1 / 28

Bra zílie

Bra zílie. Mgr. Marie Kilbergerová, Gymnázium, Plzeň. Osnova. Obecné informace Brazilské bankovky Sousední státy Brazílie Povrch Pico da Neblina Podnebí a vegetace Klimadiagramy Tropický deštný les Patrovité uspořádání lesa Fauna a flóra Brazílie Vodstvo Objevení a osídlení Brazílie

Télécharger la présentation

Bra zílie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Brazílie Mgr. Marie Kilbergerová, Gymnázium, Plzeň

 2. Osnova • Obecné informace • Brazilské bankovky • Sousední státy Brazílie • Povrch • Pico da Neblina • Podnebí a vegetace • Klimadiagramy • Tropický deštný les • Patrovité uspořádání lesa • Fauna a flóra Brazílie • Vodstvo • Objevení a osídlení Brazílie • Potomci původního obyvatelstva • Obyvatelstvo • Zemědělství • Nerostné suroviny • Průmysl • Cestovní ruch

 3. Obecné informace • Státní zřízení: Brazilská federativní republika • Hlavní město: Brasília • Poloha: 5° s.š. – 34° j.š., 35° - 74 z.d. • Rozloha: 8,5 mil. km2 • Počet obyvatel: 186,1 mil. • Hustota osídlení: 20 obyvatel / km2 • Měna:real (BRL) = 100 centávů • Administrativní členění: 26 spolkových států a federální distrikt hlavního města • Jazyk: brazilská portugalština • Národní hymna:mid / mp3 Zdroj: The World Factbook CIA

 4. Sousední státy Brazílie Guyana Fr. Guyana Venezuela Surinam Kolumbie Peru Bolívie Paraguay Argentina Uruguay

 5. Povrch • Guyanská vysočina • Pico da Neblina (3 014 m) - severní část země • Amazonská nížina - nejníže položená oblast Brazílie • Brazilská vysočina • Bandeira (2 890 m) - jižní část země

 6. vlhký – Amazonská nížina Guyanská vysočina srážky nad 1 500 mm za rok průměrná teplota 24 – 28 °C vlhkost vzduchu nad 90% tropický deštný les střídavě vlhký – Brazilská vysočina srážky nejsou celoroční 3 měsíce období sucha opadavé a poloopadavé lesy tropické střídavě vlhké lesy vysoké teploty, málo srážek období sucha a deště ojedinělé stromy nebo skupiny stromů byliny a trávy savany Podnebí a vegetace • Brazílie leží v tropickém podnebném pásu Klimadiagramy

 7. Tropický deštný les • oblast Amazonské nížiny, tzv. Amazonie („plíce světa“) • největší souvislý lesní porost na světě • charakteristika: • vysoké teploty, velké množství srážek, vysoká vlhkost vzduchu • velká rozmanitost rostlinných a živočišných druhů (biodiverzita) • patrovité uspořádání lesa • výskyt vzácných dřev- eben, mahagon, kaučukovník, cedr, týk ... • problémy a jejich důsledky • kácení tropického deštného lesa • ničení rostlinných a živočišných druhů • snížení obsahu kyslíku v ovzduší • důvody • získávání zemědělské půdy, těžba dřeva a nerostných surovin, stavba silnic, osidlování

 8. Patrovité uspořádání lesa • vysoké stromové patro – 30 až 50 m • hmyz, obojživelníci, plazi, ptáci, hlodavci, šelmy, poloopice, opice, netopýři • střední stromové patro – 10 až 30 m • některé druhy hmyzu, opic, savců • nižší stromové patro – 5 až 10 m • stínomilné formy hmyzu a ptáků • keřové patro – do 5 m • bylinné patro – do 1 m • pozemní živočichové, např. kopytníci

 9. Fauna a flóra Brazílie

 10. Vodstvo • Amazonka • pramen: od roku 1999 říčka Carhuasanta (Peru), objeven českými vědci • celková délka 7 062 kilometrů • nejdelší a nejvodnatější řeka světa • v povodí Amazonky cca 50 000 km vodních cest • pro námořní lodě je splavná do Manausu • ústí (široké 273 km) do Atlantského oceánu • 1 500 kilometrů do vnitrozemí se projevuje příliv a odliv • přítoky: např. Rio Negro, Madeira • Sao Francisco, Uruguay, Paraná • odvodňují Brazilskou vysočinu na jihu • Atlantský oceán • délka pobřeží 8 000 kilometrů • cca 2 000 písečných pláží • porosty mangrove

 11. Objevení a osídlení Brazílie • původně osídlena indiánskými kmeny (např. Aravakové) • r. 1500objevil Portugalec Pedro Alvares Cabral – prohlásil za majetek Portugalska • rozvoj plantážnictví – dovoz otroků z Afriky, domorodci zatlačováni do vnitrozemských pralesů • od r. 1821království v unii s Portugalskem • r. 1822osamostatnění - nezávislé císařství • od r. 1899republika • přelom 50. a 60. let 20. stol. - prezidentem J. Kubitschek de Oliveira, po matce českého původu • v současné době stabilní demokracie

 12. Obyvatelstvo • Rasové složení • cca. 55% bělošské obyvatelstvo – převážně jih země • mulati (26%) a černoši (11%) – převážně sever země • indiáni – 300 tis. – vnitrozemská oblast Amazonie • asiaté – kolem 1% (hlavně Japonci) • Jazyk • úřední jazyk: portugalština (brazilština) – liší se od portugalské verze jazyka (slovní zásoba, výslovnost, pravopis...) • pozůstatkem po kolonizátorech z Portugalska • Náboženství • téměř 90% obyvatelstva – katolíci • velké množství přírodních afrobrazilských kultů

 13. Zemědělství • rostlinná výroba • plantážnický typ • pěstování plodin na vývoz • největší světový producent a vývozce: • káva • kakao • cukrová třtina • sisal • pomeranče • největší producent tropických okopanin • batáty, maniok – krmivo pro dobytek, výroba lihu (automobily spalující líh) • další plodiny • sója, banány, mandarinky, ananas, kukuřice, tabák, bavlník • živočišná výroba • chov skotu, lov ryb a velryb

 14. Nerostné suroviny • bohaté přírodní zdroje • nejvýznamnější: • těžba nerostných surovin • železné rudy v Brazilské vysočině (2. místo na světě) • barevných kovů • uhlí • fosfátů • těžba dřeva • sběr přírodního kaučuku • velké zdroje vodní energie – 93% energie ve vodních el. (např. na přehradní nádrži Itaipú)

 15. Průmysl • soustředěn na JV pobřeží země • rychlý rozvoj díky zahraničním investorům • strojírenství • chemie • hutnictví • textilní a kožedělný, automobilový, elektrotechnický, elektronický • levná pracovní síla – podniky zahraničních firem (USA, Japonsko, Německo ...)

 16. Cestovní ruch • známá města Brazílie • pláže při pobřeží • sportovní zajímavosti • moderní architektura • historická architektura • brazilské slavnosti – karnevaly • národní parky (např. Iguaçu, Tijuca...) • Amazonka

 17. Belém Známá města Brazílie Manaus Recifé Brasília Belo Horizonte Sao Paulo Rio de Janeiro

 18. Pláže při pobřeží Zdroj: www.photo-gallery.cz

 19. Sportovní zajímavosti • kopaná je „druhým náboženstvím“ v Brazílii • legenda světového fotbalu – Pelé (vl. jménem Edson Arantes do Nascimiento) • Maracaná - největší fotbalový stadion na světě (rekord 200 000 lidí) • závody Formule 1 v Sao Paulu • Ayrton Senna – jeden z nejlepších pilotů historie (tragicky zahynul v roce 1994 – VC San Marina) Zdroj: GP Brasil

 20. Moderní architektura Zdroj: www.photo-gallery.cz

 21. Historická architektura Zdroj: www.photo-gallery.cz

 22. Karnevaly Zdroj: www.photo-gallery.cz

 23. Národní parky Zdroj: www.photo-gallery.cz

 24. Amazonka Zdroj: www.photo-gallery.cz

 25. Opakování - 1. část • 1. Úřední jazyk Brazílie je: a) francouzština [s] b) portugalština [n] c) angličtina [y] d) holandština [r] • 2. Název pohoří s nejvyšší horou Pico da Neblina se jmenuje: a) Brazilská vysočina [v]b) Guyanská vysočina [a] c) Appalačské pohoří [j] • 3. Přítok Amazonky je: a) Paraná [p]b) Rio Negro [d]c) Uruguay [n]d) Rio Grande [m] • 4. Porosty na pobřeží Atlantského oceánu se jmenují: a) mandlove [o] b) mangrove [e] c) mandlovník [z] d) mangovník [w] • 5. Který stát nesousedí s Brazílií a) Argentina [s] b) Ekvádor [p] c) Kolumbie [n] d) Venezuela [t]

 26. Opakování – 2. část • 6. Vytvoř dvojice: a) Manausb) Rio de Janeiro c) Sao Paulod) Brasília závody F1 [o], hlavní město [n], přístav na Amazonce [i], karnevaly [c] • 7. Nejpopulárnějším brazilským sportem je: a) házená [o] b) kopaná [a] c) basketbal [d] d) vodní pólo [k] • 8. Která z rostlin nepatří mezi zemědělské plodiny: a) b) c) d) [n] [p] [b] [x]

 27. Opakování – 3. část • 9. V kterém stromovém patře tropického deštného lesa žije hmyz, obojživelníci, plazi, ptáci, hlodavci, šelmy, poloopice, opice, netopýři: a) v nižším [i] b) ve středním [f] c) ve vysokém [l] • 10. V rasovém složení Brazílie převažují: a) černoši [k] b) běloši [i] c) míšenci [m] Tajenka(přesmyčka): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Správné znění tajenky je: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tajenka

 28. Zdroje • The World Factbook CIA • BBC Czech • Univerzita Palackého v Olomouci • Sopka.cz • brazilie.xhaven.net • www.turistika.cz • The Partners • WERELDREIS 2003 • www.photo-gallery.cz • www.penize.cz • GP Brasil • FIFA WorldCup

More Related