html5-img
1 / 21

Dr. Yavuz HAVLUCU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.

Hastaneye Yatan Erişkin TGP Olgularında PSI, A-DROP, CURB-65, CRB-65 ve SOAR İndekslerinin Karşılaştırılması. Dr. Yavuz HAVLUCU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. ÇIKAR ÇATIŞMASI. Kongre katılım desteği Novartis , Astra Zeneca , GSK. PSI. PSI. CURB-65.

anila
Télécharger la présentation

Dr. Yavuz HAVLUCU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hastaneye Yatan Erişkin TGP Olgularında PSI, A-DROP, CURB-65, CRB-65 ve SOAR İndekslerinin Karşılaştırılması Dr. Yavuz HAVLUCU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.

 2. ÇIKAR ÇATIŞMASI • Kongre katılım desteği Novartis, AstraZeneca, GSK

 3. PSI

 4. PSI

 5. CURB-65 • Mentalkonfüzyon • Kan üre azotu>7mm/l • Solunum hızı>30/dk • Diastolikkan basıncı <60 mmHg • Yaş>65yıl

 6. CRB-65 • Mentalkonfüzyon • Solunum hızı>30/dk • Diastolikkan basıncı <60 mmHg • Yaş>65yıl

 7. A-DROP • Yaş (erkek ≥ 70 yaş, kadın ≥ 75 yaş), • Dehidrasyon(kan üre azotu (BUN) ≥ 210 mg / L), • Solunum yetmezliği (SaO2 ≤ % 90 ya da PaO2 ≤ 60 mm Hg), • Oryantasyon bozukluğu (konfüzyon) • Düşük kan basıncı (sistolik kan basıncı ≤90 mm ​​Hg).

 8. SOAR • Sistolik kan basıncı (< 90 mmHg) • Oksijenasyon (PaO2/FiO2<250) • Yaş (≥65) • Solunum sayısı (≥ 30/dk)

 9. AMAÇ Hastaneyeyatantoplumdagelişenpnömoni (TGP) olgularında PSI, A-DROP, CURB-65, CRB-65 ve SOAR indekslerinin birbirleri ile ilişkisininincelenmesiveizlemdekiyerinindeğerlendirilmesiamaçlanmıştır.

 10. GEREÇ VE YÖNTEM • Ocak 2009-Ocak 2012 • Toplumda gelişen pnömoni tanısı konulan ve Türk Toraks Derneği Erişkinlerde Toplumda Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu’na göre yatış endikasyonu bulunup yatırılan 70 hasta çalışmaya alındı. • 18 yaş altındaki olgular çalışmaya alınmadı.

 11. GEREÇ VE YÖNTEM Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Pnömoni Veri Tabanı” kullanılarak hastaların sosyodemografik verileri, yakınmaları, komorbiditeleri, alışkanlıkları, özgeçmiş, fizik muayene bulguları, laboratuar ve radyolojik bulguları, pnömoni ağırlık gruplandırmaları, tedavi sonucu, komplikasyonlar, yatış süresi ve maliyetleri kaydedildi.

 12. BULGULAR • 70 olgu • Olguların 49’u(%70) erkek • Yaş ortalaması 63,07±18,08 yıl idi

 13. BULGULAR • Olguların ortalama yatış süresi 10,08±5,64 gün olarak bulundu. • 1 aylık izlem sonunda 57 olguda (%81,4) tam iyileşme sağlandı.

 14. BULGULAR *Pearsoncorrelation test

 15. BULGULAR Tedavinin sonucuna göre (tam iyileşme, kısmi iyileşme, tedavi başarısızlığı, ölüm, tedavi kesilmesi) karşılaştırıldığında skorlar arasında fark saptanmadı (p>0,05).

 16. BULGULAR Pnömoniyebağlı komplikasyon gelişimi yönünden indeksler karşılaştırıldığında ilişki saptanmadı (p>0,05).

 17. BULGULAR *t-test

 18. SONUÇ • Hastaneye yatanTGP olgularında PSI, A-DROP, CURB-65, CRB-65 ve SOAR indeksleri birbirleri ile korelasyon göstermektedir.

 19. SONUÇ • Tüm indeksler için tedavi sonucu ve komplikasyon gelişimini tahmin etme gücü düşük, hastane yatış süresini önceden değerlendirme gücü yüksek bulundu.

 20. Hastaneye Yatan Erişkin TGP Olgularında PSI, A-DROP, CURB-65, CRB-65 ve SOAR İndekslerinin Karşılaştırılması Cemile Çetinkaya, AyşınŞakar Coşkun, Yavuz Havlucu, Tuğba Göktalay, Pınar Çelik, Arzu Yorgancıoğlu Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Manisa

 21. TEŞEKKÜRLER………

More Related