Download
aktivity projektu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktivity projektu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktivity projektu

Aktivity projektu

164 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Aktivity projektu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aktivity projektu Europeana Local

 2. EuropeanaLocal (2008-11)www.europeanalocal.eu • Digitalní obsah, který mohou poskytnoutregionální a místní muzea, knihovny a archivy • Zpřístupnění více než 20 milinůobjektů v první fázi • Místní infrastruktura způsobilá pro sběr a indexaci pro využití metadat v rámci Europeany a dalších služeb • Zavedení snadných procesů a postupů pro dostupnost obsahu • OAI-PMH depozitáře/zdroje • Evropská síť depozitářů a agregací • Europeana Metadata Application Profile • SKOS – místní „slovníky“ • Obsah se stane součástí služeb poskytovaných Europeanou EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.

 3. Evropa jako geografický a politický region = • Koherentní uživatelský pohled na kulturní obsah • Logická cesta pro poskytování takového pohledu • Uživatelé – zájem o místo a lokalitu • Životy jedinců i jejich rodin jsou spjaté s určitými místy • Rodinná historie • Historie domova/obce/města/regionu • Velká část kulturního obsahu se úzce váže k danému prostoru/ oblasti • Velká část obsahu je také dostupná (umístěná) v konkrétní oblasti/ regionu/ místě • Místní a regionální obsah je důležitý pro doplnění dílčího obrazu, který vytvářejí národní instituce a který je dostupný na národní úrovni EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.

 4. Europeana Local • Zajistit, že obsah, jehož držitelem jsou místní a regionální instituce, bude prezentován společně s obsahem poskytovaným národními institucemi • Spojit a propojit obsah, který mohou poskytnout muzea, knihovny, archivy, a/v archivy • Který je komplementární z hlediska: • tématu • místa • času • Obohatit a rozšířit poskytované služby • Tím vytvořit významnou přidanou hodnotu pro uživatele • Rozšířit schopnosti, odbornost a motivaci místních/ regionálních organizací pro přístup k Europeaně a poskytování obsahu EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.

 5. Obsah • V první fázi – veřejně přístupný (public domain), následně obsah, který je vázán autorským právem • Široké spektrum formátů • Obrázky • Film • Zvukové záznamy • Text • „Poklady“, které jsou k dispozici na místní/ regionální úrovni, zvláštní místní sbírky, které jsou v drženíknihoven, muzejía zvukové archivy, veřejné záznamy • Široké spektrum objektů – takové, které by mohly být zajímavé i pro další sektory • Turistický ruch, vzdělávání, rodinná historie, společenské vědy, média EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.

 6. Rozmanitost digitálního obsahu, různé způsoby distribuce, různé způsoby uchovávání dat, různé nosiče, různé formáty a různé metadatové standardy • Různé a komplikované úrovně agregace • Objekty a sbírkyjsou jednoduše zpřístupňovány na webových stránkách • Autonomní digitální knihovny/ sbírky jsou sdružovány a zpřístupňovány pomocí unifikovaných rozhraní • Řízené přístupy, v rámci kterých jsou metadata a/nebo objekty agregovány v jednom nebo více portálech nebo formou služeb • Zavedení prostředků a nástrojů pro snadné a přímé zapojení jednotlivých institucí na místní a regionální úrovni tak, aby mohly poskytovat svůj obsah v rámci Europeany EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.

 7. Potřeba vytvořit podmínky pro rozvoj různorodosti a bohatosti obsahu a geografické diverzity evropských kulturních tradic a sociální identity Objem obsahu + jazykové problémy Podpora a využití inteligentního sémantického a geografického průzkumu a vyhledávání (nad úroveň vyhledávání dle klíčového slova) Využití technologií: RDF, OWL a SKOS EuropeanaLocalvytvoří důležité testovací prostředí při využití v reálného obsahu v reálných podmínkách EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.

 8. Struktura aktivit 2 x Administrace projektu Projektový management & koordinace (WP1) Hodnocení a monitorování postupu (WP6) 1 x Publicitaaprovozní /business model Diseminace a zvyšování povědomí (WP5) 1 x Přípravná fáze Průzkum metadataobsahová analýza (WP1) 2 x Práce s obsahem Sběr obsahuaagregace (WP3) Implementace standardůanástrojů (WP4) EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.

 9. EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.

 10. EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.

 11. Přípravná fáze • „Survey“ – průzkum, který přispěl ke zjištění: • Rozsahu digitálního obsahu, který je k dispozici • Zpracování metadat (schémata, přístupy) • Aktivity pro sběr dat • Úroveň agregace depozitářů • Propojení na poznatky a doporučení v rámci Europeany (doporučená architektura) – snadné použití a zpracování • Identifikace pan-evropských a přeshraničních „témat“ zájmu uživatelů a stanovení priorit pro využití nového obsahu v rámci Europenany EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.

 12. Sběr obsahu a agregace • Vybudování centrálního testovacího prostředí, které je konzistentní a propojené s Europeanou • Poskytovatelé obsahu se mohou jednoduše „připojit“ • Mohou být testovány modifikace • Umožní plánovaný a rozfázovaný sběr, který bude testován a bude pro uživatele srozumitelný • Bude zprovozněna centrální služba, která bude řídit a synchronizovat síť OAI-PMH serverů • Poskytne centrální služby úložiště a indexování • Koncoví uživatelé – budou zapojeni v uživatelském testování v každém regionu a v každé fázi EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.

 13. Implementace standardů a nástrojů • EuropeanaLocalpřijímá nástroje a standardy užívané v rámci Europeany, tak jak budou vyvíjeny a zaváděnypodle harmonogramu Europeany • EuropeanaLocal: • poskytuje možnost a příležitost adaptovat tyto nástroje a standardy podle potřeb poskytovatelů obsahu jednotným způsobem a v evropském měřítku • zabývá se problémy konfigurace OAI depozitářů, aby bylo zajištěno využití dat, které nejsou zpracovány v požadovaných formátech • testuje nástroje Europeany v reálném prostředí a čase • Zaměřuje se na vyhledávání a identifikaci nedostatků a „mezer“ a bude hledat vhodné nástroje pro jejich řešení EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.

 14. Trénink a technická podpora • Tréninkové workshopy • „Help desk“, příručky a manuály • Návštěvy na místě • Zabezpečení transferu dobré praxe v oblastech: • Instalace depozitářů • Konfigurace • Konverze databází • Mapování metadat • Popis úrovně sbírek • Konverze - SKOS • Práva • Sémantické obohacení EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.

 15. Diseminace a zvyšování povědomí • Důležitá součást projektu • Propagace výsledků a dostupnosti služeb poskytovaných Europeanou • Propagace širšího využívání, zapojení a účasti • Oslovení vládních institucí a podpora zavádění Europeany na všech úrovních • Odsouhlasení přímých administrativních a technických procesů a postupů pro nové organizace, které mají zájem se zapojit • Např. přihlašovací poplatky, smlouvy podle rozsahu služeb, role a povinnosti, další poplatky nebo podmínky pro zapojení • Odsouhlasení způsobu a postupů, jakými budou moci poskytovatelé obsahu vstupovat a komentovat vývoj v rámci Europeany EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.

 16. Diseminace a zvyšování povědomí • Národní mítinky (1 v každé zemi) • Vyhledávání poskytovatelů obsahu a agregátorů, kteří mají zájem o zapojení do aktivit • Webové stránky projektu a newsletter • Vytvoření obsáhlé databáze klíčových hráčů • EuropeanaLocal Newsletter 3x za rok EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.

 17. Hodnocení a monitorování • Monitorovací pracovní skupina • struktura cílů a mechanismy pro hodnocení. • Pracovní skupina – postupy pro monitorování počtu objektů, které jsou harvestovány ze zdrojů Europeana Local – kontrola dosahování výstupů a výsledků • Zpracování studie dopadu EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.

 18. Publicita,disseminace, informace Web www.europeanalocal.eu Newsletters Forum http://europeanalocal.avinet.no/index.php • Možnost zaregistrování se EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.