Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Algemene ledenvergadering Watersportvereniging PowerPoint Presentation
Download Presentation
Algemene ledenvergadering Watersportvereniging

Algemene ledenvergadering Watersportvereniging

306 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Algemene ledenvergadering Watersportvereniging

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Algemene ledenvergaderingWatersportvereniging donderdag 17 november 2011

 2. Agenda • 1.  Opening en mededelingen • 2. In Memoriam Harry Menninga • 3. Notulen vorige vergadering • 4. Ingekomen stukken • 5.   Jaarverslag secretaris • 6. Terreincommissie • 7. Jaarverslag activiteitencommissie • 8.   Jaarverslag leesmap • 9.   Jaarverslag penningmeester • 10.  Verslag kascommissie • 11.  Begroting 2011-2012 • 12.  Bestuurswisseling • 13. Verkiezing kascommissie • 14.   Jaarplanning verenigingsjaar 2012 • 15.  Rondvraag • 16.  Sluiting

 3. Opening en Mededelingen • Opening door de Voorzitter

 4. In memoriam Harry Menninga

 5. Opening • Lief en Leed • In gesprek met de PV

 6. Notulen vorige ALV 25 november 2010 • Secretaris leest voor • Op- of aanmerkingen

 7. Ingekomen stukken • Correspondentiebetreffendedoorliggers

 8. JaarverslagSecretaris • Periode: 1 september 2010 t/m 31 augustus 2011 • Overzicht ledenaantal per 31 augustus 2011: Het aantal leden is 44, hiervan zijn er 5 buitenlid, 18 gepensionneerd en 21 werkzaam binnen Thales. Nieuw lid: Paul Lamain • Bestuur heeft 6 maal vergaderd • Nieuw lid per oktober: Peter Olde Damink

 9. Jaarverslag Terreincommissie (1)‏ • Schoonmaakdag 26 maart 2011 • Vanwege bezuinigingen bij Thales, wordt het terrein niet meer onderhouden door Fa.Donkers. Het onderhoud nu zelf uitvoeren • Hierdoor extra schoonmaakdagen: 1e op 19 nov. a.s. • 36 sleutels in omloop • Loods: toegangsdeuren buiten geschilderd, binnen nog afmaken • Kozijnen van de kajuit: eveneens geschilderd • Ponystal • toegangsweg iets verbeterd (gesprek zal opnieuw worden aangegaan)‏ • zandberg (gesprek nog gaande)‏ • Aantal schepen per 30-10-2010: • 19 boten op de wal, waarvan 3 langdurig • 5 boten in de loods • 7 boten op trailer

 10. Jaarverslag Terreincommissie (2)‏ • Evaluatie Takeldag op 22 oktober: • Algemeen: Hijsen ging goed. • Iedereen was op tijd aanwezig • Meeste plekken waren schoon, enkele kunnen beter • Hijsplan liep niet zoals bedoeld. Kraan (120 ton) was te groot • Hijstijd 7,5uur [12 schepen] (was in okt 2010 8,5 uur [17 schepen]) • Watertanks (nog steeds) geleend van ponystal, werkt prima, maar er komt toch een aftakking van de waterleiding vanuit de loods ponnystal naar onze loods plus twee extra aftappunten. Realisatie: voorjaar 2012 • Extra hogedrukspuit (opnieuw) van Jan Berteler geleend • Defecte hogedrukspuit: blijkt alsnog te repareren • Aanschaf nieuw materiaal: • 2e steiger • 1 bosmaaier • Gasflessen: geen flessen aan boord of op het terrein (zie reglement)

 11. Jaarverslag Aktiviteitencommissie Activiteiten in het afgelopen seizoen: • 8 jan 2011: Nieuwjaarsborrel.Bezocht door 25 leden/ partners • 10 feb 2011: Winterlezing. Deze keer in het Van der Valk Hotel i.v.m. gesloten PV-home wegens modernisering. Lezing van Edo Ankum over zijn zeilreis met zijn gezin rondom Afrika. Werd goed bezocht door 35 personen. • 23 april 2011: Barbecue.Grote opkomst: 33 leden/ partners. Weer goed verzorgd door slagerij Koekenberg in Hengelo

 12. Jaarverslag Leesmap Het aantal leden van de leesmap is dit jaar helaas met 1 lid verminderd. Er zijn op dit moment, in totaal nog 10 bladen (uitgave 2011) in de omloop, welke al geretourneerd hadden moeten zijn. De doorlooptijd (is 3 dagen) van een leesmap is nu gemiddeld; Motorboot: 103 dagen ~26 dagen p/l Pratical Boatowener: 107 dagen ~22 dagen p/l Palstek: 132 dagen ~26 dagen p/l Spiegel der Zeilvaart: 81 dagen ~13 dagen p/l Waterkampioen: 69 dagen ~14 dagen p/l Zeilen: 116 dagen ~16 dagen p/l

 13. Jaarverslag Leesmap 2 jaar geleden Actueel Vorig jr. 9 (10)‏ (9)‏ Aantal deelnemers Iedere deelnemer leest gemiddeld vier bladen Abonnementen: 5 • Waterkampioen (6)‏ (5)‏ 7 (7)‏ • Zeilen (7)‏ 6 • Spiegel der Zeilvaart (7)‏ (6)‏ • Motorboot 4 (4)‏ (3)‏ (6)‏ 5 • Palstek (Yacht) (5)‏ (6)‏ (5)‏ • Practical Boatowner 5 Yacht (112 euro) is vervangen door het 2 maandelijkse blad Palstek (36 euro)

 14. Jaarverslag Penningmeester • Penningmeester: financieel overzicht 2010 -2011

 15. Financieel overzicht 2010 -2011

 16. Verslag Kascommissie • Verslag KasCie ALV 2011: • Geert van Bockel • Jan Houttuin • Decharge bestuur m.b.t. financieel beleid boekjaar 2010-2011

 17. Begroting 2010-2011 • Penningmeester: toelichting op het begrotingsvoorstel

 18. Begroting 2011 - 2012

 19. Bestuurswisseling • Huidig bestuur • Voorzitter a.i.: Hugo de Groot • Secretaris: Clemens van der Beek • Penningmeester: Rob van Ockenburg • Terrein comm.: Jan Berteler • Activiteiten comm.: Dick Ringenier • Aftredend: • Clemens van der Beek • Jan Berteler • beiden stellen zich herkiesbaar (Clemens stelt zich beschikbaar als de mogelijke nieuwe voorzitter) • Op voordracht van het bestuur: • Voorzitter: Clemens van der Beek • Secretaris: Niels van Breederoode • Terrein comm.: Jan Berteler

 20. Verkiezing Kascommissie • Kascommissie • Jan Houttuin • Johan Kuhlmann • Reserve • ...

 21. Nieuwjaarsborrel Zondag 8 januari 2012 Winterlezing nog niet bekend 1e: Zaterdag 19 november 20112e: Zaterdag 24 maart 2012 Terreindagen Barbecue Zaterdag 21 april 2012 Schepen in het water Vrijdag 27 april 2012 Schepen uit het water Zaterdag 27 oktober 2012 Donderdag 15 november 2012 ALV Jaarplanning 2011-2012 (1)‏

 22. Jaarplanning 2011-2012 (2)‏ Geplande activiteiten winterperiode Terrein schoonmaken, grasmaaien Kajuit en loods schoonmaken Waterleiding aanleggen Hogedrukspuiten repareren en nazien

 23. Rondvraag

 24. En nu ….. • Biertje? • De Zegger!