html5-img
1 / 10

Музеят, културата и бизнеса във финансовата рамка за периода 2014-2020 .

Музеят, културата и бизнеса във финансовата рамка за периода 2014-2020. ЙОСИФ АВРАМОВ СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ и член УС на БТПП , председател на УС на Консултантски център по европейски програми “Люлин” Археологически музей, София, 18.06.2011 г., 9,30 ч.

anila
Télécharger la présentation

Музеят, културата и бизнеса във финансовата рамка за периода 2014-2020 .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Музеят, културата и бизнеса във финансовата рамка за периода 2014-2020. ЙОСИФ АВРАМОВ СЪПРЕДСЕДАТЕЛНА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ и член УС на БТПП, председател на УС на Консултантски център по европейски програми “Люлин” Археологически музей, София, 18.06.2011 г., 9,30 ч.

  2. Поставям на вниманието Ви следните наболели въпроси и предложения: Препоръчвам значително опростяване на процедурата за кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност” и ОП “Регионално развитие”, които са отнасят за развитието на бизнеса и на опазването на културното ни наследство. На първо място препоръчвам електронно подаване на проекти по двете ОП, което засега не е налице. На второ място – улеснен и пълен достъп до системата ИСУН. На трето място - значително опростяване на апликационните форми. На четвърто място - чувствително намаляване на броя на съпътстващите документи, които следва да се набавят от бенефициента. УО на ОП следва да извършва последваща проверка само при наличие на основателни съмнения за някой от съпътстващите документи към проектите .От съществено значение е да се реши от ЕК през следващия Програмен период 2014-2020 г. размера на съфинансирането от бенефициентите у нас да не превишава 10 % или най-много 15 %. Друг важен въпрос е да се разреши собственото ноу-хау на бенефициента да се остойностява и да се признава за собствено участие.

  3. Амбициозни са целите, заложени в Националната референтна рамка 2014 – 2020 г. за оползотворяване на 166,7 млн. евро, предоставени като безвъзмездна помощ, както и 149,8 млн.евро за предоставени финансови инстументи в посока подобряване на достъпа за финансиране на предприятията., както и предвидените 371 млн.лв. за енергийна ефективност и зелена икономика и за мерките за подбряване на бизнессредата – 47,6 млн. евро. Независимо, че посочените параметри са все още доста далече от разплатените досега, то изразявам увереност, че при прилагане на предложените в моето експозе мерки, а също и някои други, то за оставащите малко повече от 3 години и половина УО може да изпълни тези прогнози.

  4. В посочения правителствен документ е заложено, че управляваният ресурс съвместно с ЕИФ по инициативата JEREMIE e 562,4 млн.евро, като на практика е постигнато четворно умножаване на заделения публичен ресурс чрез инструментите на финансовия инженеринг. Обсъждане на възможността за сключване до края на Програмния период 2007 – 2013 г. на ново актуализирано споразумение относно инициативата Джеръми с Европейския инвестиционен фонд, с което да се увеличат с още поне 100 млн.евро на предвидените за България досега средства от 200 млн.евро.

  5. В раздел 4 „Интелигентен растеж” са констатирани и някои нелицеприятни дадености, като обстоятелството, че България е в групата на „плахите иноватори” и че тя заделя едва 0,55 % ог БВП за НИРД, срещу 2 % за страните от ЕС. Иновационният капацитет на икономиката, измерван с показателя „Брой подадени заявки към Европейския патентен офис” за 2009 г. е 1,22 срещу 115,8 средно за ЕС. Препоръчвам проектозакона за иновациите да бъде приет до края на лятната сесия на НС – м.юли 2012 г., а не до края на годината, а новата Иновационна стратегия – до края на 2012 г., а не както е посочено в рамката - до 2014 г.

  6. Препоръчвам да се проведе обсъждане на предпоставките за улесняването и за подпомагането на представителите на бизнеса от страна на изпълнителната и от законодателната власт, така че българските фирми да произвеждат, респективно и да изнасят стоки с по-висока добавена стойност. В тази връзка е наложително да се обсъжди въпроса кои следва да бъдат петте области, в които да е насочено 70 % от финансирането за иновации (тази препоръка е предоставена в доклада за иновациите на СБ).

  7. Предлагам при обсъждането, да се имат предвид следните пет области, в които да е предназначено 70 % от финансирането за иновации: 1. Софтуер, хардуер и аутсорсинг 2.Развитие на технологии за производство у нас на нисковъглеродни енергоизточници – ВЕИ, водород, както и на електромобили 3.Нанотехнологии 4. Фармация и козметика 5.Телекомуникации

  8. Допълване на обсъждания в БТПП на 01.03.2012 г. поектозакон за иновациите в частта му за Националния иновационен фонд, който следва да се преобразува на принципа на публично-частното партньорство и да се управлява проактивно и преимуществено от представители на бизнеса и науката. Предлагам създаването на Национален фонд за рисков капитал както е в Израел, предназначен за стартиращи иновативни предприятия, като се потърсят и други външни и вътрешни финансови ресурси за целта. Предлагам да се учреди Национален фонд “Културно-историческо наследство”, както има “Научни изследвания”, предназначен за модернизация и изграждане на нови музеи, галерии и др.

  9. Обсъждане на възможността търговските банки да оценяват европроектите, подадени от представителите на за бизнеса, с оглед ускоряване на времето за оценката им. • Обсъждане на въпроса за създаване на нова оперативна програма „Наука, технологии и иновации” през Програмния период 2014-2020 г. • Обсъждане на въпроса за създаване на нова оперативна програма “Култура” през Програмния период 2014 – 2020 г., а Управляващия орган да е Министерство на културата, а не МРРБ.

  10. Благодаря Ви за вниманието! доц.Йосиф Аврамов,доктор по икономика www.evroproekti.org E-mail:avramov_josif@abv.bg josif.avramov@mail.bg Теl.: 0359 2 983 45 62 ; 0887 44 52 52

More Related