1 / 17

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING (RTH): praktische uitwerking

Jos Theunis Afdelingshoofd Zorg VAPH. RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING (RTH): praktische uitwerking. Wat is RTH?. Beperkte ondersteuning in termen van frequentie, duur en intensiteit. Geen toegangspoort nodig (inschrijving/PEC – zorgregie). Doelgroep RTH.

anneke
Télécharger la présentation

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING (RTH): praktische uitwerking

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Jos Theunis Afdelingshoofd Zorg VAPH RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING (RTH): praktische uitwerking Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 2. Wat is RTH? Beperkte ondersteuning in termen van frequentie, duur en intensiteit. Geen toegangspoort nodig (inschrijving/PEC – zorgregie) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 3. Doelgroep RTH • Zowel minder- als meerderjarigen • Erkend als persoon met handicap of vermoeden van handicap • te bewaken door dienst zelf • Voldoen aan leeftijds- en verblijfsvoorwaarden van inschrijving Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 4. Functies die kunnen aangeboden worden • Ambulante begeleiding : • algemene psychosociale ondersteuning • minimaal één uur en maximaal twee uur • de persoon met een handicap of zijn netwerk verplaatst zich naar de hulpverlener • Mobiele begeleiding : idem, maar hulpverlener verplaatst zich naar het gezin Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 5. Functies • Ambulante outreach: kennisoverdracht • minimaal één uuren maximaal twee uur • groep van minimaal drie ondersteuners • handicapspecifieke knowhow • ondersteuner verplaatst zich naar de hulpverlener • Mobiele outreach: idem, maar hulpverlener (outreacher) verplaatst zich naar de andere dienst of ondersteuners Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 6. Functies • Dagopvang:de ondersteuning overdag voor een aangepaste opvangof een aangepaste dagbesteding • Verblijf: het verblijf met overnachting, met inbegrip van de opvang en ondersteuning gedurende de ochtend en de avonduren Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 7. Wat is rechtstreeks toegankelijk ? • Ambulante en mobiele begeleiding • maximum 12 begeleidingen per jaar • eerste twee jaar samen: maximum 48 • Dagopvang: maximum 24 dagen per jaar • mag ook in halve dagen • Verblijf: maximum 12 nachten per jaar Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 8. Combinaties: wat mag (niet)? • Persoon mag geengebruikmaken van NRTH • Combinatiesbinnen RTH zijntoegestaan • 12 mobiele of ambulantebegeleidingen • 24 dagendagopvang • 12 dagenverblijf • Combinatie met DOP, middelennoodsituatie en IMB is mogelijk Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 9. Erkenning • RTH valt onder aparte erkenning, maar er dient wel een basiserkenning te zijn, bvb • tehuis niet-werkenden en RTH • begeleid wonen en RTH • ook thuisbegeleiding kan nog aparte erkenning vragen • In toekomst : RTH onder erkenning, PVF niet • Uitgedrukt in personeelspunten, niet in capaciteit Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 10. Subsidiëring RTH • Voorzieningdientditpuntenaantalte “bewijzen” door geleverdeprestaties • ambulantebegeleiding/outreach: 0,155 PPT • mobielebegeleiding/outreach: 0,22 PPT • dagopvang: 0,087 PPT • verblijf: 0,13 PPT Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 11. Subsidiering RTH Subsidiëring in personeelspunten is sleutel om erkende capaciteit te laten invullen/uitvoeren in verschillende functies Geeft ook mogelijkheid om personeelsomkadering maximaal aan te passen aan noden van organisatie Moet bekeken worden als extra aanvulling op omkadering organisatie: geen strikte koppeling leggen tussen personeel dat werkelijk instaat voor uitvoering RTH en die administratief worden ingebracht onder RTH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 12. Samenwerkingsmogelijkheden BVR voorziet dat personeelspunten en werkingsmiddelen mogen overgedragen worden, indien prestaties door andere voorziening verricht wordt dient te gaan om ERKENDE VAPH-voorzieningen voorziening die erkenning heeft, functioneert als “penhouder”: verantwoordt de subsidies en verdeelt subsidies naar samenwerkende voorzieningen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 13. Samenwerkingsmogelijkheden • Voordelen • samenwerking binnen regio • tussentijdse bijsturing van toegekende/nodige capaciteiten • Nadeel • administratieve complexiteit: • registratiesysteem : alle gegevens moeten maar éénmaal ingebracht • kan door “penhouder” gebruikt als monitoringsinstrument Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 14. Registratie • wordt belangrijk gegeven • geniet betrokkene reeds van RTH? • hoeveel begeleidingen werden reeds verricht? • binnen VAPH : • uitbreiding van de Cliëntregistratie (CR) • niet alleen begeleidingsovereenkomst, ook gepresteerde begeleidingen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 15. Persoonlijke bijdragen • voor mobiele of ambulante begeleiding • maximaal 5 euro • voor dagopvang • maximaal 9,30 euro • voor verblijf • maximaal 23,40 euro • “mag” en “maximaal”: bijdrage vragen is niet verplicht en mag ook lager zijn dan maximum Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 16. Aanbod en gebruik Het aanbod zal kenbaar gemaakt worden via de website van het VAPH Op termijn zal elke persoon met een handicap zijn nog beschikbare capaciteit RTH kunnen opvolgen via mijnvaph.be Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 17. RTH en vermaatschappelijking van de zorg • Ervoor zorgen dat er steeds een minimum aan ondersteuning mogelijk is, ook voor personen die geen gebruik maken van VAPH-ondersteuning • OUTREACH: ondersteuning van (groepen van) professionelen van niet-VAPH diensten en voorzieningen, en (groepen van) mantelzorgers/vrijwilligers • stimulans voor intersectorale trajecten/ondersteuningsplannen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

More Related