Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
อปสข. ชุดที่ 3 องค์ประกอบ บทบาท อำนาจ และหน้าที่ ที่เปลี่ยนแปลงในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง PowerPoint Presentation
Download Presentation
อปสข. ชุดที่ 3 องค์ประกอบ บทบาท อำนาจ และหน้าที่ ที่เปลี่ยนแปลงในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

อปสข. ชุดที่ 3 องค์ประกอบ บทบาท อำนาจ และหน้าที่ ที่เปลี่ยนแปลงในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

211 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

อปสข. ชุดที่ 3 องค์ประกอบ บทบาท อำนาจ และหน้าที่ ที่เปลี่ยนแปลงในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. อปสข. ชุดที่ 3 องค์ประกอบ บทบาทอำนาจ และหน้าที่ ที่เปลี่ยนแปลงในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

  2. องค์ประกอบและระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง • จากมีวาระ 2 ปี เป็น 4 ปี • เพิ่ม ผู้แทนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ หรือศูนย์ประสานงานภาคประชาชน หรือองค์กรเอกชนด้านสาธารณสุขหรือคุ้มครองผู้บริโภคเท่ากับจำนวนจังหวัด ในเขตพื้นที่ (เดิมมี 2 คน) • เขตนำร่อง 2 (นครชัยบุรินทร์ กทม.) เขต 11 เขต

  3. อำนาจ หน้าที่ ที่เปลี่ยนแปลง และขยาย “หลักประกันความมั่นคงด้านสุขภาพ” • ด้านการบริหาร จัดสรร ทรัพยากร (คน เงิน บริการ) สาธารณสุข และสุขภาวะของประชาชน • ด้านการพัฒนา (สุขภาพชุมชน การมีส่วนร่วม ความยั่งยืน) • คนอายุต่างๆ • คนพิการด้อยโอกาส • กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อบต. เทศบาล

  4. 1. ด้านการบริหาร จัดสรร ทรัพยากรกองทุนที่ อปสข. มีอำนาจอนุมัติ หรือพิจารณา หรือต้องผ่านรับทราบผลการดำเนินการ • งบผู้ป่วยนอก • บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ • บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ • ส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด • งบสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิ • เกณฑ์ประเมิน • คณะทำงาน • ติดตามงานและผลการดำเนินการ

  5. 1. ด้านการบริหาร จัดสรร ทรัพยากรกองทุนที่ อปสข. มีอำนาจอนุมัติ หรือพิจารณา หรือต้องผ่านรับทราบผลการดำเนินการ • งบบริการผู้ป่วยใน • กันเงินคุณภาพ 15 บาท • เป้าหมายเงิน และ DRG • กำหนดการจ่ายจูงใจ (ตา หัวใจ ศูนย์สำรองเตียง) • กำหนดเป็นอัตราเบื้องต้นจ่ายล่วงหน้า • งบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค • แบบโรคที่ต้องการส่งเสริมป้องกันเด่นชัด • ที่จังหวัดแบบพื้นที่พิจารณา มาก่อน ให้ อปสข พิจารณา

  6. 1. ด้านการบริหาร จัดสรร ทรัพยากรกองทุนที่ อปสข. มีอำนาจอนุมัติ หรือพิจารณา หรือต้องผ่านรับทราบผลการดำเนินการ • งบฟื้นฟูสมรรถภาพฯ • จ่ายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ จุดจ่าย งบประมาณ (เครื่องอุปกรณ์ เครื่องช่วยฟัง พิการทุกประเภท) • พัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการคนพิการ (กับเครือข่าย กับ อบจ.) • งบค่าเสื่อม (จัดสรร เปลี่ยนแปลงรายการ) • รัฐ (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกสังกัด) • เอกชนในเขต

  7. 1. ด้านการบริหาร จัดสรร ทรัพยากรกองทุนที่ อปสข. มีอำนาจอนุมัติ หรือพิจารณา หรือต้องผ่านรับทราบผลการดำเนินการ • งบบริการควบคุมป้องกันโรคและรักษาโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง • บริการคัดกรอง จัดการความเสี่ยง • การแบ่งแยกโรคและความเสี่ยงและการจัดการที่ครอบครัวชุมชน • บริการเชื่อมต่อพัฒนาระบบ และศักยภาพ • ตา ไต ตีน • หัวใจหลอดเลือด • อาหาร โภชนาการ การปฏิบัติที่ดี

  8. 2.ด้านการพัฒนาที่ อปสข. ส่งเรื่องเข้าในการประชุมฯ การก้าวสู่ประชาคมสุขภาพ เพื่อการก้าวสู่ประชาชนในสังคมโลก การก้าวสู่สังคมที่พัฒนายั่งยืน • ผ่านท้องถิ่น (อบจ. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. เทศบาล) • ผ่านเครือข่าย ประชาชน • ผ่านหน่วยบริการ วิชาชีพ • ผ่านประชาคม เครือข่ายต่างๆ เช่น 9 ด้านที่ระบุในกฎหมาย วิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  9. 2.ด้านการพัฒนาที่ อปสข. ส่งเรื่องเข้าในการประชุมฯ การก้าวสู่ประชาคมสุขภาพ เพื่อการก้าวสู่ประชาชนในสังคมโลก การก้าวสู่สังคมที่พัฒนายั่งยืน • การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างงาน สร้างอาชีพ สันติสุข และการดูแลกันและกัน ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ • แผนไทย การสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยวและสปา • พิการ (อบจ. พิจิตร) • ผู้สูงอายุ (เขาบ่อแก้ว) เด็กและพัฒนาการเด็ก (ศูนย์เด็กฯ) • ต้อกระจก SMBG ผู้ติดเชื้อ จิตเวช เนินมะกอก