Download
att skriva referenser enligt apa systemet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Att skriva referenser enligt APA-systemet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Att skriva referenser enligt APA-systemet

Att skriva referenser enligt APA-systemet

2278 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Att skriva referenser enligt APA-systemet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Att skriva referenser enligt APA-systemet Monica Landén, Medicinska fakultetens bibliotek

 2. APA • APA står för American Psychological Association • Ett vanligt referenshanteringssystem inom psykologi, samhällsvetenskapoch vårdvetenskap.

 3. Andra referenshanteringssystem • Harvard • Chicago • Oxford • Vancover

 4. Varför referenser? • Refererar du till någon annans arbete måste källan anges (referensen). • Finns det ingen referens innebär det att författaren uttrycker sina egna tankar. • Läsaren ska lätt kunna hitta materialet för att läsa mer eller kontrollera det som påstås.

 5. Referenshantering • Referenser i löpande text • ReferenslistaAlla referenser som används i texten skall finnas med i referenslistan

 6. Referenser i löpande text • I en undersökning (Andersson, 2001) som gjordes bland… • Enligt Andersson (2001) är det … • …betonas av Berg (2000) och Ek (2004). • Svensson (2004) ansåg att …

 7. Flera arbeten avsamma författare • I ett flertal studier (Andersson, 1998, 1999, 2000a, 2000b)…Skriv årtalen i kronologisk ordning.Verk från samma år särskiljs med a, b, c...Dessa ska återfinnas i referenslistan.

 8. Olika arbeten – samma referens • Flera undersökningar (Andersson, 2001; Bengtsson & Larsson, 1999; Sjöberg, 2003) visar att …. (Författarna inom parentesen skrivs i bokstavsordning och åtskiljs av semi-kolon.)

 9. Antal författare i löpande text • Om författarna är sex eller färre skrivs alla namnen ut första gången. • Andra gången skrivs endast första namnet följt av et al. (eller om författarna är sju eller fler) I samma studie av Andersson, et al. (2000) framkommer…

 10. Lagstiftning • Löpande text:I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) stadgas i 2 § att … • Referenslistan:SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen. • Referera inte till författningshandboken.

 11. Citera i löpande text • Citat ska återges exakt som det står i källan. • Kortare citat skrivs i löpande text med citationstecken i början och slutet av citatet. • Längre citat skrivs kursivt och med mindre radavstånd och indrag. • Glöm ej att ange sidhänvisning direkt efter citatet.

 12. Sidhänvisning • Ange alltid sida vid direkta citat eller vid hänvisningar till figurer och tabeller. • I referenslistan måste sidorna anges för kapitel i bok med redaktör/-er. Ek, M. (2005). Konflikter på arbetet. I P. Gren (Red.), Att vara chef och ledare(sid. 22-35). Stockholm: Norstedt.

 13. Referera till andrahandskälla • Löpande text:Svenssons studie (refererad till i Andersson, 2006, s. 35) visar att… • Du refererar till andrahandskällan där du hämtat informationen - inte till ursprungskällan. (Andersson anges i referenslistan).

 14. Personlig kommunikation • Samtal, e-post, föreläsning och dyl.Sven Karlsson bekräftar (personlig kommunikation, 5 november 2006) att… • Skrivs i löpande text men ska inte finnas med i referenslistan.

 15. Referenslistan • Referenserna listas i bokstavsordning • Flera källor av samma författare placeras i kronologisk ordning:Andersson, K. (1999). Titel…Andersson, K. (2000). Titel…Om samma år – titel i bokstavsordningAndersson, K. (2002a). Arbete och hälsa.Andersson, K. (2002b). Hälsans betydelse..

 16. Ensam författare placeras före de verk som publicerats med andra.Gren, P. (2001). Gren, P., & Dahl, V. (1999). • En författare med olika medförfattare ordnas alfabetiskt efter den andre författaren.Gren, P., & Fors, A. (2004). Gren, P., & Roos, M. (2000).

 17. Exempel referens monografi • Andersson, S., Svensson, A., & Ek, R. (Red.). (2006). Barnövervikt i praktiken (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. • Kapitel i bok:Ek, M. (2005). Konflikter på arbetet. I P. Gren (Red.), Att vara chef och ledare(sid. 22-35). Stockholm: Norstedt.

 18. Libris • Sök fram boken i LIBRIS för att få fram uppgifter om förlag, utgivningsår, upplaga etc.

 19. Referens tidskriftsartikel • Holmen, M.S. (2006). Tools to assess thenutritional status of acutely ill older adults. Nursing Older People, 18(5), 31-35.Paginering – nytt nummer • Franklin, L., & Nordenfelt, L. (2006). Views on dignity of elderly nursing home residents.Nursing Ethics, 13, 130-146.Paginering – ny volym

 20. Elektroniska referenser • De regler som gäller för tryckta källor tillämpas huvudsakligen även för elektroniska dokument. • Det behövs kompletterande uppgifter om typ av medium, var dokumentet finns tillgängligt samt uppslagsdatum, dvs. den dag man hittat och använt dokumentet.

 21. Löpande text • I löpande text anges författaruppgifter och årtal på samma sätt som för tryckta källor, däremot ska inte Internetadressen (URL) anges i den löpande texten utan endast i referenslistan.

 22. Viktigt att tänka på • Ange i första hand en adress som går direkt till dokumentet. • Kontrollera att adressen fungerar. • Skriv alltid ut hela internetadressen även http://www • Skriv inte punkt efter internetadressen • Granska och värdera de webbsidor du väljer.

 23. Webbdokument • Webbsida med författare eller organisationGunnarsson, R. (2006). Kunskapsansats - kvalitativt eller kvantitativt perspektiv? Hämtad 7 oktober, 2006, från http://www.infovoice.se/fou/bok/10000002.htm • American Psychological Association. (2003). Electronic references. Hämtad 24 oktober, 2006, från http://www.apastyle.org/elecref.html • Webbsida utan författareOm diabetes. (2004). Hämtad 20 september, 2006, från http://www.endo.mas.lu.se/dipis/omdiab.html

 24. Elektronisk version av tryckt bok • Socialstyrelsen. (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 17 oktober, 2006, från http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2006/9160/2006-123-12.htm

 25. Artikel elektronisk version (PDF) • Referensen skrivs på samma sätt som för tryckt artikel och ska endast kompletteras med att elektronisk version har använts [Elektronisk version]. • Andersson, M., Hallberg, IR., & Edberg, A-K. (2006). The final period of life in elderly people in Sweden: factors associated with QOL [Elektronisk version].International journal of palliative nursing, 12, 286-93.

 26. Några råd … • Anteckna direkt dina bibliografiska referenser som du tänkt använda, för att slippa leta fram dem igen. • Skapa ett dokument där du samlar dina referenser. • Kopiera/klistra in dina referenser för att undvika stavfel. • Elektroniska dokument - skriv alltid ut eller spara filen som du tänkt använda.

 27. Referenser • American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American Psychological Association (5:e uppl.). Washington, DC: American Psychological Association. • American Psychological Association. (2003). Electronic references. Hämtad 13 november, 2006, från http://www.apastyle.org/elecref.html • Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

 28. Anvisningar referenser • Medicinska fakultetens bibliotek För studenter -> Värdera, referera och publicera http://www.med.lu.se/bibliotek