Download
pils tas zemes komisijas dokumentu sak rto ana n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pilsētas zemes komisijas dokumentu sakārtošana PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pilsētas zemes komisijas dokumentu sakārtošana

Pilsētas zemes komisijas dokumentu sakārtošana

210 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pilsētas zemes komisijas dokumentu sakārtošana

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pilsētas zemes komisijas dokumentu sakārtošana • Svetlana Kondratjeva • 04.01.2011.

  2. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par zemes komisijām” 11.pantu un „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 15.pantu Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests) pieņem glabāšanā pilsētas zemes komisijas dokumentus divu mēneša laikā pēc pilsētas vai novada domes lēmuma par zemes komisijas darbības izbeigšanu pieņemšanas un to saskaņošanas ar Centrālo zemes komisiju. Dienests glabāšanā pieņem dokumentus, kas ir sakārtoti lietās un uzskaitīti pilsētas zemes komisijas arhīva fondā Pamatojums

  3. Pilsētas zemes komisijas arhīva fonds • Saskaņā ar Centrālās zemes komisijas 2008.gada 19.maija lēmumu Nr.7263 „Pilsētu zemes komisiju dokumentu uzskaites, saglabāšanas un turpmākās izmantošanas nodrošināšanas kārtība” (turpmāk – Centrālās zemes komisijas lēmums) pilsētas zemes komisijas arhīva fondā iekļauj šādus dokumentus: • pilsētas zemes komisijas sēžu protokolus • ar zemes reformu saistītus zemes komisijas dokumentus, kuri nav pievienoti zemes lietai ( reģistri dokumentu utt.) • pilsētas zemes komisijās izveidotās zemes lietas

  4. Pilsētas zemes komisijas arhīva fonds: • vēsturiskā izziņa, kurā apraksta pilsētas zemes komisijas administratīvo vēsturi un raksturo arhīva fonda dokumentu sastāvu • zemes reformas dokumentu lietu apraksts (sēžu protokoli un citi ar zemes reformu saistītie un zemes lietai nepievienotie dokumenti) • zemes lietu apraksts • Lietu aprakstus un vēsturisko izziņu saskaņo ar Latvijas Nacionālo arhīvu

  5. Zemes lieta • pieprasījums • īpašuma un mantošanas tiesības apliecinošie dokumenti • zemes komisijas atzinums (ar grafisko pielikumu) • zemes komisijas lēmums • citi ar zemes lietojumu vai zemes īpašuma formēšanu saistītie dokumenti • lietā esošo dokumentu saraksts

  6. Zemes lietu apraksts • Zemes lietas sistematizē nekustamā īpašuma adreses vai nosaukumu alfabētsecībā • Aprakstā norāda zemes lietas lietvedības numuru (lai nodrošinātu lietas sasaisti ar dokumentu reģistru) • Aprakstā iekļauj arī lietvedībā nepabeigtās lietas, ailē „Piezīmes” ierakstot atzīmi „turpinās”

  7. Dokumentu nodošana un pieņemšana • Zemes lietu aprakstus noformē 5 eksemplāros: • Valsts zemes dienestam – 3 eks. • pilsētas vai novada pašvaldībai – 1 eks. • Latvijas Nacionālajām arhīvam – 1 eks. • Dokumentu nodošanas un pieņemšanas aktu noformē 4 eksemplāros: • Valsts zemes dienestam – 2 eks. • pilsētas vai novada pašvaldībai – 1 eks. • Latvijas Nacionālajām arhīvam – 1 eks.

  8. Dokumentu nodošana un pieņemšana • Komisijas sastāvs: • komisijas priekšsēdētājs - Valsts zemes dienesta attiecīgā biroja vadītājs • Komisijas locekļi: • pilsētas zemes komisijas priekšsēdētājs • atbildīgais par Valsts zemes dienesta arhīva glabātavu darbinieks • Latvijas Nacionālā arhīva pārstāvis

  9. Paldies par uzmanību!