html5-img
1 / 19

Rad odbora za uži odabir u ograničenom postupku

Rad odbora za uži odabir u ograničenom postupku. Sadržaj. Uvod Zaprimanje prijava Postupak odabira – uspostava uže liste kandidata Test s primjerima. Uvod. Ograničeni postupak nabave:

anila
Télécharger la présentation

Rad odbora za uži odabir u ograničenom postupku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Rad odbora za uži odabir u ograničenom postupku

 2. Sadržaj • Uvod • Zaprimanje prijava • Postupak odabira – uspostava uže liste kandidata • Test s primjerima

 3. Uvod Ograničeni postupak nabave: Sposobnost kandidata - svi kandidati mogu iskazati interes za sudjelovanjem; poziv samo kandidatima koje zadovoljavaju kvalifikacijske kriterije (PRAG 2.4.3) Učinkovitost postupka odabira – ograničeni broj ponuditelja (4-8) Specifičnost postupka – tijelo nadležno za nabavu želi ograničiti cirkulaciju tehničke dokumentacije (volumen, sadržaj dokumentacije itd.) Izbor – moguća derogacija ograničenog postupka 23.10.2014.

 4. Uvod • Podnositelj prijave (“application”) u ograničenom postupku – “candidate” • nastupa samostalno ili u konzorciju • Mora zadovoljiti kvalifikacijske kriterije • Potpisuje izjavu (“Declaration”) kojom potvrđuje: • iskaz interesa u vezi dostave ponude • Samo jedna prijava kandidata po pozivu na iskaz interesa • Nepostojanje okolnosti koje bi dovele do isključenja kandidata iz postupka nabave 23.10.2014.

 5. Uvod • Isključivanje sukoba interesa (PRAG 2.4.14) i drugih okolnosti s utjecajem na fer tržišno natjecanje itd. • Kandidat dostavlja podatke koji korespondiraju sa njegovim ekonomskim/financijskim, tehničkim i profesionalnim kapacitetom • Kapaciteti članova se kumuliraju • Moguće korištenje kapaciteta drugih subjekata • Kvalifikacijski kriteriji 23.10.2014.

 6. Zaprimanje prijava • Rok za dostavu prijave određen u točki 23. najave nabave (“Procurement notice”) • U slučaju da se prijave registriraju putem pisarnice: poslati obavijest pisarnici sa preciznim uputama (naziv predmetnog natječaja, rok za dostavu prijava i opis postupka zaprimanja prijava te postupanje u slučaju prijava koje nisu adekvatno označene ili sadrže napomene) • Sve prispjele prijave se označuju na licu mjesta (datum, vrijeme prispijeća, paraf osobe koja je zaprimila prijavu i redni broj po redoslijedu prispijeća)

 7. Zaprimanje prijava • Dobra praksa – podaci (privremeni) se paralelno sa registracijom ponuda unose u tkz. širi popis kandidata (obrazac B4 “Long list” – aneks izvještaja) • Za prijave zaprimljene na zadnji dan roka za dostavu se bilježi i točan sat prispijeća • Vanjske omotnice moraju sadržavati broj objave (engl. publication reference) te naziv predmetnog natječaja • Postupak otvaranje omotnica koje nisu označene u skladu sa uvjetima (zapisnik o otvaranju)

 8. Zaprimanje prijava • Da li se otvaraju prijave pristigle nakon roka? • Upute u vezi označavanja i postupka otvaranja (PRAG + PN) ostavljaju prostor interpretacijama • SAFU praksa – maksimalna fleksibilnost, rijetko odbacivanje prijava zbog formalnih razloga, inzistira se na sposobnosti kandidata kao glavnom kriteriju

 9. Postupak odabira – uspostava uže liste kandidata • Da li je prijava dostavljena u roku • Da li je kandidat (npr. kao član konzorcija) prisutan unutar samo jedne prijave; eventualni sukob interesa • Da li kandidat zadovoljava načelo zemlje osnutka (“rule of nationality”) • Da li je dostavljen i potpisan standardni obrazac za prijave (“application form”) • Da li su dostavljene potpisane izjave kandidata (originalni dokument i potpis u slučaju voditelja konzorcija)

 10. Postupak odabira – uspostava uže liste kandidata • Kvalifikacijski kriteriji – ključ uspjeha postupka • Poznavanje specifičnog tržišta (da li postoji ponuda traženih usluga na tržištu) • Jasno formulirani i nedvosmisleni (“bulletproof reading”); izbjegavanje kumulacije zahtjeva • Mogu se utvrditi temeljem podataka sadržanih u standardnom obrascu za prijave • Dokazivi (temeljem službenih isprava, izjava, izvještaja i sl.) • Korespondiraju specifičnim potrebama ugovora (područje, kompleksnost ugovora) • Ekonomski/financijski kriterij • Da li kandidat može nositi teret provedbe ugovora i bez sredstava alociranih za ovaj ugovor (financijska neovisnost) • Da li kandidat može demonstrirati financijsku stabilnost

 11. Postupak odabira – uspostava uže liste kandidata • Pažljivo osmisliti dodatni kriterij (“additional criteria”) – jasan i nedvosmislen; • Kada se primjenjuje: broj kandidata koji zadovoljavaju kvalifikacijske kriterije je veći od 8

 12. Postupak odabira – uspostava uže liste kandidata • Profesionalni kriterij • Da li kandidat posjeduje vlastite i dostatne stručne kapacitet za provedbu ugovora • Kandidat nije koncipiran kao “Body shop” • Tehnički kriterij • Iskustvo na sličnim projektima (“contract management”, izvor financiranja i područje)

 13. Postupak odabira – uspostava uže liste kandidata • Zaključak odbora za uži izbor • Zaključenje liste koja sadrži 4-8 kandidata (prethodna provjera statusa kandidata – EWS/CED) • Zaključenje liste sa 8 kandidata temeljem primjene dodatnog kriterija (prethodna provjera statusa predloženih kandidata – EWS/CED) • Zaključenje liste sa ≥2 kandidata (u slučaju da je broj kandidata koji zadovoljavaju kvalifikacijske kriterije manji od 4; provjera statusa – EWS/CED)

 14. Postupak odabira – uspostava uže liste kandidata • Ponavljanje postupka (<2 kandidata) uz pripremu analize provedenog postupka (okolnosti koji su dovele do neuspjeha)

 15. Test • Pristupanje kratkom testu koji sadrži primjere iz prakse. Analiza rezultata testa.

 16. Zaključak • Ključ uspjeha postupka je sposobnosti tijela nadležnog za nabavu da koncipira smislene i jasne kvalifikacijske kriterije • Tijelo nadležno za nabavu treba provesti sustavnu kontrolu postupka sa naglaskom na odluke koji utječu na konačan ishod postupka

 17. Pitanja ?

 18. Hvala na pažnji…

More Related