Britský den - PowerPoint PPT Presentation

britsk den n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Britský den PowerPoint Presentation
Download Presentation
Britský den

play fullscreen
1 / 37
Britský den
283 Views
Download Presentation
anika
Download Presentation

Britský den

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Britský den

 2. Hradec Králové je univerzitní město…. • Univerzita Hradec Králové • Fakulta pedagogická • Fakulta Informatiky a managementu, • Fakulta přírodovědecká • Fakulta filosofická • Ústav sociální práce • Univerzita Karlova v Praze • Farmaceutická fakulta • Lékařská fakulta • Univerzita obrany • Fakulta vojenského zdravotnictví V úzké vazbě na poslední dvě instituce a jejich fakulty je Fakultní nemocnice v Hradci Králové

 3. Charakteristika institucí • Výuka • Studia bakalářská, magisterská, doktorská • Kvalitní pedagogický sbor (práva habilitační i jmenovací v profilových oborech) • Rozsáhlý výzkum (základní i aplikovaný), je umožněn • koncentrací akademických pracovníků , výzkumníků, včetně studentů PhD programů, • potenciálem firem v rámci kraje i mimo něj • rozsahem kontaktů mezinárodních i domácích

 4. Spolupráce institucí v rámci města a kraje… • Existuje zejména ve výzkumu, využití kapacit i v rámci společných projektů např. • Centrum pro inovace v biomedicíně • spolupráce v rámci „ hradeckých “ fakult (UHK + LF UK + FaF UK + FVZ UO + TC HK + FN HK) • Centrum pro transfer technologií • společný projekt FN HK + UHK + FVZ UO

 5. Zdroje financování výzkumu • celostátníposkytovatelé ČR • GA ČR, • TAČR, • resortníministerstva, prioritní je MŠMT, MZ, MO,… • Evropskáuniev rámcisvýchgrantovýchschémat • ( rámcové programy, Horizon, Strukturální fondy) • regionálníinstituce • v rámcispolečnýchaktivit ( Vouchery kraje) • podnikatelskásféra

 6. Univerzita Hradec Králové

 7. Univerzita Hradec Králové, zdroje pro výzkum 2013 • Granty různých poskytovatelů ČR: 42 700 Kč • Zdroje MŠMT: rozvoj infrastruktury 345 mil Kč. (nová budova Přírodovědecké fakulty 2013-2015) • Zdroje poskytovatel EU: 142 mil Kč • 671 akademiků ( 41 prof., 76 doc., 231 odb. as.) • 10 DSP ( 69 doktorandů)

 8. Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta • vzdělávánípodleučitelskýchineučitelskýchstudijníchprogramů v oblastihumanitní, pedagogické, sociální, technické, tělovýchovné a umělecké • 4 500 studentů v bakalářských, magisterskýchidoktorskýchstudijníchprogramechv prezenčníi v kombinovanéforměstudia • 1 700 účastníkůrůznýchforemceloživotníhovzdělávání

 9. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu • oblast informatiky a vědekonomicko-manažerských, výzkum a spolupráce s aplikovanou sférou (Hradecký IT klastr, …) a pod. Jde např. o hardwarové a softwarové systémy, mobilní systémy, znalostní technologie, investice do vyspělých technologií..) • 2 400 studentů v bakalářských, magisterskýchidoktorskýchstudijníchprogramechv prezenčníi v kombinovanéforměstudia

 10. Univerzita Hradec Králové Filosofická fakulta • vědecká činnost v oblastech historie, archivnictví, politologie, archeologie, filozofie a sociologie • specializaci na Latinskou Ameriku a Afriku • uplatnění digitálních technologií v humanitních vědách • 1 000 studentů v bakalářských, magisterskýchidoktorskýchstudijníchprogramechv prezenčníi v kombinovanéforměstudia

 11. Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta • studijní programy prakticky zaměřené na přírodovědné obory • přírodovědné vzdělání studentů Pedagogické fakulty a Filozofické fakulty UHK • výzkum v oblastech: biologie, fyzika, chemie, informatika, matematika

 12. Univerzita Hradec Králové Ústav sociální práce • společensky potřebná studia zaměřená na nejrůznější oblasti sociální práce • 600 studentů v bakalářských amagisterskýchstudijníchprogramechv prezenčníi v kombinovanéforměstudia

 13. Příklady projektů:Analýza mnohorozměrných časových řad nejen v biomedicíně • Řešitel: prof. RNDr. Petr Šeba, Dr.Sc. • Řešitelský tým: RNDr. Jan Kříž, Ph.D., Mgr. Filip Studnička, Ph.D., RNDr. Daniel Jezbera, Ing. Jan Hlúbik

 14. Analýza mnohorozměrných časových řad nejen v biomedicíně • Zde je již vedle grantové podpory i podpora smluvním výzkumem mezi univerzitou a firmou • Rozpočet: 500 tis Kč/rok pro výzkumníky UHK (velmi hrubý odhad) • Partneři stávající: Linet, spol. s r.o.; IWMC, s.r.o. • Partneři potenciální (se kterými proběhly předběžné kontakty): Ella-cs, s. r. o.; EMPLA AG spol. s r. o.; Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s.

 15. Analýza mnohorozměrných časových řad nejen v biomedicíně • Anotace: Příklady mnoharozměrných časových řad nalezneme v různých oblastech fyziky (geofyzika, astronomie, meteorologie a klimatologie, teorie deterministického a kvantového chaosu), ale i v jiných oblastech (biomedicína, radarové/sonarové systémy, ekonomie, sociologie, politické vědy, ekologie a mnoho dalších). V medicíně např. vznikají tyto řady měřením jistých fyziologických procesů jako je EKG, EEG nebo třeba balistokardiografie. K extrakci relevantních informací z naměřených dat, které jsou často typické velmi nízkým poměrem signálu k šumu lze použít různé matematické přístupy. Použití matematických technik známých z fyziky – teorie náhodných matic (kvantový chaos), metoda maximální věrohodnosti (kvantová rekonstrukce stavů) a především diferenciální geometrie (obecná teorie relativity, teorie kvantových vlnovodů). Dosavadní výsledky jsou velmi nadějné.

 16. Tradice a úspěšně završené granty k tomuto směru … Výzkumné centrum LC: Dopplerůvústav pro matematickoufyziku a aplikovanoumatematiku • hlavnířešitel: prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc., Ústavjadernéfyziky AV ČR, v. v. i. • řešitel z UHK: prof. RNDr. Petr Šeba, DrSc., Přírodovědeckáfakulta UHK • originálnívědeckévýsledky v oblastechkvantové a klasickémechaniky, kvantovéoptiky, teoretickéinformatiky, aplikacífyzikálníchmetodkespolečenskýmsystémům a dalších

 17. Tradice a úspěšné granty k tomuto směru … Systém pro diagnostikukardiovaskulárnídynamiky • hlavnířešitel: Ing. Tomáš Kolář, L I N E T spol. s r.o. • řešitel z UHK: prof. RNDr. Petr Šeba, DrSc., Přírodovědeckáfakulta UHK • Systém pro monitorovánívlastností a parametrůkardiovaskulárnídynamiky. Diagnostickélůžko, které je schopnédetekovatrůznémechanickéudálostisouvisející s kardiovaskulárnídynamikou. • Technické řešení včetně aplikovaného software umožnilo důkladnější výzkum měření pulzní vlny srdce a některých biometrických signálů. • Po rozpracování jsou výsledky aplikovatelné v praxi

 18. Příprava sloučenin ovlivňujících mitochondriální enzymy jako potenciálních léčiv Alzheimerovy nemoci • Řešitel: : doc. PharmDr. Kamil Musílek a kol. Ph.D. • Patent: Inhibitory amyloid vázající dehydrogenasy (ABAD),

 19. Příprava sloučenin ovlivňujících mitochondriální enzymy jako potenciálních léčiv Alzheimerovy nemoci • Granty k tomuto směru • COST CZ (MŠMT) • doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.: Příprava sloučenin ovlivňujících mitochondriální enzymy jako potenciálních léčiv Alzheimerovy nemoci. 2014-2015 • KONTAKT (MŠMT) • doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.: Výzkum modifikovaných reaktivátorů cholinesteras pro léčbu intoxikací organofosforovými pesticidy. 2013-2015 • Spolupráce s FN HK a dalšími institucemi HK

 20. Potravní doplněk a jeho způsob výroby • Doc. Ing. Štěpán Hubálovský,. • Granty k tomuto směru • RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.: Vývoj technologického zpracování ve světě nově zaváděných vysoce nutričně hodnotných luštěnin pro využití k přípravě běžných potravin i dietních a výživových výrobků. Řešení: 2011-2014 • hlavní řešitel: EXTRUDO Bečice s.r.o.

 21. Stanovení parametrů uměle řízeného termickéhorozkladu oxo-biodegradabilních plastů • Řešitel Doc. Ing. Ondřej Krejcar Ph.D. • TH - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje • EPSILON • Podprogram: 2 - Podprogram 2 - Energetika a materiály • Doba řešení: 02/2015 - 12/2017

 22. Výzkum primární sukcese a environmentálních interakcí na nerekultivovaných skládkách a odkalištích. • Řešitel: prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. • Řešitelský kolektiv: Přf UHK prof. Kovář, doc. Tůma, doc Dohnal, Dr. Prausová, Dr. Pech, Dr. Bogusch, Dr. Košnar aj. doktorandi katedry biologie • Spolupráce s UK Přírodovědecká fakulta Praha, Elektrárnou Chvaletice, Opatovice aj. • Náklady cca 2,5 mil. Kč ročně (mimo potřebného přístrojového vybavení) výzkum min. 5 let.

 23. Výzkum primární sukcese a environmentálních interakcí na nerekultivovaných skládkách a odkalištích • Poznání přirozených procesů na průmyslových deponiích hraje klíčovou roli v tvorbě konceptů ekologie obnovy. Návrh staví na souborech studií (Kovář 2004, Neustupa et al. 2008) zahrnujících výzkum sukcese bioty na opuštěných odkalištích. Cíle obsahují důraz na studium ekotoxikologického vlivu substrátu na významné skupiny organismů, jež se podílejí na vzniku biologické krusty. Ta tvoří hraniční povrchovou vrstvu, jež má mimořádný význam pro zmírnění stresových podmínek prostředí a urychluje kolonizaci toxického substrátu dalšími organismy. • Projekt se zaměří do následujících okruhů: (1) oblasti molekulární genetiky u populací komponent biologických krust – kryptogam resp. klonů dominantních fanerogam (zjištění adaptivní selekce), (2) oblasti terénních manipulativních pokusů na interakce: rostlinná biomasa/diaspory – druhy hmyzu ve vzájemných vztazích (např. mravenci - šiřitelé semen ovlivňující i substrátové vlastnosti) – rozklad stařiny – vliv na toxicitu substrátu a tvorbu půdy, (3) oblasti ekofyziologických pokusů testujících toleranci přítomných druhů k rizikovým faktorům.

 24. Minerální výživa, fyziologicky aktivní látky a kvalitativní parametry ovoce • Řešitel: doc. Ing. Jiří Tůma, CSc. • Řešitelský kolektiv za PřF UHK, doc. Tůma, doc. Dohnal, Ing. Dvořák, doktorandi katedry biologie • Spolupráce s VSUO Holovousy a pěstiteli ovoce – nutné ještě projednat ???

 25. Minerální výživa, fyziologicky aktivní látky a kvalitativní parametry ovoce • Minerální výživa a vstupy cizorodých látek do životního prostředí se řadí mezi vnější faktory, které mohou výrazně ovlivnit výnosové a kvalitativní parametry ovoce. Výživný stav rostlin je možné ovlivnit nejen aplikací hnojiv a navíc současnou aplikací fyziologicky aktivních látek lze docílit zvýšenírostlinné produkce, její kvality i zdravotního stavu rostlin. Může ovlivnit množství obsahových látek i zvýšit toleranci rostlin ke stresovým podmínkám (např. suchu, mrazu aj.)

 26. Lékařská fakulta UK -zdroje 2013 • domácí poskytovatelé 76 mil Kč • EU 201 mil Kč • akademičtí pracovníci (věda a výuka) - 221,3 úvazku (fyzicky 467 osob) • studenti DSP - 254 • absolventi DSP projektech POST-DOC – 11 • 20 oborů (základní oblasti až klinicky orientované), některé jediné v ČR

 27. Lékařská fakulta UK - Klíčové projektyz prostředků OP na rozvoj infrastruktury • MEPHARED - Výukové a výzkumné centrum UK v Hradci Králové, OP VaVpI, společný projekt LF UK a FaF UK, v r. 2013 investice 155 mil. Kč. z celkové částky 420 mil. Kč, dokončení 2014, jde o první etapu nového komplexu • MOTUL - Modernizace budovy teoretických ústavů LF UK v HK, projekt OP VVI

 28. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Profilové oblasti témat výzkumu: • onemocnění kardiovaskulárního a gastrointestinálního traktu • onkologie a hematoonkologie • stárnutí a regenerace

 29. Dosažené úspěchy Patenty, průmyslové vzory (2013) • 303192 - Zrakový stimulátor • 26369 - Mobilní zařízení pro dlouhodobé monitorování zrakových a mozkových funkcí • 303612 - Sloučenina pro fotodynamickou inaktivaci současně grampozitivních bakterií, gramnegativních bakterií a patogenních kvasinek, na bázi derivátu ftalocyaninu, a použití této sloučeniny (spolupráce s VÚOS Rybitví) • 303304 - Zařízení k provádění měření intrakardiálních zkratů a chlopenních regurgitací

 30. Farmaceutická fakulta UK Základní údaje - 2013 • Akademičtí pracovníci – 145 • profesoři 18, docenti 35, odborní asistenti 56, asistenti 33 • Postdok pozice – 32 (z toho 1/3 zahraniční) • Doktorandi – 171 • Zdroje na výzkum: 96 632 tis Kč od českých poskytovatelů

 31. Základní orientovaný výzkum Rozvoj výzkumných týmů v oblastech: • Syntézy potenciálních léčiv a studium vztahů mezi jejich chemickou strukturou, biologickou aktivitou a toxicitou. • Farmaceuticko-analytické hodnocení léčiv a dalších biologicky aktivních látek. • Studium účinků léčiv u experimentálně navozených patologických stavů. • Studium obsahových látek farmaceuticky významných rostlin, hodnocení jejich biologické aktivity a toxicity, možnosti biotechnologické produkce.

 32. Základní orientovaný výzkum • Studium farmakokinetického profilu léčiv zejména s ohledem na interakce s transportními a biotransformačními proteiny a jejich význam v lékových interakcích. • Využití polymerů a speciálních lipidů pro přípravu biodegradabilních, nanočásticových lékových forem s ohledem na řízené uvolňování a cílenou biodistribuci léčiv. • Analýza faktorů, které ovlivňují terapeutickou hodnotu, spotřebu a potřebu léčiv po jejich zavedení do praxe. Rozpočet: 15-20 mil. Kč ročně

 33. Projekty zaměřené na vzdělávací činnost a projekty ve spolupráci s praxí • zvýšení kvality vzdělávání a jeho relevance pro potřeby na trhu práce • řešení problémů firem v oblasti chemie, analytické chemie, pěstování léčivých rostlin aj. formou diplomových prací, rigorózních prací a disertačních prací • pozice postdoc – vyškolení, výzkum na FaF UK a jejich převod do firem • nastavení mezinárodních zkušeností a jejich přenos do regionu • internacionalizace široké oblasti vědních disciplín • navázání a rozšíření současné spolupráce s firmami (VÚO Holovousy, Fakultní nemocnice, Contipro, CBO Těchonín a další) Rozpočet: 10 mil. Kč ročně

 34. Investiční projekty • Projekt Kampus UK v Hradci Králové Jedná se o dostavbu celého kampusu UK v HK, který bude společným projektem Lékařské a Farmaceutické fakulty UK, přispěje k integraci pracovišť a odstraňování duplicit, bude polyfunkční, tj. umožní uspokojit potřeby nejen špičkového vědeckého výzkumu a ale také kvalitní výuky a vytvoří komunitní atmosféru umožňující plně využívat zázemí fakult. Rozpočet: cca 2 mld. Kč • Modernizace Botanické zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK v HK a Pajkrovyflošny (Studentský klub) Rozpočet: 45 mil. Kč

 35. Fakultní nemocnice Hradec Králové - stanovené perspektivní směry výzkumu • Bioindikátory v klinické medicíně • Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. • Chirurgické operační trauma, onkochirurgie a transplantologie • Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc. • Stárnutí a péče o starou populaci, zlepšení kvality života ve stáří • Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. • Pokročilé metody diagnostiky • Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. • Neurodegenerativní onemocnění • Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

 36. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany • Výzkumníků: 137 • Dotace na výzkumné projekty: 55 mil Kč • Podíl na výzkumu UO z hlediska výsledků: 46%

 37. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany směry výzkumu (obory habilitačního a jmenovacího řízení) • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie • Toxikologie • Vojenská chirurgie • Vojenská radiobiologie • Vojenské vnitřní lékařství • Molekulární patologie • Lékařská mikrobiologie • Infekční biologie