Download
bra z lie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bra zílie PowerPoint Presentation

Bra zílie

298 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bra zílie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Brazílie Mgr. Marie Kilbergerová, Gymnázium, Plzeň

 2. Osnova • Obecné informace • Brazilské bankovky • Sousední státy Brazílie • Povrch • Pico da Neblina • Podnebí a vegetace • Klimadiagramy • Tropický deštný les • Patrovité uspořádání lesa • Fauna a flóra Brazílie • Vodstvo • Objevení a osídlení Brazílie • Potomci původního obyvatelstva • Obyvatelstvo • Zemědělství • Nerostné suroviny • Průmysl • Cestovní ruch

 3. Obecné informace • Státní zřízení: Brazilská federativní republika • Hlavní město: Brasília • Poloha: 5° s.š. – 34° j.š., 35° - 74 z.d. • Rozloha: 8,5 mil. km2 • Počet obyvatel: 186,1 mil. • Hustota osídlení: 20 obyvatel / km2 • Měna:real (BRL) = 100 centávů • Administrativní členění: 26 spolkových států a federální distrikt hlavního města • Jazyk: brazilská portugalština • Národní hymna:mid / mp3 Zdroj: The World Factbook CIA

 4. Sousední státy Brazílie Guyana Fr. Guyana Venezuela Surinam Kolumbie Peru Bolívie Paraguay Argentina Uruguay

 5. Povrch • Guyanská vysočina • Pico da Neblina (3 014 m) - severní část země • Amazonská nížina - nejníže položená oblast Brazílie • Brazilská vysočina • Bandeira (2 890 m) - jižní část země

 6. vlhký – Amazonská nížina Guyanská vysočina srážky nad 1 500 mm za rok průměrná teplota 24 – 28 °C vlhkost vzduchu nad 90% tropický deštný les střídavě vlhký – Brazilská vysočina srážky nejsou celoroční 3 měsíce období sucha opadavé a poloopadavé lesy tropické střídavě vlhké lesy vysoké teploty, málo srážek období sucha a deště ojedinělé stromy nebo skupiny stromů byliny a trávy savany Podnebí a vegetace • Brazílie leží v tropickém podnebném pásu Klimadiagramy

 7. Tropický deštný les • oblast Amazonské nížiny, tzv. Amazonie („plíce světa“) • největší souvislý lesní porost na světě • charakteristika: • vysoké teploty, velké množství srážek, vysoká vlhkost vzduchu • velká rozmanitost rostlinných a živočišných druhů (biodiverzita) • patrovité uspořádání lesa • výskyt vzácných dřev- eben, mahagon, kaučukovník, cedr, týk ... • problémy a jejich důsledky • kácení tropického deštného lesa • ničení rostlinných a živočišných druhů • snížení obsahu kyslíku v ovzduší • důvody • získávání zemědělské půdy, těžba dřeva a nerostných surovin, stavba silnic, osidlování

 8. Patrovité uspořádání lesa • vysoké stromové patro – 30 až 50 m • hmyz, obojživelníci, plazi, ptáci, hlodavci, šelmy, poloopice, opice, netopýři • střední stromové patro – 10 až 30 m • některé druhy hmyzu, opic, savců • nižší stromové patro – 5 až 10 m • stínomilné formy hmyzu a ptáků • keřové patro – do 5 m • bylinné patro – do 1 m • pozemní živočichové, např. kopytníci

 9. Fauna a flóra Brazílie

 10. Vodstvo • Amazonka • pramen: od roku 1999 říčka Carhuasanta (Peru), objeven českými vědci • celková délka 7 062 kilometrů • nejdelší a nejvodnatější řeka světa • v povodí Amazonky cca 50 000 km vodních cest • pro námořní lodě je splavná do Manausu • ústí (široké 273 km) do Atlantského oceánu • 1 500 kilometrů do vnitrozemí se projevuje příliv a odliv • přítoky: např. Rio Negro, Madeira • Sao Francisco, Uruguay, Paraná • odvodňují Brazilskou vysočinu na jihu • Atlantský oceán • délka pobřeží 8 000 kilometrů • cca 2 000 písečných pláží • porosty mangrove

 11. Objevení a osídlení Brazílie • původně osídlena indiánskými kmeny (např. Aravakové) • r. 1500objevil Portugalec Pedro Alvares Cabral – prohlásil za majetek Portugalska • rozvoj plantážnictví – dovoz otroků z Afriky, domorodci zatlačováni do vnitrozemských pralesů • od r. 1821království v unii s Portugalskem • r. 1822osamostatnění - nezávislé císařství • od r. 1899republika • přelom 50. a 60. let 20. stol. - prezidentem J. Kubitschek de Oliveira, po matce českého původu • v současné době stabilní demokracie

 12. Obyvatelstvo • Rasové složení • cca. 55% bělošské obyvatelstvo – převážně jih země • mulati (26%) a černoši (11%) – převážně sever země • indiáni – 300 tis. – vnitrozemská oblast Amazonie • asiaté – kolem 1% (hlavně Japonci) • Jazyk • úřední jazyk: portugalština (brazilština) – liší se od portugalské verze jazyka (slovní zásoba, výslovnost, pravopis...) • pozůstatkem po kolonizátorech z Portugalska • Náboženství • téměř 90% obyvatelstva – katolíci • velké množství přírodních afrobrazilských kultů

 13. Zemědělství • rostlinná výroba • plantážnický typ • pěstování plodin na vývoz • největší světový producent a vývozce: • káva • kakao • cukrová třtina • sisal • pomeranče • největší producent tropických okopanin • batáty, maniok – krmivo pro dobytek, výroba lihu (automobily spalující líh) • další plodiny • sója, banány, mandarinky, ananas, kukuřice, tabák, bavlník • živočišná výroba • chov skotu, lov ryb a velryb

 14. Nerostné suroviny • bohaté přírodní zdroje • nejvýznamnější: • těžba nerostných surovin • železné rudy v Brazilské vysočině (2. místo na světě) • barevných kovů • uhlí • fosfátů • těžba dřeva • sběr přírodního kaučuku • velké zdroje vodní energie – 93% energie ve vodních el. (např. na přehradní nádrži Itaipú)

 15. Průmysl • soustředěn na JV pobřeží země • rychlý rozvoj díky zahraničním investorům • strojírenství • chemie • hutnictví • textilní a kožedělný, automobilový, elektrotechnický, elektronický • levná pracovní síla – podniky zahraničních firem (USA, Japonsko, Německo ...)

 16. Cestovní ruch • známá města Brazílie • pláže při pobřeží • sportovní zajímavosti • moderní architektura • historická architektura • brazilské slavnosti – karnevaly • národní parky (např. Iguaçu, Tijuca...) • Amazonka

 17. Belém Známá města Brazílie Manaus Recifé Brasília Belo Horizonte Sao Paulo Rio de Janeiro

 18. Pláže při pobřeží Zdroj: www.photo-gallery.cz

 19. Sportovní zajímavosti • kopaná je „druhým náboženstvím“ v Brazílii • legenda světového fotbalu – Pelé (vl. jménem Edson Arantes do Nascimiento) • Maracaná - největší fotbalový stadion na světě (rekord 200 000 lidí) • závody Formule 1 v Sao Paulu • Ayrton Senna – jeden z nejlepších pilotů historie (tragicky zahynul v roce 1994 – VC San Marina) Zdroj: GP Brasil

 20. Moderní architektura Zdroj: www.photo-gallery.cz

 21. Historická architektura Zdroj: www.photo-gallery.cz

 22. Karnevaly Zdroj: www.photo-gallery.cz

 23. Národní parky Zdroj: www.photo-gallery.cz

 24. Amazonka Zdroj: www.photo-gallery.cz

 25. Opakování - 1. část • 1. Úřední jazyk Brazílie je: a) francouzština [s] b) portugalština [n] c) angličtina [y] d) holandština [r] • 2. Název pohoří s nejvyšší horou Pico da Neblina se jmenuje: a) Brazilská vysočina [v]b) Guyanská vysočina [a] c) Appalačské pohoří [j] • 3. Přítok Amazonky je: a) Paraná [p]b) Rio Negro [d]c) Uruguay [n]d) Rio Grande [m] • 4. Porosty na pobřeží Atlantského oceánu se jmenují: a) mandlove [o] b) mangrove [e] c) mandlovník [z] d) mangovník [w] • 5. Který stát nesousedí s Brazílií a) Argentina [s] b) Ekvádor [p] c) Kolumbie [n] d) Venezuela [t]

 26. Opakování – 2. část • 6. Vytvoř dvojice: a) Manausb) Rio de Janeiro c) Sao Paulod) Brasília závody F1 [o], hlavní město [n], přístav na Amazonce [i], karnevaly [c] • 7. Nejpopulárnějším brazilským sportem je: a) házená [o] b) kopaná [a] c) basketbal [d] d) vodní pólo [k] • 8. Která z rostlin nepatří mezi zemědělské plodiny: a) b) c) d) [n] [p] [b] [x]

 27. Opakování – 3. část • 9. V kterém stromovém patře tropického deštného lesa žije hmyz, obojživelníci, plazi, ptáci, hlodavci, šelmy, poloopice, opice, netopýři: a) v nižším [i] b) ve středním [f] c) ve vysokém [l] • 10. V rasovém složení Brazílie převažují: a) černoši [k] b) běloši [i] c) míšenci [m] Tajenka(přesmyčka): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Správné znění tajenky je: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tajenka

 28. Zdroje • The World Factbook CIA • BBC Czech • Univerzita Palackého v Olomouci • Sopka.cz • brazilie.xhaven.net • www.turistika.cz • The Partners • WERELDREIS 2003 • www.photo-gallery.cz • www.penize.cz • GP Brasil • FIFA WorldCup