1 / 122

H a s t a H a k l a r ı

İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü. H a s t a H a k l a r ı. D r. H ü s e y i n Ç e t i n a l p. H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü.

anisa
Télécharger la présentation

H a s t a H a k l a r ı

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı D r. H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 2. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Hasta Hakları Kavramı D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 3. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü • Hasta Hakları Kavramı • Hasta hakları kavramsal olarak değerlendirildiğinde 2 kavramdan oluştuğu görülmektedir. • Hak • Hasta • Hak • Kişinin korunmaya değer çıkarlarını koruyabilmesi için hukuk sisteminin verdiği yetkidir. • Kişiye hukuk sisteminin tanıdığı özgürlüklerdir. • Hak özgürlüktür. • Özgürlük yapabilmektir. D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 4. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Hak Kavramının Genişletici ve Sınırlayıcı Özelliği Hak hem bireyin hareket alanını genişleticihem de sınırlayıcı niteliktedir. Hukuk sistemi bireyin hareket alanını diğer bireyin hareket alanına kadar genişletmiştir. Hukuk sistemi bireyin hareket alanını diğer bireyin hareket alanında sınırlamıştır. Hukuk sistemi ayrı ayrı özgür bireylerin hukuk sistemi içinde bir arada var olmasını amaçlamıştır. D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 5. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Hak Kavramına Eşlik Eden Kavramlar ▪ Yükümlülük ▪ Sorumluluk ▪ Müeyyide Yükümlülük Kişinin yapması gereken iş olarak tanımlanmaktadır. Sorumluluk Kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Müeyyide Kişinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve sorumluluk alması durumunda karşılaşacağı yaptırımlar olarak tanımlanmaktadır. D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 6. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Hukuk Sisteminin Eşitlik Özelliği ▪ Hasta Hakları ▪ Hasta Yükümlülükleri ▪ Hasta Sorumlulukları ▪ Hasta Müeyyideleri Hukuk sistemi hastalara yanlızca haklar vermemektedir. Tüm kavramlar sağlık çalışanları için geçerlidir. ▪ Sağlık Çalışanı Hakları ▪ Sağlık Çalışanı Yükümlülükleri ▪ Sağlık Çalışanı Sorumlulukları ▪ Sağlık Çalışanı Müeyyideleri Hukuk sistemi sağlık çalışanlarına yanlızca yükümlülükler vermemektedir. D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 7. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Pozitif Ayrımcılık İlkesi Hukuk sistemi kişiler arası ilişkilerde hukuken güçsüz olan tarafı koruma altına alma eğilimindedir. ▪ Öğrenci-Öğretmen İlişkisi ▪ İşçi-İşveren İlişkisi ▪ Kadın-Erkek İlişkisi ▪ Hasta-Sağlık Çalışanı İlişkisi Hasta tüm tıbbi konularda bilgisizdir. Hasta ve sağlık çalışanı ilişkisinde güçsüz olan taraf hastalardır. Hukuk sistemi hastalara pozitif ayrımcılık uygulamaktadır. D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 8. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Hasta Maddi ve manevi kayıpları olan ve sağlık hizmeti alma ihtiyacında olan kişidir. Hastanın maddi kayıpları vardır. ▪ Hastanın fiziksel kayıpları vardır. ▪ Hasta teşhis ve tedavi işlemleri için para ödemektedir. ▪ Hasta teşhis ve tedavi işlemleri için zaman kaybetmektedir. ▪ Hastanın teşhis ve tedavi işlemleri için iş kaybı vardır. Hastanın manevi kayıpları vardır. ▪ Hasta sevgi beklemektedir. ▪ Hasta şefkat beklemektedir. ▪ Hasta ilgi beklemektedir. ▪ Hasta güvenmek istemektedir. ▪ Hasta inanmak istemektedir. Hasta sağlık hizmeti alma gereksinimi olan kişidir. ▪ Hasta sağlık hizmetini satın alan kişidir. ▪ Hasta hizmet edilen kişidir. ▪ Hasta müşteridir. D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 9. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Hasta Hakları Maddi ve manevi kayıpları olan ve sağlık hizmeti alma ihtiyacında olan kişilerin ulusal ve uluslar arası mevzuat ile teminat altına alınmış haklarıdır. Hasta hakları uluslararası mevzuat ile teminat altına alınmış haklardır. ▪ Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi ▪ Amsterdam Hasta Hakları Bildirgesi ▪ Bali Hasta Hakları Bildirgesi Hasta hakları ulusal mevzuat ile teminat altına alınmış haklardır. ▪ Hasta Hakları Yönetmeliği ▪ Hasta Hakları Yönergesi ▪ Hasta Hakları Yönergesi ▪ Hekim Seçme Yönergesi H a s t a h a k l a r ı h a s t a i n s a n l a r ı n h a k l a r ı d ı r . D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 10. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Belki bir gün En sevdiğimiz hasta olacak Belki bir gün En sevdiğimiz can çekişirken Yanında olamayacağız Belki bir gün Şehrin izbe sokağına Kaza ile yere yığılacağız Belki bir gün Tatil beldesinde Krizle toprağı avuçlayacağız Belki bir gün Kanser saracak içimizi Sevgi şefkat bekleyeceğiz Haklarımız olmalı Dr. Hüseyin Çetinalp D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 11. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü İnsan Hakları Kavramı D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 12. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü • İnsan Hakları • İnsanların yanlızca insan olmaları nedeniyle kazandığı hak ve özgürlükler olarak tanımlanmaktadır. • İnsan hakları 4 kısımda incelenmektedir. • Kuşak İnsan Hakları • Kuşak İnsan Hakları • Kuşak İnsan Hakları • Kuşak İnsan Hakları D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 13. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü 1. Kuşak İnsan Hakları ▪ Yaşam Hakkı ▪ Dokunulmazlık Hakkı ▪ Mahremiyet Hakkı ▪ Yargılanma Hakkı ▪ Mülkiyet Hakkı ▪ Seçme Hakkı ▪ Seçilme Hakkı ▪ Düşünce Özgürlüğü ▪ İfade Özgürlüğü ▪ Din Özgürlüğü ▪ Vicdan Özgürlüğü D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 14. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü 2. Kuşak İnsan Hakları ▪ Çalışma Hakkı ▪ Sosyal Güvenlik Hakkı ▪ Sendika Hakkı ▪ Toplu Sözleşme Hakkı ▪ Grev Hakkı 3. Kuşak İnsan Hakları ▪ Çocuk Hakları ▪ Kadın Hakları ▪ Tüketici Hakları ▪ Hekim Hakları ▪ Hasta Hakları 4. Kuşak İnsan Hakları ▪ Gen Hakları D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 15. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü İnsan Hakları Tarihi D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 16. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü • İnsanların yanlızca insan olmaları nedeniyle kazandığı hak ve özgürlüklerin elde edilmesi yüzyıllar almıştır. • İnsanların yanlızca insan olmaları nedeniyle kazandığı hak ve özgürlüklerin elde edilmesiaşamalar şeklinde • gerçekleşmiştir. • Hak ve özgürlükler halk tarafından savunulmuştur. • İnsan haklarının gelişimi aşamalar şeklinde gerçekleşmiştir. • Hak ve özgürlüklerin tarih boyunca ihlalleri olmuştur. • Hak ve özgürlükler için savaşlar yapılmıştır. • Hak ve özgürlükleri tanımlayan ulusal insan hakları beyannameleri yayınlanmıştır. • Hak ve özgürlükleri tanımlayan uluslararası insan hakları beyannameleri yayınlanmıştır. • Hak ve özgürlükler ulusal anayasa ve yasalara girmiştir. D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 17. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü • Hak ve özgürlükleri tanımlayan insan hakları beyannameleri bulunmaktadır. • 1215 Magna Charta Libertatum • 1776 Virginia İnsan Hakları Beyannamesi • 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi • 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi H a s t a h a k l a r ı i n s a n h a k l a r ı t e m e l i n d e o r t a y a ç ı k m ı ş t ı r . D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 18. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Hasta Hakları Tarihi D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 19. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü • Hasta haklarının gelişimi yıllar almıştır. • Hasta haklarının gelişimiaşamalar şeklinde gerçekleşmiştir. • Hasta hakları hekimler tarafından savunulmuştur. • Hasta haklarının gelişimi aşamalar şeklinde gerçekleşmiştir. • Hasta hakları ihlalleri tarih boyunca olmuştur. • Hasta haklarını tanımlayan ulusal hasta hakları bildirgeleri yayınlanmıştır. • Hasta haklarını tanımlayan uluslararası hasta hakları bildirgeleri yayınlanmıştır. • Hasta hakları ulusal anayasa ve yasalara girmiştir. D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 20. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü • Hasta haklarını tanımlayan hasta hakları bildirgeleri bulunmaktadır. • 1972 Amerika Hastaneler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi • 1981 Dünya Tabipler Birliği Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi • 1994 Dünya Tabipler Birliği Amsterdam Hasta Hakları Bildirgesi • 1995 Dünya Tabipler Birliği Bali Hasta Hakları Bildirgesi D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 21. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü • Tarihte hakları için savaşan hasta bulunmamaktadır. • Hastalar haklarını savaşarak kazanmamıştır. • Hasta haklarını savunan tarih boyunca hekimler olmuştur. H a s t a h a k l a r ı t ı p s a n a t ı n ı n e t i k i l k e l e r i d i r . D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 22. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Hekim Hakları D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 23. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Hukuk sistemi bireylerin gerek birbirleri ile gerekse de devlet erki ile ilişkilerini düzenlemektedir. Hukuk sistemi toplumsal ilişkilerde eşitliği sağlamaktadır. Hukuk sisteminde hekim hakları vardır. D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 24. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Hekimin Hastayı Reddetme Hakkı Hasta ve hekim ilişkisi karşılıklı güvene dayanan ilişki biçimidir. Taraflar arasında güvenin sağlanamadığı hallerde hekimin hastayı reddetme hakkı vardır. Bu hak resmi görev, acil yardım ve insani görevlerde kullanılamamaktadır. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi 18. Maddesi D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 25. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü İyileştirme Garantisi Vermeme Hakkı Hekim ve hasta arasında anlaşma yapılmaktadır. Bu anlaşma tamamı ile tüm işlemlerin hastanın menfaati doğrultusunda ve kabul edilen yöntemler ile özenle yapılacağı şeklindedir. Bu anlaşmada işlemlerin şifa ile sonuçlanacağı garanti edilmemektedir. Hekimin tüm işlemleri hastanın menfaati doğrultusunda ve kabul edilen yöntemler ile özenle yapması durumunda işlemlerin şifa ile sonuçlanmamasından sorumlu tutulmama hakkı vardır. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi 13. Maddesi D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 26. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Yeterli Zaman Ayırma Hakkı Hekimin tüm işlemlerin hastanın menfaati doğrultusunda ve kabul edilen yöntemler ile özenle yapabilmesi için hastaya yeterli zamanı ayırabilmesi gerekmektedir. Hekimin tüm işlemleri hastanın menfaati doğrultusunda ve kabul edilen yöntemler ile özenle yapabilmesi için hastaya yeterli zamanı ayırma hakkı vardır. Tababet Uzmanlık Tüzüğü 10. Maddesi D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 27. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Tedavi Yöntemini Seçme Hakkı Hekim ve hasta arasında anlaşma yapılmaktadır. Bu anlaşma tamamı ile tüm işlemlerin hastanın menfaati doğrultusunda ve kabul edilen yöntemler ile özenle yapılacağı şeklindedir. Bu anlaşmada hekimin işlemleri kabul edilmiş yöntemlerden biri ile yapma hakkı vardır. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi 6. Maddesi Hekimler hekim hakları yanında insan hakları kavramı içinde yer alan tüm haklara sahiptir. D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 28. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Hasta Hakları Ulusal Mevzuatı D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 29. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Hasta hakları konusunda ulusal mevzuat maddeler halinde sıralanmıştır. ▪ Hasta Hakları Yönetmeliği 1998 ▪ Hasta Hakları Yönergesi 2003 ▪ Hasta Hakları Yönergesi 2005 ▪ Hekim Seçme Yönergesi 2007 D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 30. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Hasta Hakları D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 31. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Hastalara ait haklar yanlızca hekim hasta ilişkisinde var olan ve hekimlerden talep edilen haklar değildir. Devlet erkinin sağlaması gerekli olan haklar vardır. Sağlık kurumu idaresinin sağlaması gerekli olan haklar vardır. Sağlık çalışanlarının sağlaması gereken haklar vardır. Hekimlerin sağlaması gereken haklar vardır. Hasta hakları 01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği ile tanımlanmıştır. D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 32. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü • Hasta hakları maddeler halinde özetlenmiştir. • Sağlık Kurumunu Seçme Hakkı • Bilgi İsteme Hakkı • Hekim Seçme Hakkı • Tıbbi Özen Görme Hakkı • İnsani Değerlere Saygı Görme Hakkı • Bilgi Alma Hakkı • Rıza Verme Hakkı • Mahremiyet Hakkı • Ziyaretçi Bulundurma Hakkı • Refakatçi Bulundurma Hakkı D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 33. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Hasta Hakları Yönetmeliği D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 34. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Hasta Hakları Yönetmeliği hastalara ait hakları tanımlamaktadır. Hasta Hakları Yönetmeliği sağlık hizmeti sunan çalışanların hasta hakları konusundaki yükümlülüklerini tanımlamaktadır. Hasta hakları kurulları Hasta Hakları Yönetmeliği maddelerini referans alarak hasta hakları ihlali olduğu veya olmadığı yönünde karar vermektedir. D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 35. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Sağlık hizmeti veren her kurum Hasta Hakları Yönetmeliğine tabidir. Sağlık hizmeti veren veya katılan her kişi Hasta Hakları Yönetmeliğine tabidir. D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 36. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Hasta Hakları Yönetmeliği 2. bölümü Sağlık Hizmetinden Faydalanma Hakkını tanımlamaktadır. Sağlık Hizmetinden Faydalanma Hakkı başlığı altında 7 hak tanımlanmıştır. ▪ Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Sağlık Hizmetinden Faydalanma ▪ Bilgi İsteme ▪ Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme ▪ Sağlık Personelini Tanıma, Seçme ve Değiştirme ▪ Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme ▪ Tıbbi Gerekler Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım ▪ Tıbbi Özen Gösterilmesi ▪ Ötenazi Yasağı ▪ Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 37. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Sağlık Hizmetinden Faydalanma Hakkı Hasta adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Adalet Hakka ve hukuka uygunluk olarak tanımlanmaktadır. Hakkaniyet Hakka ve hukuka uygunluk olarak tanımlanmaktadır. Hasta Hakları Yönetmeliği 6. Maddesi D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 38. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü • Bilgi İsteme Hakkı • Hasta sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteme hakkına sahiptir. • Bilgi isteme hakkının içeriği maddelerle sıralanmıştır. • Sağlık Kuruluşundan Faydalanma Şarlarını • Sağlık Kuruluşunda Verilen Hizmetleri • Sağlık Kuruluşunun İmkanları • Sağlık Kuruluşundan Faydalanma Usulü Hasta Hakları Yönetmeliği 7. Maddesi D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 39. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Sağlık kuruluşlarının bilgi isteme hakkı kapsamında gerekli tedbirleri almakla zorunludur. Sağlık kuruluşları bilgi verme birimi oluşturmak zorundadır. Sağlık kuruluşları daimi bilgi verme personeli istihdam etmek zorundadır. Sağlık kuruluşları hastaların ihtiyaçları olan birimlere kolayca ulaşmalarını sağlamak için tabela, broşür ve işaretler bulundurmak zorundadır. Hasta Hakları Yönetmeliği 7. Maddesi D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 40. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü • Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı • Hasta sağlık kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda sağlık hizmetinden alma hakkına sahiptir. • Hasta sağlık kuruluşunu değiştirme hakkını belirli şartlarda kullanabilmektedir. • Hasta tabi olduğu mevzuatın usul ve şartlarına uygun olarak bu hakkını kullanabilir. • Hasta hayati tehlike bakımından sakınca bulunmaması durumunda bu hakkını kullanabilir. Hasta Hakları Yönetmeliği 8. Maddesi D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 41. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Hastanın sağlık kuruluşunu değiştirme hakkını kullanması durumunda hekimlerin yükümlülükleri bulunmaktadır. Hastanın sağlık kuruluşunu değiştirmesinin hastalığını ağırlaştırma ve hayati tehlike yaratma olasılığı hekim tarafından açıklanmak zorundadır. Hasta Hakları Yönetmeliği 8. Maddesi D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 42. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü • Hastanın sağlık kuruluşunda kalmasının tıbben fayda bulunmayan ve başka sağlık kuruluşuna nakli • gereken haller bu başlıkta tanımlanmıştır. • Hastanın başka bir sağlık kuruluşuna nakli durumunda hekimlerin yükümlülükleri • bulunmaktadır. • Hastanın başka bir sağlık kuruluşuna nakli gerekliliği hasta ve hasta yakınlarına açıklanmalıdır. • Hastanın naklinin yapılacağı sağlık kuruluşuna gerekli bilgiler nakil öncesinde verilmelidir. Hasta Hakları Yönetmeliği 8. Maddesi D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 43. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Sağlık Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı Hastaya talebi halinde sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tüm personelin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi alma hakkı vardır. Hastanın kendisine sağlık hizmeti verecek olan tabibi seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve başka tabiplerin konsültasyonunu istemek hakkı vardır. Hasta Hakları Yönetmeliği 9. Maddesi D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 44. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı Bu maddede sağlık kuruluşunun hizmet verme imkanlarının yetersiz veya sınırlı olması sebebiyle sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hastanın hakkı tanımlanmıştır. Hastanın öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini isteme hakkı vardır. Hasta Hakları Yönetmeliği 10. Maddesi D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 45. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Hakkı Hasta modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir. Hasta Hakları Yönetmeliği 11. Maddesi D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 46. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı Hasta durumunun gerektirdiği tıbbi özeni görme hakkına sahiptir. Hasta Hakları Yönetmeliği 14. Maddesi D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 47. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı Bu madde teşhis, tedavi ve koruma maksadı olmayan uygulamaları yasaklamaktadır. Bu madde teşhis, tedavi ve koruma maksadı olmayan uygulamaların talebini yasaklamaktadır. Hasta Hakları Yönetmeliği 12. Maddesi D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 48. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Ötenazi Yasağı Bu madde ötenazi uygulamasını yasaklamaktadır. Bu madde ötenazi uygulamasının talebini yasaklamaktadır. Hasta Hakları Yönetmeliği 13. Maddesi D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 49. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü HastaHakları Yönetmeliği 3. bölümü Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkını tanımlamaktadır. . Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı başlığı altında 5 hak tanımlanmıştır. belirtilmiştir. ▪ Genel Olarak Bilgi İsteme ▪ Kayıtları İnceleme ▪ Kayıtların Düzeltilmesini İsteme ▪ Bilgi Vermenin Usulü ▪ Bilgi Vermenin Yasaklanması ▪ Bilgi Vermenin Caiz Olmayan ve Tedbir Alınması Gereken Haller D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

 50. İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Hastalığı Konusunda Bilgi İsteme Hakkı Bu madde hastanın hastalığı konusunda bilgi isteme hakkı olduğunu ve bu bilgiyi vekili aracılığı ile de isteyebileceğini tanımlamaktadır. Hasta hastalığı ile ilgili olarak bilgi isteme hakkına sahiptir. Hasta hastalığı ile ilgili olarak bir başkasına bilgi isteme konusunda yetki verme hakkına sahiptir. Hasta Hakları Yönetmeliği 15. Maddesi D r . H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

More Related