Download
wenche frogn sell g hilser til dere alle n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wenche Frogn Sellæg hilser til dere alle. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wenche Frogn Sellæg hilser til dere alle.

Wenche Frogn Sellæg hilser til dere alle.

117 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wenche Frogn Sellæg hilser til dere alle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wenche Frogn Sellæg hilser til dere alle.

 2. Et godt liv med demens Hamar 13.04.2013 Wenche Frogn Sellæg/ Kari-Ann Baarlid

 3. Behovet for en diagnose • Den totale glemsel for helt nære hendelser • Nyoppståtte vansker med å finne fram i kjente omgivelser • Sviktende oppmerksomhet under bilkjøring • Velkjente arbeidsoppgaver mestres ikke som før • Ord forsvinner • Personligheten endres Arbeidskollegaer merker de intellektuelle endringene For pårørende er atferdsendringene mest merkbart

 4. Nødvendigheten av en diagnose • Erkjennelsen av en sykdom • Planlegge framtiden • Forsterke det som fungerer godt • Minimalisere problemene • En rettighet Verdier, vaner, preferanser, følelser og behov vil fortsatt påvirke våre valg også når de kognitive evner svikter.

 5. Åpenhet om diagnosen • Avgjørende for å motvirke isolasjon • Vennene tør stille opp • Arbeidskollegaene bidrar • Man må våge å be om hjelp og støtte

 6. Oppfølging etter diagnosen • Kunnskapsoverføring – bruker og pårørende • Likemannsmøter • Juridisk hjelp (arv etc.) • Psykologisk støtte • Finansielle spørsmål • Generell rådgivning

 7. Autonomi • Innflytelse over eget liv eget liv

 8. Skreddersøm • Tiltakene må tilpasses den enkelte. • Maksimere personens muligheter.

 9. Samhandlingsreformen « Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor» (Lov om folkehelsearbeid, §4) «Hvis du får en funksjonssvikt vil vi bidra til at du fortsatt skal kunne mestre din hverdag.» (Strategiplan Ringsaker kommune)

 10. Aktiv deltagelse • Samtalegrupper • Turgrupper • Uttrykke seg gjennom kunst og musikk • Involvere venner • Engasjere arbeidsgivere • Delta i organisasjonslivet • Støttekontakt • Personlig assistent • Velferdsteknologi

 11. Aktiv opplevelse • Oldemors hage • Møte med minner • Demenskafe • Jazzklubb/musikk • Gamle filmer • Dans • Drama • Ferieopphold

 12. Dagaktivitetstilbud • 188 kommuner ( 43,7%) har dagsentertilbud. • Omfatter 9,3 % av hjemmeboende med demens. • 250 millioner på 2013-busjettet • Tilbudet blir en lovfestet plikt for kommunen 2015 • Bør bli en rettighet for den enkelte med demens-diagnose.

 13. Pårørendes behov • Kunnskap om demens • Konkrete råd vedr. juss/økonomi etc • Avlastning • Mulighet til å ivareta eget nettverk, kontakter, interesser

 14. Pårørendeskole • Betydelige bevilgninger over statsbudsjettet • Nasjonalforeningens materiell til alle kommuner

 15. Egnet avlastning for pårørende • Et fleksibelt tilbud: dag/kveld/natt/helg/ uke/ferie • Dagaktivitetstilbud • Støttekontakt i hjemmet • Frittstående avlastningsenhet • Egen enhet i sykehjemmet

 16. Kunnskap om demens i ulike samfunnssektorer • Drosjesjåfører • Transportsektoren for øvrig • Butikkpersonale • Offentlige kontorer • Servicenæringen • Arbeidsgivere • osv.

 17. Heldøgns omsorg • Små, oversiktelige enheter • Tilrettelagt fellesareal • Tilgang til uteareal • Muligheter for skjerming

 18. Sammendrag • Demensomsorg angår hele samfunnet, ikke helse- og omsorgstjenesten alene • God demensomsorg er skreddersøm • God demensomsorg er å la pasienten bruke egne ressurser • God demensomsorg er å skape gode opplevelser • God demensomsorg ivaretar de pårørende • God demensomsorg gjør det mulig å være lenger til stede i sitt eget liv

 19. Livskvalitet gjennom hele livsløpet