Download
vri m re og romsdal referansegruppen for offentlig sektor mars 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VRI Møre og Romsdal Referansegruppen for offentlig sektor mars 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
VRI Møre og Romsdal Referansegruppen for offentlig sektor mars 2014

VRI Møre og Romsdal Referansegruppen for offentlig sektor mars 2014

127 Views Download Presentation
Download Presentation

VRI Møre og Romsdal Referansegruppen for offentlig sektor mars 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VRI Møre og RomsdalReferansegruppen for offentlig sektor mars 2014 Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune

 2. Saksliste • VRI Møre og Romsdal – status, virkemidler og rammer v/Øyvind Herse • VRI Offentlig – hva har vi gjort så lang i VRI offentlig v/ Kari Bachmann • Regionalt Forskningsfond Midt Norge – muligheter for offentlig sektor v/Gøril Groven • Hvordan kan VRI være med å støtte innovasjon og utvikling om helse – alle

 3. VRI Møre og Romsdal - prinsippmodell Praksisnær utdanning og forskning Institusjonsbygging Innovasjon og verdiskaping Klyngeutvikling FoU-miljø Næringsliv, NCE/Arena og off. sektor NFR/RFF MN Innovasjon Norge Fylkeskom. …. • Kompetansemegling – koble aktører, initiere prosjekt • Forprosjekter – tidlige fase av FoU-forløp • Personmobilitet – utveksle fagfolk • Læringsarena – dele kunnskap VRI mobiliserer til forskningsbasert innovasjon

 4. Klynger i utvikling Fra ressursbasert til kunnskapsbasert nærings- og arbeidsliv

 5. VRI M&R i en utviklingsprosess • Maritim • Marin • Maritim • Marin • Logistikk • Media • Helse (2012) • Maritim • Marin • Helse • Møbel • Tverrfaglighet • Kunnskapsplattformer • Andre næringer - Samhandlings- strukturer - Mobiliserings- funksjon - Avklart ansvars- forhold og finansiering Kompetansemegling Forprosjekter Personmobilitet Læringsarena Internasjonalisering Kompetansemegling Forprosjekter Personmobilitet Læringsarena Internasjonalisering Kompetansemegling Forprosjekter Personmobilitet Læringsarena Egnede mobiliserende virkemidler Internasjonalisering

 6. Eksempler på aktiviteter og resultat i VRI • Forprosjekt ISmøla Klekkeri og Settefisk • Fra slam til gjødsel Fra VRI til RFF bedriftsprosjekt • Forprosjekt IIKristiansund kommune • Unge innvandrere og fritidsaktiviteter Fra VRI til RFF offentlig prosjekt • PersonmobilitetProfessor II ved HiÅ • Øyvind G. Kamsvåg - Ulstein Design Praksisnær undervisning • LæringsarenaMarin samhandlingsarena • Møteplass for næring, FoU, virkemiddelapparat og forvaltning Fast arena for kunnskapsdeling

 7. 16 nye forprosjekter 2013 – 120 siden 2007 Kr 19,5 mill siden 2007

 8. 8 kompetansemeglere • HVO - Bjørn Tafjord • HiÅ - Anne Stene + Ola Jon Mork + Rigmor A. Einang • HiM - Geir Svenning • MF Marin - Wenche Larsen • MF Molde - Oddmund Oterhals + Kari Bachman Vrimr.no

 9. Resultater VRI - oppsummert • Kobler aktører i innovasjonssystemet • Flere virksomheter tar i bruk FoU • Tettere kontakt mellom undervisnings- og forskningsmiljøene og næringsliv / praksisfeltet • Kunnskap deles på tvers av fagmiljø og bedrifter • VRI supplerer og mobiliserer til andre virkemidler

 10. Hva er nytt i VRI 3 – 2014-2016 • Tydeligere koblinger til NCE/Arena og RFF/NFR • Bruk av tverrfaglighet, generisk kunnskap • Flere bransjer kan bruke VRI • Forberede arven etter VRI

 11. Organisering Styringsgruppa • Bergljot Landstad – Fylkeskommunen (leder) • Per Erik Dalen – NCE maritim • Iren Stoknes – Epax AS • Per Olav Heggem – LO • Jan Børre Rydningen – Innovasjon Norge • Marianne Synnes – Høgskolen i Ålesund • Per Halse – Høgskolen i Volda • Halgeir Gammelsæter – Høgskolen i Molde • Elisabeth Maråk Støle – Møreforsking • Ingrid Lein – Nofima • Arthur Almestad – Forskningsrådet (observatør) • Øyvind Herse – VRI (sekretær) Nye fra 2014: • Hilde Aspås – Ikuben • Oddvar Skarbø – Legasea • Oddbjørn Hatløy - Møbel og interiør Ref.gruppe VRI offentlig Gunnar Bendixen – KS Berit Kvalsvik Teige – Helseforetaket ! NN – kommuner Nordmøre NN – kommuner Sunnmøre NN – Fylkesmannen Gøril Groven Fylkeskommunen NN – NAV Kari Bachmann – Møreforsking NN – HiÅ Øyvind Herse - VRI

 12. Økonomiske rammer VRI 3

 13. Handlingsplan «samspill i helse» 2014

 14. Noen utfordringer i Helse og omsorg • Styrke profesjonsrettet forskning rettet mot helse/omsorgs-, sosialsektoren • Logistiske utfordringer, bruker- og medarbeiderinnvolveringetc. • Organisasjonsinnovasjon og samspill for økt kvalitet og effektivitet • Håndtering av demografiske utfordringer og nye brukergrupper • Brukermedvirkning som element i kvalitetsforbedringer • Samspill mellom sykehus og kommuner om spesialhelsetjenestene

 15. Fokus i satsningsområdene Samhandling i helse • Utvikle og iverksette innovasjonsarbeid med løsninger som gir bedre og mer effektivt samspill og organisering av helsetilbud i kommunene • Tydeligere pasientfokus, orientert mot helhetlige pasientforløp og ivaretakelse av effektiv informasjonsflyt for pasienter, ansatte og pårørende. • Kunnskapsdeling på tvers av organisasjoner og fag Tverrfaglige perspektiv • Logistikk for å avhjelpe effektiviseringsutfordringer • Automatisering og robotisering • Materialteknologi og design • Simulerings- og visualiseringsteknologi • Krisehåndtering og kommunikasjon i mellommenneskelig samspill. • Merkevarebygging, produktutvikling og konseptualisering i ulike markeder • Annet