1 / 82

Voorganger

Welkom. Ds. J. Klapwijk aDios. Voorganger. Thema. ??? | Opw.99 | Opw. 47 | Opw.430 | Gebed | Hand.20:17-38 | Gez.119:1,2,5 Preek | Opw.428 | Gel.bel. | Ps.89:1,7 | Gez.141 | Gebed | Zegen | Opw.585. De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje.

anika
Télécharger la présentation

Voorganger

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Welkom Ds. J. Klapwijk aDios Voorganger Thema ??? | Opw.99 | Opw. 47 | Opw.430 | Gebed | Hand.20:17-38 | Gez.119:1,2,5 Preek | Opw.428 | Gel.bel. | Ps.89:1,7 | Gez.141 | Gebed | Zegen | Opw.585

 2. De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

 3. Votum, groet Wij stellen ons voor God Hij begroet ons “Genade zij u …” Zingen :

 4. Zingen Gezang 99: 1 - 3 U zij de glorie

 5. Zingen Gezang 99 : [1] 2 3 U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen daald’ een engel af, heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

 6. Zingen Gezang 99 : 1 [2] 3 Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer! Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind, en zegt telken kere: ‘Christus overwint!’ U zij de glorie, opgestane heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

 7. Zingen Gezang 99 : 1 2 [3] Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en in dood. U zij de glorie, opgestane heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

 8. Zingen Opwekking 47 (2x zingen) Omdat Hij leeft

 9. Zingen Opwekking 47 Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard omdat Hij leeft.

 10. Zingen Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam

 11. Zingen Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam.

 12. Gebed

 13. Lezen Handelingen 20: 17 - 38

 14. Zingen Gezang 119:1,2 en 5 De kerk van alle tijden

 15. Zingen Gezang 119: [1] 2 5 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond: 't is Christus, die door lijden zijn volk aan Zich verbond. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. 't Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

 16. Zingen Gezang 119: 1 [2] 5 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één, is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heilge dis, één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is.

 17. Zingen Gezang 119: 1 2 [5] Nog weet zij zich verbonden in haar drie-eenge Heer met wie zijn trouw bevonden, de strijders van weleer. Een wolk van Godsgetuigen omringt ons in de strijd, tot wij met hen ons buigen, gekroond met heerlijkheid.

 18. Preek

 19. Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade

 20. aDios Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade

 21. aDios Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade

 22. aDios blijf bij het evangelie van de genade • kern • weerstand • lijn en middelpunt • doel • houvast Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade

 23. aDios: blijf bij het evangelie van de genade 1) kern Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade… Vers 32 Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade. Vers 24

 24. aDios: blijf bij het evangelie van de genade 1) kern Paulus in Efese 2. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God • Hoe het was • - dood • zelfgericht • Gods toorn verdiend • Hoe het is: • opgewekt uit de dood • in Christus • toekomst met God

 25. aDios: blijf bij het evangelie van de genade 1) kern Genade Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven, én meer geaccepteerd en bemind dan je ooit hebt durven hopen.

 26. aDios: blijf bij het evangelie van de genade 1) kern Genade Niet wat jij doet, maar wat Hij heeft gedaan.

 27. aDios: blijf bij het evangelie van de genade 2) De weerstand Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Vers 30

 28. aDios: blijf bij het evangelie van de genade 2) De weerstand Twee typen dwaalleer • Genade, dus ‘het maakt niet uit’ Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen?Paulus (Rom 6,1)

 29. aDios: blijf bij het evangelie van de genade 2) De weerstand Twee typen dwaalleer • Genade, dus ‘het maakt niet uit • Genade, maar ook ‘de wet doen’ Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Paulus (Gal.5: 4)

 30. aDios: blijf bij het evangelie van de genade 2) De weerstand Genade relativisme wetticisme Alleen leven vanuit de genade verandert je leven echt

 31. aDios: blijf bij het evangelie van de genade 3) lijn en middelpunt Genade het ABC ? het A t/m Z ! U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt…vers 20 ik heb immers mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd te maken met Gods wil. vers 27 al den raad Gods.

 32. aDios: blijf bij het evangelie van de genade 3) lijn en middelpunt Genade het ABC ? het A t/m Z ! zonde schepping herschepping deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft Hem opgewekt. (Petrus)

 33. aDios: blijf bij het evangelie van de genade 4) doel als ik mijn levenstaak maar kan voltooien … getuigen van het evangelie van Gods genade. (vers 24) Ik weet dat niemand van u, aan wie ik op mijn reizen het koninkrijk heb verkondigd, mij terug zal zien.

 34. aDios: blijf bij het evangelie van de genade 4) doel Koninkrijk/erfdeel iets van de toekomst? • Ja: pas als Jezus terugkomt is het volmaakt Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. (vers 32)

 35. aDios: blijf bij het evangelie van de genade 4) doel Koninkrijk/erfdeel iets van de toekomst? • Nee: het is volbracht; nieuwe leven begint nu! Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. (vers 32)

 36. aDios: blijf bij het evangelie van de genade 4) doel Koninkrijk/erfdeel iets van de toekomst? • Nee: het is volbracht; nieuwe leven begint nu! Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. (vers 32)

 37. aDios: blijf bij het evangelie van de genade 4) doel Conclusie: • Genade is verankerd in kruis en opstanding • Genade geeft hoop • Genade maakt missionair

 38. aDios: blijf bij het evangelie van de genade 5) houvast

 39. aDios: blijf bij het evangelie van de genade 5) houvast Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. Vers 32

 40. aDios: blijf bij het evangelie van de genade 5) houvast Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. Vers 32

 41. aDios: blijf bij het evangelie van de genade 5) houvast Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. Vers 32

 42. aDios: blijf bij het evangelie van de genade 5) houvast Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. Vers 32

 43. aDios blijf bij het evangelie van de genade

 44. Zingen Opwekking 428: 1 – 4 Genade, zo oneindig groot

 45. Zingen Opwekking 428: [1] 2 3 4 Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die 't niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien.

 46. Zingen Opwekking 428: 1 [2] 3 4 Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook - als ik mij tot Hem keer dat God mij nooit verlaat.

 47. Zingen Opwekking 428: 1 2 [3] 4 Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis.

 48. Zingen Opwekking 428: 1 2 3 [4] Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond. }2x

 49. Geloofsbelijdenis

More Related