ คปก. กำหนด • ต้องมีการลงลายมือชื่อของคู่สัญญา กรณีใช้พิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องมีพยานลงชื่อรับรอง 2 คน

  7. ข้อคำนึงในการจัดทำสัญญา(ต่อ)ข้อคำนึงในการจัดทำสัญญา(ต่อ) • ต้องมีการส่งมอบทรัพย์ตามสัญญา • ◆สัญญากู้ยืม ต้องส่งมอบเงินที่กู้แก่ผู้กู้ และให้ผู้กู้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน • กรณีจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมสาระสำคัญของสัญญา มี 2 วิธี • ♦ แก้ไขข้อความในสัญญา • - ต้องสำเนาหลักฐานที่มาของการแก้ไขมาแนบไว้กับสัญญา • - ให้นำสัญญาคู่ฉบับมาแก้ไข และต้องลงลายมือชื่อของคู่สัญญาในที่มีการแก้ไข ให้ครบถ้วนทุกแห่งที่มีการแก้ไข และต้องมีข้อความตรงกันทั้งต้นฉบับและคู่ฉบับ • ♦ ทำสัญญาแนบท้าย ตามแบบที่กำหนด • - ให้ผู้ค้ำประกันยินยอมเป็นหนังสือ (กรณีสัญญากู้ยืม) • สัญญาที่มีกำหนดระยะเวลา ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด • ♦ สัญญากู้ยืม ให้แจ้งเตือนก่อนวันนัด 30 วัน /ให้มีหนังสือเร่งรัดชำระหนี้ • กรณีมีการผ่อนผันจะต้องกระทำก่อนวันกำหนดนัด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

  8. การบังคับชำระหนี้ • ผู้กู้ /ผู้เช่าที่ดิน/ผู้เช่าซื้อ ผิดนัดชำระหนี้ +ไม่ได้รับการผ่อนผัน • ให้ ส.ป.ก.จังหวัด มีหนังสือแจ้งเตือน/เมื่อผู้กู้ผิดนัดจะเรียกให้เกษตรกรผู้ค้ำประกันมาชำระหนี้ได้ • ผู้กู้ผิดนัด 2 งวดติดต่อกันบอกเลิกสัญญา • เข้าสู่กระบวนการสิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ที่ดิน • บังคับชำระหนี้ตามป.พ.พ.

  9. การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน(ตามสัญญาเช่าซื้อ)การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน(ตามสัญญาเช่าซื้อ) • ผู้เช่าซื้อจ่ายค่าเช่าซื้อครบตามสัญญา • ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบหลักฐานการโอน/ตกทอดมรดกสิทธิ • ส.ป.ก. ได้รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงที่เช่าซื้อแล้ว กรณีผลรังวัดต่างจากสัญญาให้คำนวณมูลค่าที่ดินตามเนื้อที่ใหม่(ปรับตามส่วน) • ผู้เช่าซื้อเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมโอน/ค่าภาษี/ค่ารังวัด • การจดทะเบียนในสารบัญจดทะเบียน ให้จดข้อห้ามตาม ม. 39 ว่า “ ที่ดินแปลงนี้ตกอยู่ในบังคับห้ามแบ่งแยก หรือโอนตามมาตรา 39แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518” ( หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0708/ว 9004 ลว. 2 พ.ค. 31)