1 / 26

P a s s e i g p e r l ’ a r b r e d a P o r t o a l e g r e

nomesart http://www.nomesart.com presenta:. P a s s e i g p e r l ’ a r b r e d a P o r t o a l e g r e.

andie
Télécharger la présentation

P a s s e i g p e r l ’ a r b r e d a P o r t o a l e g r e

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. nomesart http://www.nomesart.com presenta: P a s s e i g p e r l ’ a r b r e d a P o r t o a l e g r e

 2. L’arbreda Portoalegre és un bosc de fustes nobles i formes amb ressonàncies sensuals. Aquest vol ser un bosc per a ser gaudit a la vora del mar, com una il·lusió, com un horitzó trenat de blau... És inquietant caminar per sota una arbreda de fusta provinent de la natura, prèviament manipulada, racionalitzada, humanitzada… Sospito que és aquesta humanització la raó de la inquietud. Semblem predestinats a la exhaustiva manipulació de la natura, en fases extremes, en diem control. Una bestiesa ! De totes maneres ja fa molt temps que deixàrem de ser recol·lectors en un mitificat i duríssim paradís. Un bosc d’artificis... P e r e P l a n e l l s

 3. P A S S E J A N T P E R L ’ A R B R E D A P O R T O A L E G R E http://www.eivissaweb.net/pereplanells/

 4. Aquest catàleg l’he elaborat a partir d’un quadrat seccionat i de la variabilitat posicional de dues semicircumferències de diàmetres iguals als dos tipus de costats. Una vegada establert el catàleg en cada un dels seus elements formals, per combinatòria, vaig començar a idear les propostes formals més lligades als materials, a les formes, al context d’ubicació... Vaig triar la ciutat brasilera de Portoalegre per donar nom al meu catàleg ja que a més del fòrum, al qual reconec una injecció de vitalitat al context polític mundial, per a mi, també, ressona a sensualitat creuada de l’energia d'Àfrica amb la melangiosa vibració del fado; tot plegat, em fa pensar en salobres d’aventura! Pere Planells Primer dibuix del catàleg Portoalegre realitzat a Planoles aquells dies entranyables passats amb la meva dona Rosa, la Rosa d’en Manel, en Manel i en Nestor. Gràcies, doncs, per deixar-me pensar entre vosaltres !.

 5. Dibuixos a grafit de les formes bàsiques del catàleg Portoalegre sobre paper quadriculat.

 6. Dibuixos a grafit d’algunes combinacions de les formes bàsiques del catàleg Portoalegre sobre paper quadriculat.

 7. Després de realitzar els dibuixos de les 16 variables del catàleg de figures possibles, més algunes proves de combinacions com s’ha pogut veure en les anteriors pàgines, vaig fer els dibuixos en 3D, mitjançant un programa informàtic. Per enriquir les qualitats de l’arbreda Portoalegre vaig dissenyar en 3D vuit de les 16 possibilitats formals en un tipus de fusta, i les altres vuit, en una altra. En aquesta pàgina podeu veure les vuit primeres variables...

 8. Aquestes són les segones 8 unitats variables del catàleg Portoalegre

 9. Dues versions del primer arbre...

 10. Nova versió del primer arbre de l’arbreda Portoalegre...

 11. Dues noves versions del mateix arbre...

 12. Tres perspectives del segon arbre ...

 13. Dues noves perspectives del segon arbre...

 14. Una versió del tercer arbre (esquerra) i dues versions del primer arbre (a la dreta)

 15. Tres perspectives del tercer arbre...

 16. El quart arbre en dues versions senzilles i una doble (quart arbre bis) de la sèrie de dues fustes...

 17. El quart arbre bis en dues perspectives de la sèrie de dues fustes...

 18. Dues perspectives del cinquè arbre de la sèrie de dues fustes...

 19. Dues noves perspectives del cinquè arbre de la sèrie de dues fustes...

 20. Detall de la copa del cinquè arbre de la sèrie de dues fustes...

 21. Dues perspectives del sisè arbre de la sèrie d’una sola fusta...

 22. Dues noves perspectives del sisè arbre de la sèrie d’una sola fusta...

 23. Vista de conjunt de l’arbreda Portoalegre.

 24. Vista de conjunt de l’arbreda Portoalegre.

 25. F i d e l’ a r b r e d a P o r t o a l e g r e Música: Jimi Hendrix (Band Of Gypsies) Treball editat per Pere Planells sobre el seu projecte escultòric, intitulat: Passeig per l’arbreda Portoalegre. Febrer de 2004 http://www.eivissaweb.net/pereplanells/ E-mail: pere.planells@nomesart.com

More Related