1 / 10

EXAMEN en UITSLAG PER 2012

EXAMEN en UITSLAG PER 2012. Het examen bestaat uit een schoolexamen (SE) Het SE is het gemiddelde van de rapporten van de 3 e en 4 e klas Het Centraal examen (CE) is het landelijk examen v an CITO en College voor Examens. Examen periode is vanaf April t/m Mei

anoush
Télécharger la présentation

EXAMEN en UITSLAG PER 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. EXAMEN en UITSLAG PER 2012

  2. Het examen bestaat uit een schoolexamen (SE) Het SE is het gemiddelde van de rapporten van de 3e en 4e klas Het Centraal examen (CE) is het landelijk examen van CITO en College voor Examens

  3. Examen periode is vanaf April t/m Mei • Alle examens worden met de computer gemaakt • Behalve het praktische gedeelte

  4. Voordeel computer examens • Een vraag per beeld. • Het is in kleur. • Wordt bij gesproken. • De dyslexie versie is gesproken tekst en geluid. • Bij ziekte kan het examen snel ingehaald worden bijvoorbeeld de volgende dag al.

  5. Regels tijdens het examen • Kom op tijd (half uur van te voren aanwezig) • Geen mobiele telefoons in het examen lokaal • Woordenboeken mogen bij alle examens gebruikt worden behalve bij het praktijkexamen • Neem een rekenmachine mee • Bij het verlaten van het examenlokaal wordt de tijd genoteerd en mag men niet meer terug

  6. Uitslag regeling De Basisberoepsgerichte leerweg telt net als de Kaderberoepsgerichte leerweg: Het SE telt vanaf 2012 1x mee en het CE telt 1x mee en wordt gedeeld door 2 Dit is nieuw was 2xSE en 1xCE gedeeld door 3

  7. Nog een grote verandering is dat het gemiddelde van het Centraal examen een 5.5 moet zijn dit is inclusief praktijk voor alle leerwegen dus BB en KB Is er geen 5.5 gehaald dan is de kandidaat gezakt Dit is een behoorlijk verzwaring

  8. Geslaagd is de kandidaat • Als men voor alle vakken 6 of meer behaald. • Als men één 5 heeft en de andere cijfers 6 of hoger. • Als men twee maal 5 heeft behaald en de andere vakken 6 of hoger waarvan één 7. • Als men een 4 heeft behaald en de andere vakken 6 of hoger waarvan één 7 • Praktijk telt 2 maal mee. • Lo en Ckv moet Voldoende of Goed zijn

  9. Herkansing • Herkansen mag in één praktijk vak • Herkansen mag in één algemeen vak

  10. Algemeen Het examen rooster gaat naar de leerlingen in maart 2012 De uitslag voor de praktijk examens is 7 juni ( Heb je onvoldoende voor praktijk dan word je gebeld om te herkansen) 13 juni is de definitieve uitslag(de mentor belt)

More Related