Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ПРОГРАМА “УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” СЕКТОРНА ПРОГРАМА “ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” КАТЕГОРИЯ НА ДЕЙНОСТТА PowerPoint Presentation
Download Presentation
ПРОГРАМА “УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” СЕКТОРНА ПРОГРАМА “ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” КАТЕГОРИЯ НА ДЕЙНОСТТА

ПРОГРАМА “УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” СЕКТОРНА ПРОГРАМА “ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” КАТЕГОРИЯ НА ДЕЙНОСТТА

253 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ПРОГРАМА “УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” СЕКТОРНА ПРОГРАМА “ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” КАТЕГОРИЯ НА ДЕЙНОСТТА

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ПРОГРАМА “УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” СЕКТОРНА ПРОГРАМА “ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” КАТЕГОРИЯ НА ДЕЙНОСТТА “МОБИЛНОСТ” инж.Петя Иванова

 2. " Германският опит при проектирането и изграждането на "пасивна къща"” 2011-2012 г. ПАЗАРДЖИК-КОТБУС, ГЕРМАНИЯ инж.Петя Иванова

 3. Продължителностна проекта: 12 месеца Планирано начало на изпълнение на проекта : септември 2011г. Планиран край на изпълнение на проекта :31 август 2012г. инж.Петя Иванова

 4. Описание на целевата група : Ученици от XI и XII клас на ПГСА- гр.Пазарджик, специалност: “Строителство и архитектура”, “Сухо строителство”; “Дограма и стъклопоставяне”; “Външни облицовки и настилки”; “Електрически инсталации” Придружаващи учители – по професионална подготовка - 2 инж.Петя Иванова

 5. Обща целна проекта: • Повишаване познаването и прилагането на международния опит при проектирането и изграждането на "пасивна къща" • Повишаване практическа насоченост на обучението и учебно съдържание и интерактивност на образователния процес и съвременни методи на преподаване; • Увеличаване броя на подготвените за новите области на икономиката кадри, в т.ч. области, свързани с нови алтернативни източници на енергия, въвеждане на нови технологии в строителството и др.; • Повишаване мотивацията на завършващите професионално образование в областта на строителството. • Повишаване на допълнителни качества като езикови компетенции, работа в екип, разширяване на културния кръгозор и мотивация за учене през целия живот. инж.Петя Иванова

 6. Специфична цел на проекта: • На индивидуално равнище: усъвършенствани професионални умения; придобито европейско съзнание и развитие на адаптивността към европейските стандарти; увеличена възможност за по-добра реализация и участие на европейския пазар на труда; познаване на културата, традициите, начина на живот и работа в страна, дългогодишна членка на ЕС; • • На ниво проект: реализирани 20 мобилности; резултат на екипната работа- електронно учебно помагало за проектиране и изграждане на “пасивна” къща; повишена мотивираност и личностно израстване на ползвателите в нова многоезикова, интеркултурна среда; • • На равнище на партньорските организации: сътрудничество между партньорите по проекта; популяризиране и повишаване на авторитета на гимназията ни; • • На национално ниво: подобрен обучителен процес, интегрирал усвоените при обмяната иновативни практики; • • На транснационално ниво: подобрено качество и увеличен обем на мобилностите в Европа на хора, преминаващи продължаващо професионално обучение; развитие на иновативните практики в областта на професионалното образование и обучение и техния трансфер. инж.Петя Иванова

 7. Екип за управление на проекта: • Ръководител – Координатор- Счетоводител- • инж. Петя Иванова Стилиян Иванов Маргарита Илиева инж.Петя Иванова

 8. ПРИДРУЖАВАЩИ УЧИТЕЛИ: • инж.Олга Хрисчева Петър Тасев инж.Петя Иванова

 9. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: • Сключване на договор с ЦРЧР ”Леонардо да Винчи” • срок до 30.08.2011 г. • 2. Сключване на договор с Федерация на немската строителна индустрия Берлин-Бранденбург • срок до 15.10.2011 г. • Договорът е сключен между двете организации, съгласно изискванията на НА „Леонардо да Винчи ” (типов документ). Договорът съдържа задълженията на изпращащия и приемащия партньор и подробна информация за мобилността: номер на договора с ЦРЧР, начална и крайна дата на мобилността, брой крайни ползватели, подробна програма на мобилността (по дни и часове), размер на плащанията към партньора. инж.Петя Иванова

 10. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: • 3. Информиране и мотивиране на потенциалните участници в проекта - срок до 29.09.2011 г. • Официална покана към учители, ученици и родители,публикувана в сайта на училището • Официална покана към медии, РИО-Пазарджик, Община-Пазарджик, КСБ-ОП-Пазарджики КСБ инж.Петя Иванова

 11. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: 4. Подготвителни дейности: езикова подготовка на учениците- 100 учебни часа по немски език по предварително утвърдени теми и график, 3 групи срок от 03.10.2011 до 01.03.2012 г. Учители, участващи в предварителната подготовка по немски език:Петър Тасев, Мария Горанова и Надежда Енева инж.Петя Иванова

 12. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: • 4. Подготвителни дейности:педагогическа подготовка-информационни технологии-приложна програмна DREAMWEAVER 8, 60 учебни часа по предварително утвърдени теми и график, 4 групи • срок от 07.12.2011 до 24.02.2012 г. • Учители, участващи в предварителната педагогическа подготовка: • инж.Стоянка Харалампиева, инж.Светла Манолова, инж. Цветка Василева и Златка Рудева инж.Петя Иванова

 13. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: • 4. Подготвителни дейности:професионална подготовка, 60 учебни часа по предварително утвърдени теми и график, 1 група • срок от 05.03.2012 до 05.04.2012 г. • Учител, участващ в предварителната професионална подготовка: • арх. Ивайло Пеев и външни лектори:Лилия Мангалска- асистент в Сен Гобен Констракшън и Венцислав Влахов- “REHAU-България” ЕООД инж.Петя Иванова

 14. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: • 4. Подготвителни дейности: културна подготовка-с цел подпомагане всестранната интеграция и междукултурния диалог във Федерална република Германия на ползвателите. • срок от 09.03.2012 до 08.04.2012 г. • Занка Борисова-семинарни занятия на тема “Географско положение на Германия” • инж. Митка Димитрова-семинарни занятия на тема “Развитие на строителството и архитектурата в Германия” инж.Петя Иванова

 15. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: • 4. Подготвителни дейности: културна подготовка-с цел подпомагане всестранната интеграция и междукултурния диалог във Федерална република Германия на ползвателите. • срок от 09.03.2012 до 08.04.2012 г. • Рангел Енев-семинарни занятия на тема “Исторически и културни забележителности в Дрезден и Берлин” • Красимира Вачева-семинарни занятия на тема “Културни стериотипи и регионални различия” инж.Петя Иванова

 16. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: • 4. Подготвителни дейности: културна подготовка-с цел подпомагане всестранната интеграция и междукултурния диалог във Федерална република Германия на ползвателите. • срок от 09.03.2012 до 08.04.2012 г. Надежда Енева-семинарни занятия на тема “Обичаи и етикет в Германия” • Яна Плачкова-семинарни занятия на тема “Стил в общуването” инж.Петя Иванова

 17. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: 5. Процедура на подбор на учениците-участници в проекта - 02.03.2012 г. Критерии за подбор: 1. Резултат от тестово изпитване по немски език; 2. Резултат от интервю, проведено на немски език; 3. Годишен успех от учебната 2010/2011 г.; 4. Среден успех от учебните предмети “Информатика” и “Информационни технологии”; 5. Резултат от тестово изпитване по “Информационни технологии” 6. Оценка за поведение на ученика от характеристиката за 2010/2011 г.; 7. Мотивационно писмо Комисия за подбор: Председател: СТИЛИЯН ИВАНОВ И ЧЛЕНОВЕ:1. НАДЕЖДА КИБРИТОВА-ЕНЕВА 2. ИНЖ.СВЕТЛА МАНОЛОВА 3. ИНЖ.ЦВЕТКА ВАСИЛЕВА 4. ИНЖ.МИТКА ДИМИТРОВА 5. АРХ.ИВАЙЛО ПЕЕВ 6.ИНЖ. ГЕРГАНА ГАВРАИЛОВА инж.Петя Иванова

 18. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: • 6. Сключване на договори с участниците • 12.03.2012 г.; • Проведена е информационна среща с крайните ползватели по проекта и техните родители с присъствието на г-н Митко Шалев-директор на ЦРЧР инж.Петя Иванова

 19. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: • 7. Организация на мобилността- срок до 31.01.2012 г. • ОТ СТРАНА НА ПГСА-ПАЗАРДЖИК: • - осигурени застраховки за учениците и придружаващите лица; • - осигурени самолетни билети; • - осигурен превоз от Пазарджик до летище-София и обратно • ОТ СТРАНА НА ФЕДЕРАЦИЯНА НЕМСКАТАСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ БЕРЛИН-БРАНДЕНБУРГ: • - предварително изпратен речник с технически термини • - посрещане на летището в Берлин; • - осигурен транспорт от летището до общежитието в гр.Котбус; • - настаняване в общежитието; • - организирано хранене на учениците и придружаващите лица; • - осигурено място за обучение с необходимото техническо оборудване, учебни пособия и материали и преподавател; • - двама служители за ежедневен контакт с участниците в мобилността, които във всеки момент да оказват съдействие и подкрепа при възникнала необходимост; • - културна програма; • - признаване на обучението-сертификат на BERUFSFÖRDERUNGSWERK E.V. и мобилността – Europass Мобилност инж.Петя Иванова

 20. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: 8. Осъществяване на мобилността в Германия-Котбус срок 15.04.2012 г. до 05.05.2012 г. Обучение по утвърдени теми и график. Център за професионално обучение в направление “Енергийно строителство” – гр. Котбус инж.Петя Иванова

 21. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: 8. Осъществяване на мобилността в Германия-Котбус срок 15.04.2012 г. до 05.05.2012 г. Обучение по утвърдени теми и график. Изработване на системи за топлоизолации в работилница инж.Петя Иванова

 22. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: 8. Осъществяване на мобилността в Германия-Котбус срок 15.04.2012 г. до 05.05.2012 г. Обучение по утвърдени теми и график. Посещение на енергиен концерн Ваенфал Отопление-сградна топлоцентрала, термопомпи, соларно загряване на водата ТестBlower door за въздухонепроницаемост на сградната обвивка, извършен в Центъра за професионално обучение в направление “Енергийно строителство” – гр. Котбус инж.Петя Иванова

 23. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: 8. Осъществяване на мобилността в Германия-Котбус срок 15.04.2012 г. до 05.05.2012 г. Обучение по утвърдени теми и график. Посещение на строеж – “пасивна” училищна сграда в гр. Котбус инж.Петя Иванова

 24. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: 8. Осъществяване на мобилността в Германия-Котбус срок 15.04.2012 г. до 05.05.2012 г. РАБОТА В ЕКИП: участниците са разделени на 4 групи и всяка група получава задание за изработка на електронно учебно помагало за проектиране и изграждане на “пасивна” къща. Обучението приключи с представяне на разработеното електронно учебно помагало за проектиране и изграждане на “пасивна” къща, за което получиха висока оценка от преподавателя Матиас Кайзер инж.Петя Иванова

 25. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: 8. Осъществяване на мобилността в Германия-Котбус срок 15.04.2012 г. до 05.05.2012 г. РАБОТА В ЕКИП: участниците са разделени на 4 групи и всяка група получава задание за изработка на електронно учебно помагало за проектиране и изграждане на “пасивна” къща. Обучението приключи с представяне на разработеното електронно учебно помагало за проектиране и изграждане на “пасивна” къща, за което получиха висока оценка от преподавателя Матиас Кайзер инж.Петя Иванова

 26. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА : 8. Осъществяване на мобилността в Германия-Котбус срок 15.04.2012 г. до 05.05.2012 г. ОЦЕНКА НА РАБОТАТА.ПРИЗНАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И МОБИЛНОСТТА Всички участници получиха сертификат от Федерацията на немската строителна индустрия Берлин-Бранденбург, удостоверяващ, извършената при тях практика. Участниците в мобилността получиха също така сертификат Europass Мобилност, подписан от изпращащата организация - ПГСА - гр. Пазарджик, приемащата организация - Федерация на немската строителна индустрия Берлин-Бранденбург инж.Петя Иванова

 27. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА : 8. Осъществяване на мобилността в Германия-Котбус срок 15.04.2012 г. до 05.05.2012 г. КУЛТУРНА ПРОГРАМА: Учениците посетиха много от забележителностите на Котбус, Берлин и Дрезден инж.Петя Иванова

 28. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА : 8. Осъществяване на мобилността в Германия-Котбус срок 15.04.2012 г. до 05.05.2012 г. КУЛТУРНА ПРОГРАМА: Учениците посетиха много от забележителностите на Котбус, Берлин и Дрезден инж.Петя Иванова

 29. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА : 8. Осъществяване на мобилността в Германия-Котбус срок 15.04.2012 г. до 05.05.2012 г. В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ: Имаха времеза боулинги мини-голф инж.Петя Иванова

 30. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: 9. Мониторинг на място от ръководител и координатор по проектасрок 28.04. до 02.05.2012 г. Адекватното изпълнение на поетите ангажименти по договора от страна на немския партньор Федерацията на немската строителна индустрия Берлин-Бранденбург Споразумение за обучение и за качествено провеждане на практиката; Техническо изпълнение на проекта- издаване на Europass Мобилност; Финансово изпълнение на проекта- разходно-оправдателни документи за престоя, обучението и културната програма на мобилността; инж.Петя Иванова

 31. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: 10. Анализ на резултатите от практиката, обобщение и изводи, оценка. Презентация на резултатите-срок м.V-VI.2012 г. SWOT АНАЛИЗ : СИЛНИ СТРАНИ: Предимства на предложението: - Проектът съответства на националните приоритети, свързани с професионалното образование в Република България, разписани в "Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.)", разработена от МОМН: • Постигане на европейско качество на образованието; • Осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната система; • Развиване на условия и среда за реализиране на практика на образователната концепция за „Учене през целия живот”; • Стимулиране въвличането на младите хора в разработването и осъществяването на секторни политики;. -Проектът съответства на националните приоритети в областта на строителния сектор, посочени в изследването „Практики и фактори за подготовката на квалифицирани кадри за строителството”, част от предприетите през 2008г. от КСБ действия за диагностициране на състоянието на работната сила в строителството в България; - Изграждането на партньорство с Федерация на немската строителна индустрия Берлин-Бранденбургза бъдещи съвместни проекти. инж.Петя Иванова

 32. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: 10. Анализ на резултатите от практиката, обобщение и изводи,оценка. Презентация на резултатите-срок м.V-VI.2012 г. SWOT АНАЛИЗ : СИЛНИ СТРАНИ: Ресурси за реализация на предложението: Човешки: - ПГСА-гр. Пазарджик разполага с учителски специалисти по професионална подготовка, които са мотивирани непрекъснато да повишават своята квалификация; - ФНСИ Берлин-Бранденбург е организация, която провежда начално професионално обучение и повишаване на квалификацията на работещи в строителната индустрия. Тя разполага с 9 учебни центъра на територията на Германия и притежава сертификат за качество EN ISO 9001:2000. Финансови: - ПГСА-гр. Пазарджик е държавно училище, прилагащо системата на делегираните бюджети. В момента на представяне на проектното предложение разполага с необходимите финансови средства и допълва своя бюджетен ресурс и чрез реализиране на собствени приходи. Индикатори: Индикаторите на проекта допринасят за постигане на индикаторите на секторната програма: реализирани 20 мобилности; резултат на екипната работа: изготвено електронно учебно помагало за проектиране и изграждане на “пасивна” къща; повишена мотивираност и личностно израстване на ползвателите в нова многоезикова, интеркултурна среда. инж.Петя Иванова

 33. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: 10. Анализ на резултатите от практиката, обобщение и изводи,оценка. Презентация на резултатите-срок м.V-VI.2012 г. SWOT АНАЛИЗ: СЛАБИ СТРАНИ: Пропуски: - Не е осигурен организиран директен превоз от летище в Берлин до мястото на пребиваване и обучение - Котбус и обратно. Финансови слабости: - Големият период между изготвяне и одобряване на проектното предложение и неговото фактическо стартиране оказва негативно въздействие във финансирането на дейностите на ПП от ПГСА /20 %/, поради това, че бюджетните средства в рамките на две календарни години /2010-2011 г. и 2011-2012 г./ са различни и зависят от броя на учениците в училище /през 2011 г. те са по-малко от 2010 г. поради по-малкия брой приети ученици/. инж.Петя Иванова

 34. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: 10. Анализ на резултатите от практиката, обобщение и изводи,оценка. Презентация на резултатите-срок м.V-VI.2012 г. SWOT АНАЛИЗ : ВЪЗМОЖНОСТИ: Качественото изпълнение на предвидените дейности ще доведе до ефективна мултипликация на ефекта от нарасналата експертиза на обучаемите в областта на строителството - придобитите знания, умения и квалификации ще спомогнат за личностното им израстване, пригодността за работа, участието им в европейския пазар на труда и утвърждаване на практиката за учене през целия живот.; На институционално ниво предложението постига добре балансирани възможности за формиране на водещата организация като училище от европейски тип с добре обучен педагогически персонал, качество на преподаване и практическо обучение, насърчаване на практическата насоченост на образованието; - Осъществяването на проекта, само по себе си би могло да доведе до мултиплициране и работа по нови проекти в рамките на програмата “Учене през целия живот” и други инициативи на ЕС. инж.Петя Иванова

 35. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: • 11. Популяризиране на проекта и резултатите от него-срок м.V.2012 г. • Информационна табела – 29.09.11 г. • Публикация във вестник “Знаме”, бр.159/23.08.11 г.;”Строител”, бр.35/02.09.11 г.;”Знаме”, бр.206/03.11.11 г.; “Cottbuser Rundschau”, 26.04.12 г. • Брошура-1000 бр.; • Публикуване на електронно учебно помагало в сайта на ПГСА и КСБ инж.Петя Иванова

 36. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: • 11. Популяризиране на проекта и резултатите от него-срок м.V.2012 г. • Информационна табела – 29.09.11 г. • Публикация във вестник “Знаме”, бр.159/23.08.11 г.;”Строител”, бр.35/02.09.11 г.;”Знаме”, бр.206/03.11.11 г.; “Cottbuser Rundschau”, 26.04.12 г. • Брошура-1000 бр.; • Публикуване на електронно учебно помагало в сайта на ПГСА и КСБ инж.Петя Иванова

 37. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: • 12. Предаване на крайния отчет в ЦРЧР- срок м.VII. 2012 г. • Краен отчет; • Заверено копие от договор с чуждестранния партньор, с подробна програма на мобилността; • Молби за участие в проекта на одобрените ползватели; • Заповед за сформиране на селекционна комисия за подбор на бенефициентите с посочени критерии за избор; • Протокол на заседание на селекционна комисия за подбор на бенефициентите с резултат от избора; • Заверени копия на договори с крайните ползватели и приложения; • Документи, удостоверяващи ПЕК; • Заверени копия на отчетите на крайните ползватели; • Заверени копия на финансови документи. инж.Петя Иванова

 38. инж.Петя Иванова

 39. ИНЖ. ПЕТЯ ИВАНОВА – 0878 668 720 СТИЛИЯН ИВАНОВ – 0878 401 469 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО инж.Петя Иванова